User Tools

Site Tools


blokjesspel

Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_blokjesspel.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de c u r s u s l e i d i n g o e f e n i n g : 1828.899.a SO-FV/LG BLOKJESSPEL Doel van het spel D.m.v. een bepaalde oefening en h e t creëren van een s p e l s i t u a t i e met zeven h o u t b l o k j e s , d e deelnemers bewust l a t e n worden welke motieven door hen gehanteerd worden. H e t i s dus een oefening i n o o r d e e l s v o r - ming. Opzet van het spel Elk groepje van minimaal 3 en maximaal 5 personen k r i j g t een s e t van zeven v e r s c h i l l e n d e en gecodeerde h o u t b l o k j e s . Elke groep wordt nu gevraagd deze b l o k j e s naar eigen i n z i c h t volgens bepaalde c r i t e r i a t e rangschikken ( c i r c a 13 mogelijkheden). Na deze oefening s t e l t de i n l e i d e r , d a t ook mensen vaak “ g e r a n g s c h i k t ” worden en door één enkele eigenschap i n een bepaald h o k j e g e p l a a t s t worden. Men vergeet dan d a t e l k mens a l s één t o t a l i t e i t f u n c t i o n e e r t met v e l e eigenschappen. Hierna k r i j g e n de groepjes de volgende opdracht: Elk b l o k j e s t e l t een bepaald persoon v o o r met v e l e eigenschappen. A l l e zeven z i j n gedurende enige t i j d i n o p l e i d i n g geweest v o o r een b e - paalde f u n c t i e . Uw c h e f ( d e c h e f van de deelnemers dus) v r a a g t u nu hem t e adviseren omtrent h e t navolgende. a) Eén van deze zeven personen kan i n aanmerking komen v o o r een nog hogere f u n c t i e . b) Door plaatsgesprek z a l een ander van deze zeven personen helaas teruggeplaatst moeten worden i n z i j n vroegere f u n c t i e . Aangezien h e t n i e t zeker i s d a t uw c h e f h e t met uw v o o r s t e l zonder meer eens z a l z i j n , d i e n t u ook de volgorde van de andere personen aan te geven. Bovendien i s h e t van belang d a t u voor e l k e keuze d u i d e l i j k uw motieven aangeeft en tevens vermeldt welke c r i t e r i a u w e l en n i e t hebt gehanteerd. Evaluatie Na deze oordeelsvorming worden de uitkomsten van de d i v e r s e groepjes met e l k a a r vergeleken en i n een p l e n a i r e z i t t i n g t e r d i s c u s s i e g e - s t e l d . D a a r b i j i s n i e t zozeer van belang h e t v e r s c h i l i n keuze a l s wel de motieven d i e men b i j z i j n keuze w e l o f n i e t gehanteerd h e e f t . Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 0340442770. Algemeen Elke deelnemer k r i j g t een codeblad. Globaal tijdschema: a. Oefening i n rangschikken - c a . 1 5 m i n . b. U i t l e g van h e t s p e l - c a . 1 0 m i n . c. Oordeelsvorming i n groepjes - c a . 5 0 m i n . d. E v a l u a t i e - c a . 4 5 m i n . COPYRIGHT NPI Totaal c a . 120 m i n . ( 2 u u r ) 2. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de deelnemers BLOKJESSPEL Het opstellen van een advies! Doel van deze oefening In h e t proces van oordeelsvorming i n een groep treden z e e r bepaalde problemen o p . Van de aard van deze problemen en de ermee samenhangende verschijnselen i s men z i c h meestal t e w e i n i g bewust. Deze v e r s c h i j n s e - len worden daardoor meestal a l s h i n d e r l i j k e gebeurtenissen e r v a r e n . D i t r o e p t d i k w i j l s spanningen i n een groep o p , welke i r r i t e r e n d werken o f waardoor men geheel a f h a a k t . Hoewel h e t d i k w i j l s anders l i j k t i s het r e s u l t a a t van z o ' n gesprek (een c o n c l u s i e o f een b e s l u i t ) d i k w i j l s maar door een d e e l d e r p a r t n e r s w e r k e l i j k aanvaard. Een ander d e e l i s er n i e t w e r k e l i j k a c h t e r gaan s t a a n . Deze personen z i j n daardoor ook n i e t t e n v o l l e b e r e i d de consequenties van z o ' n b e s l u i t t e aanvaarden en u i t t e voeren. D i t h e e f t dan weer a l l e r l e i p r a k t i s c h e consequent i e s . I n v e l e gesprekken worden daardoor reeds de kiemen gelegd voor volgende problemen, misverstanden, e n z . Het d o e l van deze oefening i s een s i t u a t i e scheppen, w a a r i n de d e e l - nemers z i c h wat meer bewust kunnen worden van de k r a c h t e n , welke i n het proces van oordeelsvorming i n een groep een r o l spelen. Het voornaamste middel t o t deze bewustwording i s de e v a l u a t i e van h e t groepsgesprek. Opdracht Straks moet e r een groep gevormd worden van max. 5 personen. Deze moeten z i c h v o o r s t e l l e n , d a t z i j d e a f d e l i n g c h e f z i j n i n een v r i j g r o o t b e d r i j f . Boven hen s t a a t een b e d r i j f s l e i d e r en d i r e c t onder hen i s een aantal groepsleiders g e p l a a t s t . Om deze groepsleiders g a a t h e t n u . In verband met een i n t e r n e r e o r g a n i s a t i e moet: a) Een van hen bevorderd warden t o t a f d e l i n g c h e f . b) Een van hen ontslagen o f naar een nog l a g e r e f u n c t i e teruggezet worden. Van h e t t o t a l e a a n t a l g r o e p s l e i d e r s z i j n e r zeven d i e eventueel voor een van beide mogelijkheden i n aanmerking komen. De resterenden b l i j - ven b u i t e n beschouwing, omdat z i j i n hun h u i d i g e f u n c t i e n i e t gemist kunnen worden. De b e d r i j f s l e i d e r h e e f t z i c h nu t o t z i j n a f d e l i n g c h e f s gewend om hem in deze m o e i l i j k e t i j d t e adviseren. D a a r b i j i s h e t n i e t z e k e r, d a t h i j uw advies zonder meer z a l aanvaarden. Hierdoor s t a a t u v o o r de volgende vragen: 1. Wie s t e l t u uw c h e f t e r promotie voor? 2. Wie moet ontslagen o f t e r u g g e p l a a t s t warden? 3. I n welke volgorde p l a a t s t u de andere 5 daartussen? 4. Welke motieven hebben t o t bovengenoemde b e s l i s s i n g e n g e l e i d ? 5. Welke volgorde van b e l a n g r i j k h e i d k e n t u aan deze motieven toe? Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1828.899.b SO-FV/LG t i j d : 2 1 u u r Nadere informatie 2 . De groep k r i j g t zeven houten b l o k j e s . I e d e r b l o k j e s t e l t een groepsl e i d e r met v e r s c h i l l e n d e eigenschappen v o o r. Iedere deelnemer k r i j g t v e r d e r een codeblad met nadere i n f o r m a t i e omt r e n t deze g r o e p s l e i d e r s . Observatie Om t o t een goede e v a l u a t i e t e komen i s h e t n o o d z a k e l i j k , d a t e r v o l - doende gegevens vastgelegd warden omtrent h e t v e r l o o p van h e t g e - sprek. Daarom z u l l e n de o v e r i g e l e d e n van de groep h e t gesprek observeren en i n t e r e s s a n t e v e r s c h i j n s e l e n n o t e r e n . Evaluatie Na h e t gesprek wordt h e t groepsproces met behulp van de observatoren geanalyseerd en i n de h e l e groep bediscussieerd. Procedure a. I n t r o d u c t i e van de oefening b. Opdracht aan de waarnemers c. H e t gesprek d. E v a l u a t i e COPYRIGHT NPI Ti jd 15 minuten 15 minuten 60 minuten 60 minuten NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling 11. p o l i t i e k e p a r t i j e n : a. b. c. d. e. 12. inhoud 13. gewicht Voor de c u r s u s l e i d i n g o e f e n i n g : 1828.899.c SO-FV/LG BLOKJESSPEL Wijze waarop de blokjes gerangschikt kunnen warden: 1. c i j f e r s ( 1 t / m 7 ) 2. g r o n d v l a k o f d i k t e 3. l e n g t e 4. schuurpapier 5. a l f a b e t 6. g e t a l l e n 7. S o f geen S 8. • o f geen • 9. - o f geen - 10. k l e u r van h e t h o u t l i n k s - r e c h t s regerend - o p p o s i t i e confessioneel - n i e t confessioneel z e t e l g r o o t t e p l a a t s e l i j k e - l a n d e l i j k e p a r t i j COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. Voor de cursusleiding CO -H c a) 0 -I-) CD co C.) C 0 0 ai –I

0

.-1 r•- Ca c ( / - CD • , - ) _2 •H C - CC CD

-C

cn C -H - 0-.-1 (1) .–1 0 - 0 4.4 0 0> C a) C-1 M J-I ca c CD •,-1 - C CL co -C Ci CO C CO E M> CD c CD E CD cn Cn - H O cri -4-4 . - - 1 C c ) CO

•.-I CD 4-) -4-) CO C -E 0 C CD - 0 E0 CO .2 ca ;-1 C 0 co 0 )> _c ..—-. (4 -0 0 CD g - i ' C c n CD - - - , C-; C 4-) •,–) 0 . •.-1 0 (1 — CD a ) E O r — i Cn > C . 2 •-1 - c ; c D C 0 -C C L - c 0 C cc c J-) GD CO CS) C-i C a) a ) > E 1-4 = CD •••1 0 0> a) CD -H 4-) n-1 ,-1 C 0. - C ) •H c) - - e.: CC N C-1 Cl c CD C 1 -V- (1) C •.-1 co ; - ; r - . ;-4 c a a i ..co a) • • • • 4 > eJ J-) W O ' CO C D • . - i •H C l c-1 no cl 0 ca 1) a) _ C , - 1 C c-4 - t o a i C l (4— 4 - ) c a CO C ( 1 — C r (-1 . . 0 CD C C J- ) c ) c ) a i - H cri c r _c o l r - - • - • -d - -1e4 C-4 , d - X -4104 -d• , 4 3 N C , 4(“43 r— C\ N t A C r - -,….. Ne) • 0C CO CA CO -, c -H J

C CC) c g-4 cZ C N , , - g : : =

Cf) i ‘so , — gr, cs4 N x C-4 CA ‘ - - c•-•1 CO r– co Lt - ) N 3 \ 4:3 -d* ' , 0 • 0 C c) ••••1 - • -i–) r•-1 CO CL C CD =o -.1

c..) -d - • H C 0 r . CE e 1 A c ) N') LA , X t A co ‘so to:) r — D (N c ) C-4 •k– k — r - n •• cc 1-1-1 t A V3 , 4 3 n r• t i - ) C.) _. -H w Cf) •••• ‘ . 0 -d• • - • i e s 1 • • • • • n X 4 I N re) C = I r \ r - . - f i r i I r S CN N T — • C A - d .03 C ) C A • 0C U. \ I J n i


CO , , C ) JO = • 'Hi - —4 Cr) e I n C N •-t. • - l i N \ . C ) rsc X 441C1 ( 1 1 CZ) ( N cNi LA , 2 . CA r - r , ( r ) s-0 LA r - • 0 C .tt ‘– 3 - C i CD cs-.1 C CD C-I C l • CA L A r•r\ -.1 - r e ) X C-4 -d• T — CN CN C r, C) C-4 C-4 - d - • 0 C C__) n 44:c n ( J r CO — a) J,J • k - - N N - ) N - \ i n x \O n ,– ••.- Ne\ -d - tA Nc• c= re) 4^ • 0 c (_D 1— .:c - c

CL .c Ne) c.) .. 0 c) r ) -4-) C o CL CO 4-1 _C 0 •.-1 N CC) C-D - CO • . - -C' ) 54 • . - I cD J - ) cl– c , , - • ,'”) C D • H a ) C_) r - - 1 CO CD .–1 - 0> 5 4 0 0 C C n 0 . - 1 f-; 0 Cn > a) - Q) C0- 4-) 0 on on C r-1 CD 0 .–1 > a) - - 0 c 3 4 . 1 0 0 0 c r _C . - 1 0 0 •.-1 > • cn CD 4-) - 0 _ C C-1 0 0 -H C n r-1 CD 0 Cl > g-4 a) • , - 1 0. CO CD 0_ - 0g-t ; - I 0 0 C on _C . - 1 0 0 Ca > a) 4 — ) - a CL) C-4 . 0 0 ca C l (4- .–1 .–1 0 ca > C a) •,-) -r-1 4-1 r–/ CO CL. •4_) 4.4 CD C - c C C-4 CO C 4 - 1 C l C “ H 0 0 r . > ct) co t o 0 0 0 a) 0 a) CD CD 0 A-) 4-) 4-) • • •

> >

,-1 -,-1 -,-1 - c ) - D BLOKJESSPEL NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Groep A Groep B Groep C voorkeur c h e f l e e f t i j d vooropleiding aantal d i e n s t j a r e n vakmanschap algemene ontwikke— l i n g , optreden en hou— ding verstandhouding met mensen op werkvloer gezondheid p o l i t i e k e p a r t i j gehuwd salarisverhoging s t r a f r e g i s t e r Voor de deelnemers BLOKJESSPEL Model voor evaluatie 1 v o o r promotie 1 v o o r t e r u g p l a a t s i n g ( o n t s l a g ) COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1828.899.e SO—FV/LG NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de deelnemers BLOKJESSPEL c i j f e r s 1 t / m 7 g e t a l l e n grondvlak lengte ( i n cm) inhoud gewicht schuurpapier a l f a b e t ( A t / m G) houtsoort • - Gehuwd. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1 8 2 8 . 8 9 9 . f SO-FV/LG - De voorkeur van uw c h e f . H i j v i n d t n o . 1 d e beste en n o . 7 d e s l e c h t s t e . - L e e f t i j d e n . - Vo o r o p l e i d i n g ; hoe g r o t e r h e t g r o n d v l a k , hoe beter de v o o r o p l e i d i n g . - Aantal d i e n s t j a r e n . - Het t e verwachten vakmanschap; g e z i e n z i j n vooropleiding en z i j n d i e n s t j a r e n . - Algemene o n t w i k k e l i n g ; hoe zwaarder h e t g e - wicht, hoe g r o t e r deze o n t w i k k e l i n g . - Het optreden, z i j n houding i n h e t algemeen. Des t e fi j n e r h e t schuurpapier des t e b e - schaafder i s z i j n optreden. - De verstandhouding met de mensen op de werkv l o e r. A h e e f t de beste verstandhouding, G de m i n s t goede verstandhouding met de mensen op de w e r k v l o e r. - Gezondheid. Hoe b r u i n e r h e t h o u t hoe b e t e r de gezondheid, hoe w i t t e r h e t h o u t , hoe slechter d e gezondheid. p a r t i j e n - D u i d e l i j k e voorkeur welke men v o o r een b e - paalde p o l i t i e k e p a r t i j l a a t b l i j k e n . - Heeft door d i v e r s e omstandigheden hoge l a s - ten en kan een promotie en daarmee samenhangende s a l a r i s v e r h o g i n g goed gebruiken. - S t r a f r e g i s t e r, met de navolgende b e t e k e n i s : no. 4 - Had ” v r o e g e r “ een eigen zaak. I s door een a a n t a l “vreemde” manipulat i e s f a i l l i e t gegaan en door de rechter t o t twee maanden voorwaardel i j k veroordeeld. no. 5 - H e e f t z i j n vervangende d i e n s t p l i c h t vervroegd beëindigd. I s t o t een maand gevangenisstraf veroordeeld. no. 7 - H e e f t 6 parkeerbonnen n i e t b e t a a l d . Is veroordeeld t o t 3 dagen h e c h t e - n i s . COPYRIGHT NPI Blok n o . 1 2 3 4 5 6 7 Inhoud 144 192 125 1221 200 88 120 Gewicht 105 120 67 82 110 65 59 2. Vragen: 1. Welke persoon d r a a g t u aan uw c h e f voor om promotie t e maken? 2. Welke persoon moet t e r u g g e p l a a t s t worden? 3. I n welke volgorde k u n t u de anderen h i e r t u s s e n plaatsen? 4. Geef d u i d e l i j k aan welke c r i t e r i a b i j uw keuze een r o l hebben g e - speeld.

blokjesspel.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)