User Tools

Site Tools


klaverbladstructuren_1-3

257 Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_intern_hs_-_klaverbladstructuren.pdf

Intern KLAVERBLADSTRUCTUREN 5143.756 RSINM Intern werkpapier voor de bijeenkomsten op 2 6 / 6 2 / 1 0 , 6 / 11 e n 4/12 1975 over het “klaverblad” door HS. Dit b e t r e f t een moeilijke materie, i n t e l e g r a m s t i j l behandeld; behoeft zeker mondelinge t o e l i c h t i n g en deels diepere studie. A E n k e l e gedachten vooraf over het wezen van concepties“. Alle concepties i n het sociale gebied z i j n e i g e n l i j k structuurconcepties. Ifr‘e-/IfrPs Structuur = (op-)bouw, i n n e r l i j k e geleding o f gelaagdheid. e 2 1 : 9 : r ( k a n e v e n t u e e l v a s t o f s t a r w e r d e n ) . Vorm = ( u i t e r l i j k e ) omtrek van i e t s , Structuur i s geen tegenstelling t o t dynamiek, e r bestaan ook tijdsstructuren. De tegenstelling t o t dynamisch i s s t a t i s c h . Vormen (vormkrachten) komen van boven: van het hoofd = geboortekrachten (maan, wijsheid, voorgeb. wereld). Structuren ontstaan van onderop (op-bouwen); verb. met doodskrachten, w i l t S a t u r n u s . De oerbeelden van structuren z i j n i n de kosmos t e vinden. Kosmos = orde van de wereld, t o t stand komend door het “ordenende woord” ( = wijsheid + w i l ? ) . De “kosmos van de wijsheid” kan m . i . i n het volgende beeld X y w e e r g e g e v e n w e r d e n : Het omvat de 5-heid van aarde ( 6 ) , planetenwereld ( 7 sferen) en hemel (dierenriem, 12-heid) = lichaam, z i e l en geest. Daarin z i j n meerdere soorten van 2 , 4, 5 , 6 , 7-heden (-ledigheden) besloten. Dit beeld l i g t t e n grondslag aan het boek Theosophie (m.n. de 7 Sferen) en een aantal c y c l i ( b . v. Der menschl. und-der koem. Gedanke). De “kosmos van de w i l ” drukt z i c h m . i . u i t i n de wereldontwikkeling; de t i j d s t r u c t u u r van Sat. t o t Vulc. Beide maken de ontwikkeling van de mens mogelijk, d i e u i t de kosmos van de wijsheid komt (“gedacht wordt” = geschapen wordt) geleid door de wereldontwikkeling buiten de kosmos z i c h z e l f 2• kan worden om t e n s l o t t e een nieuwe kosmos van de w i l t e scheppen ' n . l . e e n ” k o s m o s v a n d e l i e f d e “ = e e n ” s o c i a l e k o s m o s “ , d . i . een bouwwerk ( J o h . : H e t Nieuwe Jerusalem). Sociale structuurconcepties pogen de “bouwprinaipes” i n de vorm van ideeën i n beeld t e brengen. Leggen we deze s t r u c t u r e n aan onze toekomstige s o c i a l e wereld t e n grondslag, dan nemen we ( i n v r i j h e i d ) d e doelen over d i e aan de ( o n t w. v a n ) d e kosmos en de mens t e n grondslag gelegd z i j n , we i m i t e r e n dus geen vormen. E l k s t r u c t u u r p r i n c i p e kan i n een onbepaald a a n t a l v o r - lhen g e r e a l i s e e r d worden, d a t hangt van ontwikkelingsfasen en t i t u a t i e s a f . B 3 Klaverbladen. Het oerbeeld van deze o r g a n i s a t i e - c o n c e p t i e l i g t m . i . i n de dierenriem besloten. A l l e tegenover e l k a a r liggende tekens vormen een p o l a r i t e i t . Samen met de l o o d r e c h t daarop staande p o l a r i t e i t vormen 4 tekens een k r u i s . De esoterische a c h t e r - j grond daarvan i s t e vinden i n de c y c l u s : G e i s t i g e H i e r a r c h i e n t / l e a p r i l 1909. I n en door deze 4 - h e i d werken de Cherubijnen. Er z i j n 3 k r u i z e n i n de 12-held. I n de a s t r o l o g i e worden ze o.a. aangeduid a l s : ” v a d e r k r u i s “ , ” z o o n k r u i s “ e n ” g e e s t k r u i s “ . Verder wordt e r t r a d i t i o n e e l een verband gelegd tussen d i e r e n - riem en elementen: e r z i j n v u u r - , l u c h t - , w a t e r - en aardetekens en wel zo verdeeld, d a t i n e l k k r u i s de 4 elementen voorkomen. Voordat h e t kosMische aspect v e r d e r beschreven wordt, e e r s t i e t s o v e r : De 4 - h e i d !.n h e t s o c i a l e v e l d en h e t b e g r i p o r g a n i s a t i e . Hypothese I : H e t wezenlijke van de dimensie: o r g a n i s a t i e h e e f t de s t r u c t u U r van een 4 - h e l d ( z o a l s i n d i v i d u - en m . i . mensheid - van een 1 2 - h : , 4 7 o 4 r 1 2 4 1 1 2 : i 2 4 , 1 1 1 : l o r , t . v , z - h e i d ) . 2 1 , 2 = 3 Waardoor i s een o r g a n i s a t i e w e z e n l i j k gekenmerkt? Als c e n t r a a l b e g r i p z i e i k : PUNCTIE. De gehele o r g a n i s a t i e en e l k d e e l ervan hebben een f u n c t i e ( i n groter geheel, i . v. m , een d o e l ) . Evenzo a l l e vormen, v e r h o u - dingen, a e t i e s , processen, gebeurtenissen i n de o r g a n i s a t i e . In een bewegelijk v e l d z i j n f u n c t i e s wisselend, z e ontstaan en vergaan. Organisatie v e r l a n g t meer duurzaamheid. Daarom worden functies gebonden aan een ” l i c h a a m “ , d . w. z . een organisme, orgaan, f u n c t i a r a g e r o f meer f y s i s c h - t e c h n i s c h u i t g e d r u k t : aan een instrument ) f apparaat. I n een o r g a n i s a t i e z i j n dus (een deel van) de f u n c t i e s gettcarneerd i n organen (personen, a f d e - lingen e n z . ) . Anderzijds kan een s o c i a l e o r g a n i s a t i e n i e t bestaan zonder b e - WUStZijn. Dingen, gebeurtenissen enz. moeten bewust gemaakt worden om f u n o t i e s t e kunnen v a s t s t e l l e n , afstemmen, ( h e r - ) o r - denen, besturen, veranderen, l e i d e n enz. We v a t t e n d i t samen r 1 , 0 7 - 1 4 1 a l s : b e l e i d . B e l e i d i s een “bewuste f u n c t i e ” , d i e eveneens een constituerend deel van e l k e o r g a n i s a t i e i s , z o a l s de f u n c t i e z i c h i n h e t orgaan vemdicht, z o d a t z e ” t r o u w kan b l i j v e n aan“ gestelde doelen, z o ” v e r g e e s t e l i j k t “ z e anderz i j d s t o t b e l e i d ( s f u n c t i e ) om verandering en o n t w i k k e l i n g mogelijk t e maken. Dus: ORGANISATIE Hypothese 2 : De 5 aspecten van h e t b e g r i p o r g a n i s a t i e kunnen geanalyseerd worden m.b.v. d e 3 k r u i z e n . I n h e t volgende wordt gepoogd d i t schetsmatig t e doen. We b e - ginnen met h e t lichaam van de o r g a n i s a t i e , omdat d i t h e t meest zichtbaar i s en h e t d i c h t s t b i j h e t o o r s p r o n k e l i j k e NPIklaverbladmodel komt. KI BELEID PUNCTIE ORGAAN Het kosmische oerbeeld: N.B. Vo o r d i t b e g r i p van o r g a n i s a t i e i s de omvang n i e t bepalend. Een génmansbedrijf o f een groep d i e afspreekt een t i j d l a n g s y s t e - matisch samen t e werken t . b . v . e e n extern d o e l , vertonen reeds k e n - merken van een o r g a n i s a t i e . 3. S t i e r Leeuw Adelaar o f Schorpioen Waterman o f Mens Elk k r u i s i s een 4 - h e l d met een midden, e i g e n l i j k i s d a t de ” z o n - a a r d e “ ( d . w . aarde en z o n ) . D i t i s h e t “machtigste” k r u i s ; l i g t t e n grondslag aan de i n - carnatie van de 4 aardetoestanden t o t op heden. Symboliek sfi nx en 4 evangelisten. De 4 krachten brengen geboorte en instandhouding van lichaam t o t s t a n d . Voorbeeld: levende c e l ( i s een orgaan). Om a l s systeem t e kunnen ontstaan en bestaan, i s n o d i g : 1. Een c e n t r i p e t a l e k r a c h t d i e een afgegrensd eigen bestaan ( e x i s t e n t i e ) bewerkt met een i n n e r l i j k e orde d i e op een o f ' e f , andere m a n i e r d e kosmische o r d e a f b e e l d t ( . 2 ) . 2. E e n k r a c h t d i e h e t systeem o p z ' n omgeving, h e t ( g r o t e r e ) organisme, d e ( w e r e l d - ) p e r i f e r i e o r i g n t e e r t , d u s e e n v e e l - h e i d v a n r e l a t i e s i n s t a n d h o u d t 3. E e n k r a c h t d i e d e c e l d o e t g r o e i e n e n i n s t a n d h o u d t d o o r voeding ( i n p u t ) v a n nieuwe s u b s t a n t i e ( t f ) . 4. E e n k r a c h t d i e oude s u b s t a n t i e o p l o s t e n u i t s c h e i d t , w a t g r o e i e n i n s t a n d h o u d i n g d o o r a f b r a a k m o g e l i j k maakt (irl”). ( K r a c h t i s n a t u u r l i j k h i e r e e n v e l d v a n k r a c h t e n . ) 3 e n 4 z i j n d u s l e v e n s p r o c e s s e n ( s t o f w i s s e l i n g ) m e t e e n g e - b o o r t e - e n e e n d o o d s p o o l . Z e vormen tezamen e e n “ p r o c e s - s t r u c t u u r ” . 1 e n 2 z i j n c o n s t i t u e r e n d e k r a c h t e n i n d e p o l a r i t e i t c e n t r u m - p e r i f e r i e o f i n t e r n - e x t e r n . Z e vormen e e n “ s y s t e e m s t r u c t u u r ” (organen e n h u n r e l a t i e s ) . I n e e n s o c i a l e o r g a n i s a t i e i s d i t k r u i s m i s s c h i e n a l s v o l g t t e k a r a k t e r i s e r e n e n t e benoemen. / 1 . B e h e e r : P r o c e s s e n b e h e e r s e n , o r d e n e n Naar b i n n e n g e r i c h t , s y s t e e m b e v e s t i g e n d . 2. B e l e i d : Communiceren, r e l a t i e s l e g g e n , v e r b i n d e n , i n g r o t e r verband p l a a t s e n , o n t w i k k e l e n . N a a r b u i t e n g e r i c h t , s y s t e e m - o n t w i k k e l e n d . C a p a c i t e i t : ( v e r s c h a f f e n v a n : ) k a p i t a a l , k n o w how, g r o n d - s t o f f e n , e t c . Op i n v o e r i n , v e r k r i j g i n g g e r i c h t . 4. P r o d u c t i e : ( b e v o r d e r e n v a n : ) a l l e o u t - p u t g e r i c h t e p r o c e s s e n , a r b e i d ; b r u i k b a a r maken, w a a r d e vermeerderen, s c h e i d e n e n u i t s c h e i d e n v a n h e t b r u i k b a r e e n o n b r u i k b a r e , k o n t r o l e . G e r i c h t o p u i t v o e r i n g e n n u t t i g rendement. •-br 4 1 . ' , , • • , - . 4 • < . . 1 Q 24. • 2 ( •Wet L Z e e w - e y a - e , - / 7 “ - ~ 1 - e t ” p . 4 . , 9 z e . - D i t z i j n b a s i s f u n c t i e s v o o r e l k e o r g a n i s a t i e o f o n d e r d e e l e r v a n . I e d e r e a r b e i d s e e n h e i d p r o d u c e e r t i e t s , h e e f t d a a r t o e c a p a c i t e i t e n n o d i g , b e h e e r t m i d d e l e n , e t c . e n h e e f t r e l a t i e s n a a r b u i t e n - o n a f - h a n k e l i j k n a a r w e l k g e z i c h t s p u n t d e eenheden gevormd z i j n . Kunnen deze f u n c t i e s i n e e n o r g a n i s a t i e n u z e l f o o k sub-systemen worden, z o d a t deze 4 - h e l d o o k a l s g e l e d i n g s m o d e l m o g e l i j k i s ? D i t b r e n g t me o p h e t model “ p r o c e s o r g a n i s a t i e ” , d a t a a n DPG en DAAD t e n g r o n d s l a g g e l e g d i s . D i t v a l t u i t e e n i n e e n flarbeidsysteem“ ( m i d d e n ) , e e n ” b e l e i d s s y s t e e m “ ( b o v e n ) e n e e n “beheerssvsteem” ( o f middelen-systeem) ( o n d e r ) ( z i e r a p p o r t DAAD). H e t a r b . s y s t . i s beschreven a l s p r o c e s o r g a n i s a t i e t u s s e n i n p u t e n o u t p u t . H e t k r u i s i s h i e r i n e x a c t t e r u g t e v i n d e n ( o v e r i g e n s w e r d d i t model n i e t v a n h e t k r u i s a f g e l e i d , h e t verband b l e e k p a s a c h t e r a f ) . 5. Hoe v e r h o u d t z i c h d i t n u t o t h e t k l a v e r b l a d m o d e l ? Het k r u i s i s e e n r u i m t e l i j k symbool, h e t g e e f t p o s i t i e s t . o . v . e l k a a r e n d e s p a n n i n g d a a r t u s s e n , m a a r geen p r o c e s s e n . Z i e t men d e p o l a r i t e i t e n e n h e t l e v e n s p r o c e s d a a r t u s s e n , d a n i s d a t w e e r t e geven d o o r 2 l e m n i s c a t e n , d i e e e n ” k r u i s b l o e m “ vormen. II1Hhet ” k l a v e r b l a d “ - m o d e l komen d e 4 v e l d e n i n e e n v e r d e r - gaande w i s s e l w e r k i n g met e l k a a r . D e l o o d r e c h t o p e l k a a r staande v e l d e n z i j n t e l k e n s v i a h e t midden verbonden. Vraagt men n a a r d e b e g r i p p e n : , m i d d e l e n e n i n f o r m a t i e d a n k a n daarover m i s s c h i e n h e t v o l g e n d e gezegd worden. Middelen komen a l s ” k a p i t a a l “ b i n n e n , w o r d e n i n d e s f e e r van h e t b e h e e r t o t m i d d e l e n e n v e r d w i j n e n i n h e t p r o d u c t i e - proces. D e ” m i d d e l e n l o b “ i s d u s n i e t e e n v a n d e 4 v e l d e n (hoeken), m a a r h e t p r o c e s v a n 1 5 - - - “ ) - - - > M 4 h e t ” h a l v e k l a v e r b l a d “ I n f o r m a t i e h e e f t v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s e n v e r s c h i l l e n d e o o r - sprong. - A l s know-how e . d . k o m t i n f o r m a t i e b i n n e n a l s c a p a c i t e i t ; - a l s r e s u l t a a t v a n ” v e l d a n a l y s e n “ ( b v . v a n d e m a r k t ) k o m t h e t a l s i n z i c h t i n d e b e l e i d s s f e e r t o t s t a n d . - a l s f e e d - b a c k komt h e t d o o r k o n t r o l e v a n h e t u i t g e v o e r d e v o o r t u i t d e p r o d u c t i e . D i t v i n d t d u s i n d e a n d e r e h e l f t v a n h e t k l a v e r b l a d p l a a t s . I n f o r m a t i e e n m i d d e l e n z i j n d u s 2 e l k a a r a a n v u l l e n d e b e g r i p p e n . I n f o r m a t i e v e r d w i j n t n i e t z o a l s d e m i d d e l e n i n e e n p r o c e s , maar komt e r u i t t e v o o r s c h i j n ( r e s p . m o e t e r u i t g e h a a l d worden). Een g e z i c h t s p u n t v o o r management i s n u : VoCr h e t b e h e e r w o r d t i n f o r m a t i e ( d i e d e a n d e r e 3 v e l d e n v o o r t b r e n g e n ) t o t m i d d e l - v o o r h e t b e l e i d worden d e m i d d e l e n (waarmee h e t z e l f n i e t t e maken h e e f t ) t o t i n f o r m a t i e ( g e g e v e n s ) ! To t z o v e r o v e r h e t e e r s t e k l a v e r b l a d ( K ) . i e r y 1 e 4 4 4 , , 7 / 1 4 e h e , ~ z ( 4 • , ? /

, - - d e A ; f r ” “ - 4 1 Intern 5 1 4 3 . 7 5 9 Es/Mm KLAVERBLADSTRUCTUREN .. 2 I n t e r n werkpapier ( v o o r t z e t t i n g 5143.756). I n h e t voorgaande werd a l s hypothese g e s t e l d , d a t h e t “oerbeeld” van o w ~ i e een v i e r h e i d ( k r u i s , k l a v e r b l a d ) i s . I n e l k e werkelijke o r g a n i s a t i e z i j n n a t u u r l i j k ook de andere dimensies van h e t s o c i a l e v e l d aanwezig o f werken e r i n door, maar h e t g a a t h i e r a l l e e n om de e i g e n l i j k e , immanente eigenschappen van de organisatie-demensie. Het meest w e r - n l i j k e kenmerk van een o r g a n i s a t i e werd beschreven door h e t b e g r i p f u n c t i e ( h e t analoge b e g r i p b i j de dimensie “groep” i s : i n t e r a c t i e ) . A l l e s van en i n de o r g a n i s a t i e h e e f t een f u n c t i e . H e t b e g r i p f u n c t i e werd v e r d e r g e d i f f e r e n t i e e r d i n orgaan (lichaam, apparaat e t c , ) , w a a r i n de f u n c t i e meer v e r d i c h t en v e r - duurzaamd v e r s c h i j n t , e n b e l e i d , w a a r i n a l l e bewuste f u n c t i e s (organiseren, l e i d e n , b e s l i s s e n e t c . ) , d e g e e s t e l i j k e k a n t , z i j n samengevat. Tens lot te werden de constituerende elementen, k r a c h t e n en processen i n h e t lichaam van de o r g a n i s a t i e e n i n e l k orgaan daarvan gekarakteriseerd m.b.v. h e t ” v a s t e k r u i s “ o f 'Vaderkruis” u i t de dierenriem en tevens werd gepoogd de begrippen i n f o r m a t i e en middelen d a a r i n een p l a a t s t e geven. We b e k i j k e n nu de o r g a n i s a t i e door de b r i l van h e t c e n t r a l e b e g r i p f u n c t i e . Welke “ o e r - f u n c t i e s ” moeten i n e l k e o r g a n i s a t i e aanwezig 7 ; e r v u l d ) z i j n , z o d a t z e aan haar opgave kan voldoen en kan b l i j v e n voldoen? De analyse daarvan gebeurt aan de hand van h e t tweede k r u i s : h e t “ z o o n k r u i s ” o f “ c a r d i n a l e k r u i s ” . “gitorr Eerst weer i e t s algemeens daarover. K i l ( D i t i s h e t krachtenveld waarin de z i e l s t a a t , gekarakteriseerd door de volgende begrippen: gees t „ . -4 , 4 • 4, ) 1 • w e r k e l i j k h e i d 7 Kreeft Weegschal Steenbok 04, e / I materie , - 4 , 4 1 F 1 1 . 0 . 4 P Ct.«.-.-P 0 < f f . , De z i e l kan z i c h z e l f z i j n i n h e t evenwicht tussen geest e n materie ( s t o f , l i c h a a m ) ; z e kan z i c h z e l f worden ( z i c h o n t w i k - kelen) d o o r ideeën t e v e r w e r k e l i j k e n . I d e e i s h i e r n i e t aleen gedachte, maar t e g e l i j k daad, b e g i n , i n i t i a t i e f , d . i o p weg gaan om een mogelijkheid ( d i e e e r s t a l l e e n gedacht kan wordaa) door daden t o t w e r k e l i j k h e i d t e maken. Y - i s d u s e e n k r a c h t die u i t de i n n e r l i j k h e i d o n t s p r i n g t en naar 'buiten werkt ( i m - p u l s ) ; i s ” d e ander“, ” h e t andere“, d e omgeving, w e r e l d , voorzover de z i e l deze i n z i c h l a a t binnenkomen, dus de werking Van de wereld op ons i n n e r l i j k . Nu kan men de h e l e bovenste h e l f t i n h e t b e e l d z i e n a l s de ” g e e s t e l i j k e wereld“ (waaraan de z i e l aandeel h e e f t , z i c h i n kan v e r h e ff e n ) ; v o r m t de c u l m i n a t i e daarvan; evenzo de h e l e onderste h e l f t a s m a t e r i ë l e wereld ( w a a r i n de z i e l z i c h b e - lichaamt). I n de l i n k e r h e l f t h e e f t de z i e l met h a a r eigenheid t e maken (eigen gedachten, impulsen e t c . ) , i n de r e c h t e r h e l f t met de wereld, d i e ” i e t s van haar w i l “ e n waarop z i j z i c h moet i n s t e l - len. ( D i t gezichtspunt van “sectoren” van h e t v e l d i s ook van belang voor de andere k r u i s e n . ) Boven en onder z i j n i n d i t b e e l d volgens een bepaald g e z i c h t s - punt gekozen; men kan ook 6:9' b o v e n en ”“ f - 6 o n d e r a a n t e k e n e n - wat e i g e n l i j k i n overeenstemming met de v o o r s t e l l i n g van K I zou z i j n . De p o l a r i t e i t g - 2 5 ( o n d e r - boven) kan ook b e - schreven worden a l s geboorte ( - k r a c h t e n ) , n . l . i n d a l i n g van de z i e l i n de m a t e r i e , h e t verleden, e n a l s dood ( - s k r a c h t e n ) o f v e r g e e s t e l i j k i n g , d e toekomst, d u s ook a l s onbewust en bewust zieleleven. N.B.: Door h e t materialisme i s d i t v e l d i n de gangbare v o o r s t e l - l i n g t o t een J t a l e c l u a l i t e i t geworden: m a t e r i e en r e a l i t e i t worden v e r e e x f e l v i g d , evenzo i d e e en g e e s t ; éáia l o g i s c h e s t a p verder en i d e e en geest worden = s c h i j n . Daarmee i s zowel de mogelijkheid van v r i j h e i d a l s van o n t w i k k e l i n g van de z i e l een i l l u s i e geworden. De w e r k e l i j k h e i d s t r e k t z i c h e c h t e r evenver i n h e t m a t e r i ë l e a l s i n h e t g e e s t e l i j k e gebied u i t , evenals e l k e impuls o f daad ( Y - ) g e v o l g e n h e e f t , z o w e l i n d e g e e s t e l i j k e a l s i n de m a t e r i ë l e wereld. De h o r i z o n t a l e a s h e e f t een meer dynamisch k a r a k t e r : wording, ontwikkeling, p r o c e s , weg. De v e r t i k a l e a s i s meer een p o l a i r e spanning en h e t evenwicht zoeken daartussen - r i t m e , schommeling. )1 De p r i n c i p e s v a n o n t w i k k e l i n g en van evenwicht zoeken vormen dan ook geen t e g e n s t e l l i n g , s l u i t e n e l k a a r n i e t u i t ; i n t e g e n d e e l : zonder ( s t r e v e n naar) evenwicht i s geen v o o r t s c h r i j d e n m o g e l i j k ( R . S t . : ” d e r i n d i v i d u e l l e Mensch i s t e i n Sucher des Gleichgewichts zwischen polarischen K r M e n “ . Beide p r i n c i p e s staan “loodrecht op e l k a a r ” . V g l . d e S t a t i g e ) . Hoe i s d i t n u voor een o r g a n i s a t i e t e beschrijven? Voorwaarden v o o r een gezonde, levende o r g a n i s a t i e z i j n : 1. 2 1 2 1 1 . . . u . , : i n i - H _ • organisatie ontstaan (“onderneming”) e n 1 r r z i j voortdurend vernieuwd worden (immers, gedachten hebben de n e i g i n g oud t e worden - denkgewoonten, oude v o o r s t e l l i n g e n - e n a c t i e i n de 4z4 4 ” . 1 4 “ 4 / . 2 . 0 - 0 - 1 4 0 1 ( 2. m a t e r i ë l e w e r e l d i s o n d e r h e v i g aan s l i j t a g e ) . 2. D a t d e o r a n i s a t * - • n i s v o e r d e w e r k e l i . k h e i d o m z i c h h e e n , v o o r e moge i j k h e d e n , f e i t e n e n behoe e n v a n a e om e v i n g e n dat a e i n s t a a t i s d a a r o p i n t e g a a n e n antwoorden t e g e v e n , d . w. z . z i c h z e l f i n e e n n i e u w e v e n w i c h t m e t d e omgeving t e brengen. g i e , , , , , , , 0 1 7 / 0 / 1 6 t , e _ 1 - , : , n Beide voorwaarden tesamen kunnen a l s e e n l e m n i s c a t i s c h e beweging tussen d e p o l e n g e s y m b o l i s e e r d warden. N i e t gezond z i j n e e n z i j d i g h e d e n z o a l s : a l l e e n o p b a s i s v a n e i g e n .ideeën w i l l e n h a n d e l e n ( z e l f o v e r s c h a t t i n g ) o f g l I p s g n t a g a l g u t J k ” “ ” 4 “ I ' , , Voor e e n i n d i v i d u k a n men h e t bovenstaande a l s houdingen b e 2 . 4 ; s c h r i j v e n ( b . v . moed t o t i n i t i a t i e f , r e a l i t e i t s z i n e . d . ) ; o p h e t niveau v a n d e o r g a n i s a t i e moeten deze a l s f u n c t i e aanwezig e n werkzaam z i j n , d . w . z . d e o r g a n i s a t i e moet z o vorm k r i j g e n , d a t r e a l i s t i s c h e i d e e ë n kunnen v r i j k o m e n e n v e r w e r k e l i j k t kunnen warden e n d a t d e o r g a n i s a t i e voldoende open e n wendbaar i s , om op veranderende omstandigheden i n t e g a a n . 3. E e n d e r d e voorwaarde i s , d a t d e i d e ” l i c h k r i n : * - \ d . w. z . c o n c r e e t worden, o p d e g r o n d a a r d e k o m e d a t ma_ r W - 2 4 4 4 , , r i ë l e voorwaarden geschapen worden (gebouw, m i d d d l e n e t c . ) , ' 1 1 . 4 4 - ' w e d e r o m d e v a n c o n r r n i t e i t : bewaren, onderhouden, verzorgen e . d . m e t z i c h meebrengt. Deze f u n c t i e h e e f t , a b s t r a c t g e s p r o k e n , ' t e maken met a l l e s w a t v e r l e d e n e n w a t : r u i m t e l i j k geworden i s ( C ? ) . 4. Z o u e l k e i m p u l s o f e l k e r e a c t i e o p e e n s i t u a t i e o n m i d d e l l i j k g e m a t e r i a l i s e e r d warden ( “ c o n c r e t e a c t i e s e n m a a t r e g e l e n ” ) , dan z o u geen o n t w i k k e l i n g e n z i n g e v i n g m o g e l i j k z i j n . D e o r - g a n i s a t i e z o u “ i n z ' n e i g e n v e r l e d e n v e r d r i n k e n ” . D e 4 e f u n c t i e i s daarom, d a t i m u l s e n a l s e d a c h t e n o f conce t i e s ( t o e k o m s t - m o g e l i j k h e e n de w e r k e l i j k h e i d i n e e n z i n v o e samenhang t o t b e w u s t z i j n g e - b r a c h t w o r d t . D u s b e w u s t z i j n o n t w i k k e l e n , b e z i n n e n , o v e r l e g g e n , b e l e i d vormen e . d . ( p r i n c i p e v a n t e r u g h o u d i n g i n d e o n t w i k k e - l i n g ) . Deze 4 - h e i d l i g t m . i . o o k t e n g r o n d s l a g aan o n s o n t w i k k e l i n g s - model: d e p o l a r i t e i t v a n c o n c e p t i e s e n h e t c o n c r e t e ( b e s t a a n d e ) systeem, d a a r t u s s e n d e gemeenschappelijke weg, n . l . v a n i d e e t o t w e r k e l i j k h e i d , v a n i k è n d e a n d e r, d . w . z , v a n i n i t i a t i e f d r a g e r s en p a r t n e r s , a d v i s e u r s e n c l i ë n t e n , l e i d c n d e n e n g e l e i d e n e t c . , dus complementaire r o l l e n o f f u n c t i e s . . p o o r i p c o n c e p t i e s 1 2 1 - q . . - 1 9 4 4 0 4 1 £ 1 4 , 0 t 4 2 0 1 4 1 0 2g5.14k! d e we n we s t e e d s i n t d e n , d ,a a r v i n d t E r k e n n t - n i s , ontmoe i n g e n e u z e p a a s . Men h o e f t d i t model n i e t - a l s h e t w a r e n o r m a t i e f - n a a r e e n t e helpen o r g a n i s a t i e t o e t e d r a g e n ; men k a n h e t o o k herkennen a l s i n h e r e n t a a n e l k e o r g a n i s a t i e d i e , v o o r z o v e r z e l e e f t e n d u s 3. Dat i s d e weg v a n v e r w e r k e l i j k i n g van i d e e ë n , o n t w i k k e l i n g . enzo, • a d e waarneming v a n ~y~“€t>Q 4 t . 4 ” f u n c t i o n e e r t “ , o p e l k o g e n b l i k onderweg i s tussen de krachten van verleden en toekomst. De 4 f u n c t i e k w a l i t e i t e n , d i e a l s oerbeeld i n e l k e o r g a n i s a t i e te vinden (moeten) z i j n , zouden we a l s v o l g t samen w i l l e n v a t t e n : 1. De ontwikkelende f u n c t i e : a l l e s wat gebeurt op grond van y - i n i t i a t i e v e n e t c . D i t i s h e t c r e a t i e v e m o m e n t v a n h e t f tioneren- 2. De dienstverlenende f u n c t i e : a l l e s wat gedaan wordt op grond : . 4 1 a r v a n h e t w a a r n e m e n v a n d e o m g e v i n g , d e b e h o e f t e n 3. De verzorgende f u n c t i e : a l l e s wat gedaan wordt aan h e t onder- ,.- h o u d e n e t c . ( ” p fl e g e n “ ) van middelen, processen, vehoudingen en s t r u c t u r e n . H e t meeste werk v i n d t i n deze s f e e r p l a a t s . 4. De zingevende f u n c t i e : a l l e s wat gedacht e n gedaan wordt om het verleden en heden v a n u i t een hoger ( a l l e aspecten omvattend) gezichtspunt met de toekomst en met h e t “geheel” t e verbinden. De termen en omschrijvingen geven n a t u u r l i j k a l l e e n gebrekkig weer wat h i e r i n z i t . Op de v r a a g , o f deze 4 f u n c t i e s ook i n organen gespecialiseerd kunnen worden o f a l l e e n k w a l i t a t i e f i n de h e l e o r g a n i s a t i e werkzaam z i j n , w i l l e n we l a t e r , a l s de 3 k r u i s e n i n samenhang met elkaar bekeken worden, i n g a a n . Tot z o v e r h e t tweede k r u i s ( K i l ) . 7 4 2 (r'ee .gte<1,3 . ( a d r d A S - • . . ” - Z 2 e - e A t . / 4 - . 7 a c e , . 4 , 5 e - c e , , , 1 : 1 2 / e • L e - 0 0 * * * * 4 / 4 4 : 2 4 ' . • e C) 4-1K-444“”~:e ) 4 4 - - e f ' 1 * * : “ ” . ‘ 4 - 1 : 2 “ ( e n t J - 4 e - 1 4 , 2 a k • / / / 9 ~ , 0 3 4 - I ' » ?

*

1 - ( 1 , , w p e . Z 9 1 7 ' ( ' / ( ? / - c e > 4 - I n t e r 4 e i t , g l g f 4>tticr- P61-4 , ,e1.4 4 „veilardrr-0/– 4 c e : • 0kotk, /09 7k4 - 4t 4 a . KLAVERBLADSTRUOTUREN I n t e r n werkpapier ( v o o r t z e t t i n g 5143.759) Tot nu t o e werden de structuurkenmerken van een o r g a n i s a t i e rondom h e t b e g r i p f u n c t i e en orgaan a l s een 4 - h e i d beschreven. Nu i s h e t derde k r u i s aan de orde rondom h e t b e g r i p b e l e i d ( d e term b e l e i d i s t o t nu t o e i n een v e r s c h i l l e n d e c o n t e x t g e b r u i k t , wat verwarrend i s ; misschien kunnen we v o o r wat n u v o l g t een beter woord v i n d e n ) . De f u n c t i e s van een o r g a n i s a t i e k r i j g e n een zekere z i c h t b a a r h e i d , duurzaamheid en c o n t i n u l t e i t 2 d o o r d a t z e i n o r g a n e n v e r s c h i j n e n . Daardoor wordt de o r g a n i s a t i e herkanbaar; h e t g e e f t de mensen een bepaald houvast, zowel binnen r a s b u i t e n de o r g a n i s a t i e . Zolang de organen n i e t t e oud o f t e s t a r worden i n verhouding t o t de a a r d van de f u n c t i e s , z i j n ze een levensvoorwaarde v o o r de o r g a n i s a t i e . Aan de andere k a n t i s e r voortdurend beweging, omdat de o r g a n i s a - t i e i n een veranderend (ontwikkelend) v e l d , zowel i n t e r n a l s extern, s t a a t . Om deze verand.ulaglp f u n c t i o n e e l t e maken i s nodig, d a t ze bewust gemaakt en gestuurd %gorden i n de vorm van doelen, plannen, experimenten * b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g e n , o r g a - n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g e n e t c . Zouden de krachten d e r verandering “aan z i c h z e l f overgelaterPworden, dan zouden ze spoedig de b e - staande organen chaotiseren en h e t voortbestaan van h e t systeem i n gevaar brengen. De betekenis van organen kunnen we op een overeenkomstige w i j z e omschrijven: z i j dienen om de constante f a c t o r e n i n h e t systeem functioneel t e maken. Het krachtenveld d a t a l l e verandering i n h e t systeem m o g e l i j k en functioneel maakt analyseren we nu aan de hand van h e t derde k r u i s : h e t ” g e e s t k r u i s ” o f bewegelijke (dynamische) k r u i s . Eerst weer i e t s algemeens daarover. 49 . „ fei t 7 ; 1 0 1 4 4 ( 4 c k t k i k \ / 1 I / J r . ) v ~ d . 4 . , 4 . . . K I I I iu4sige ) t o t i e . A . , „ t . 4 1 . 11 4 g 1 L , INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 ,Zeist -Telefoon (03404) 2 00 44 1;te-40i/lor/d, 5 1 4 3 . 7 5 1 0 Hs / m m Tweel ingen Maagd 4 L y . d o e , ‹ Schutter Vissen - - - “ r e r ' d 2 d e ,e e -4 kyo 2 . Zoals h e t v a s t e k r u i s s t a a t v o o r d e i n c a r n a t i e , g e b o o r t e e n i n - standhouding v a n h e t l i c h a a m , z o v i n d t d e e x c a r n a t i e , d . w . z . de g e b o o r t e o f o p s t a n d i n g v a n d e g e e s t i n h e t t e k e n v a n h e t ” g e e s t k r u i s “ p l a a t s . D i t l a a t s t e g e b o o r t e p r o c e s v o l t r e k t z i c h gedurende h e t g e h e l e l e v e n , o v e r a l d a a r w a a r b e w u s t z i j n , d u s k e n n i s e n E r k e n n t n i s , gewonnen w o r d t . N . B . : D o o r h e t i n t e l l e c t u a l i s m e i s e e n h a r d n e k k i g m i s v e r s t a n d de w e r e l d ingekomen, n l . d a t k e n n i s e n E r k e n n t n i s a l l e e n een k w e s t i e v a n gedachte-inhouden z o u z i j n . Vo o r s t e l l e n , voelen e n h a n d e l e n worden d a n a l s a f z o n d e r l i j k e vermogens g e z i e n , d i e e l k a a r m i n o f meer u i t s l u i t e n , z o d a t men e r over k a n t w i s t e n w a t w a a r d e v o l l e r i s , b . v . d e wetenschapp e l i j k e k e n n i s , h e t wanne v o e l e n o f h e t k r a c h t i g e d o e n ! Voelen e n w i l l e n z i j n eveneens ( p o t e n t i ë l e ) ” E r k e n n t n i s - organe“. E r k e n n t n i s i s a l l e e n d o o r d e ” h e l e mens“ t e b e r e i k e n . Naarmate d o o r i n n e r l i j k e s c h o l i n g meer E r k e n n t - n i s v e r k r e g e n w o r d t , d e s t e g r o t e r w o r d t o o k h e t vermogen t o t k r a c h t i g h a n d e l e n . A l l e e n i s h e t z o , d a t i n h e t h u i d i g e o n t w i k k e l i n g s s t a d i u m h e t v o o r s t e l l i n g s l e v e n t o t o p z e k e r e h o o g t e i n h e t l i c h t van h e t z e l f b e w u s t z i j n p l a a t s v i n d t , t e r w i j l d i t b i j d e w i l n o g h e t m i n s t h e t g e v a l i s . Waardoor komt ” k e n n i s “ t o t s t a n d ? We k i j k e n n u n i e t n a a r e e n levende c e l , m a a r n a a r e e n mens o p weg n a a r v e r g e e s t e l i j k i n g . A l l e E r k e n n t n i s komt t o t s t a n d d o o r h e t samenspel v a n denken en waarnemen i n d e z i n v a n d e P h i l o s o p h i e d e r F r e i h e i t . N a d e r b e z i e n z i j n e r 2 s o o r t e n denken: v o o r d e n k e n ( I ) e n nadenken { l p e n t w e e s o o r t e n w a a r n e m e n : e e n /;92) e n e e n i n n e r l i j k e , g e e s t e l i j k e ( 1 1 ) , d . i . d e i n t u l t i e . We b e k i j k e n e e r s t h e t t o t s t a n d k o m e n v a n k e n n i s i n h e t f y s i e k e gebied ( d e o n d e r s t e h e l f t v a n h e t b e e l d * z o a l s b e s c h r e v e n b i j K11 $ d u s o n d e r d e l i j n - Y - - 1 ) . Kenmerkend v o o r d e u i t e r l i j k e waarneming i s , d a t d e i n h o u d v a n de waarneming v o o r o n s ” v e r s c h i j n t “ , h e t i s e e n ” g e g e v e n “ , w e doen e r z e l f n i e t s t o e ( ” s i e d r i n g t s i c h a u f “ ) - z o d r a we o n z e z i n t u i g e n v o o r d e i n d r u k k e n geopend hebben. W a t we waarnemen i s n a t u u r, d u s h e t gewordene. D o o r deze p o o r t komen d u s b i n n e n : v e r s c h i j n s e l e n (fenomenen), i n d r u k k e n (gewaarwordingen) e n f e i t e n ( r e s u l t a t e n v a n o n s h a n d e l e n o f d a t v a n a n d e r e w e z e n s ) . Om deze waarnemingen t o t k e n n i s t e v e r h e f f e n , m o e t h e t v e r s t a n - d e l i j k denken z i c h i n n e r l i j k a c t i e f i n s c h a k e l e n . E l k e waarneming g e e f t e e n r a a d s e l o p d a t h e t na-denken t r a c h t o p t e l o s s e n . D i t denken i s i n p r i n c i p e onderzoekend, a n a l y t i s c h , m a t h e m a t i s c h , ( ' onderscheidend, d i a l e c t i s c h (,a1 c o m b i n a t o r i s c h ; neemt z ' n u i t - gangspunt b i j d e t w i j f e l e n e i n d i g t i n c o n c l u s i e s . D i t a l l e s i s kenmerkend v o o r d e t w e e - l i n g e n . A l l e d a g e l i j k s e k e n n i s e n d e natuurwetenschap komen o p d e z e w i j z e t o t s t a n d . Na-denken: h e t t r e e d t p a s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n waarneming i n w e r k i n g , b r e n g t i e t s t o t b e w u s t z i j n d a t e r a l i s , h e t i s k e n n i s ” p o s t r e m “ ( n a h e t d i n g a l s w e r k e l i j k h e i d ) . / e k i e C - 4 4 ~ 4 4 . 2 4 % 1 ” 4 De i n t u l t i e ( p t ) i s e e n waarneming d i e v a n b i n n e n k o m t , d a a r i n openbaart z i c h h e t wezen, d e e s s e n t i e v a n i e t s ( n i e t e e n v e r - s c h i j n s e l ) . E e n f e i t i s e e n m a l i g , d o o r h e t denken d a a r o v e r moet h e t algemene gevonden worden. B i j d e i n t u i t i e i s h e t j u i s t a n d e r s - om. I n d e m o r e l e i n t u l t i e w o r d t e e n p I l n c i p 2 . ( u i t g a n g s p u n t ) o f m o t i e f z i c h t b a a r, d a t i s u n i v e r s e e l ( b . v , d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n de mensheid i n d e t o e k o m s t a l l e e n v e r d e r komt d o o r e i g e n i n s p a n - n i n g ) o f t e n m i n s t e r e l a t i e f algemeen. H e t denken i s d a n n o d i g om d i t t o t e e n b e s l u i t i n e e n bepaalde s i t u a t i e t e b r e n g e n . D i t i s “ v o o r d e n k e n ” ( P ) , w a a r u i t e e n b e p a a l d d o e l , p l a n o f b e s l u i t t o t a c t i e t e v o o r s c h i j n k o m t . H e t m o t i e f i s w e z e n l i j k , m a a r a l l e e n m o g e l i j k h e i d , e r i s e e n denkproces v o o r n o d i g om h e t t o t een “ g e e s t e l i j k e r e a l i t e i t ” ( b e s l u i t ) t e b r e n g e n . H e t i s e e n denken “ a n t e r e m t , d . w . z . h e t d i n g f e i t i s r e s u l t a a t v a n v o o r - denken. H i e r komt w i l i n h e t denken, w a t m o g e l i j k m a a k t , d a t d a n h e t denken i n d e w i l k o m t ( h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g een b e s l u i t ) . Ze a s i l - > ” h e e f t d u s t e maken met denken, d e a s t / P - k - m e t w a a r - nemen - z e vormen d u s geen p o l a r i t e i t , m a a r s t a a n l o o d r e c h t o p e l k a a r ! We l z i j n d e b e s c h r e v e n vormen v a n E r k e n n t n i s p o l a i r . Deze hebben w i j e e r d e r genoemd: b e e l d v o r m i n g e n b e s l u i t v o r m i n g , ken- e n keuzeweg, s i t u a t i e - a n a l y s e e n s i t u a t i e v e r a n d e r i n g ( U - p r o c e d u r e ) . Z e v e r s c h i j n e n i n d e r d a a d a l s k r u i s i n d e d i s s e r t a t i e van L e x . D r a a i e n we d e fi g u u r e e n k w a r t s l a g , d a n w o r d t d e z e : A P ) ' ( 4 ) .'11•14 • % •4 / ' # 4 , • 1 4 4 - 4 - 4 - 4 2 gedachten m o t i e v e n - t v e r l e d e n i s n u l i n k s . p . v. o n d e r ) rr)t f e i t e n To t z o v e r h e t d e r d e k r u i s . )4 do7e/ len , : t s d u L A . l e d . . » = t t e = c-,z,“ / 4 s v ‘ a.-4) J't1” 3. $1%.to..«t•A-4,% • Het v e r s c h i l i s , d a t b i j d o e l e n m o t i e v e n s t a a t e n b i j wegen: doelen. H e t b e g r i p d o e l w o r d t s e d e r t o u d s b i j , 0 g e p l a a t s t : h e t i s e i n d p u n t v a n e e n weg o f p l a n , g e a n t i c i p e e r d r e s u l t a a t . P l a n e n doel l i g g e n o p é é n l i j n ( x 7 ' ) , e l k p u n t v a n d e w e g k a n m e n o o k weer a l s d o e l o p v a t t e n . M e t “ d o e l ” i n h o g e r e e n meer algemene z i n bedoelen we e i g e n l i j k m o t i e f , ( m o r e l e ) i n t u l t i e . ' L l z • 1 1 “ : l t ” , • a - C - F _ 4 4 4 c a t , , , Z a C i e t - - 4 I C , 4 4 4 A m » , - 1 4 ' ) e - 4 ? t / i ~ ) / . 2 > ) - 1 ,2,. 0 , 4 , 4 , 4 # 4 ) , 7 - . , 4. De d r i e k r u i z e n samen g e z i e n . Bén m o g e l i j k h e i d om d e 3 x 4 o e r f u n c t i e s t e g r o e p e r e n i s d e volgende: • 4 ~ 4 0 \ r , , / -1/\ / 4 ~ 4 ~ / t I C k I I : —,,…. i — • Y ' i • 0 D I \ r n o , z v e m / 7 4 ~ \ . !,…- 7 4 / C 7 A 1 1 / 1 9 / 1 1 0 2 5 0 / g 0 - - - , t j r . ' ' 0 1 “ ” “ 1 0 • 4 \ ,., . 0 1 1 , 4 , 4 k r • - / _ , - ' - - - - 4 # 4 5 ; ; ; ; \ t 4 . . . 2 ” . . e . , / L'\ t , op 0 5 ~ De 4 g e b i e d e n z i j n a l s v o l g t t e k a r a k t e i s e r e n : j t e a , l i n k s A l l e s w a t d e e i g e n h e i d e n h e t u i t e i g e n k r a c h t o n t w i k k e l e n van e e n o r g a n i s a t i e u i t m a a k t : ondernemerschap, i n i t i a t i e v e n , i d e e ë n , v e r n i e u w i n g s i m p u l - sen, o n t w i k k e l i n g s w i l ( 7 r ) 9 d i e h u n z i n k r i j g e n u i t d e m o t i e v e n d a a r a c h t e r ( ) e n m o g e l i j k gemaakt worden u i t h e t b e s c h i k k e n o v e r c a p a c i - t e i t e n ( d ) . r e c h t s A l l e s w a t t e maken h e e f t m e t ontmoeten v a n d e b u i t e n - wereld w e r k e l i j k h e i d , waarmee h e t e i g e n e i n e v e n w i c h t g e - b r a c h t moet worden ( p r i n c i p e v a n g e l i j k h e i d ) , aangaan v a n een w e d e r z i j d s e v e r h o u d i n g ( “ h o r i z o n t a l e r e l a t i e ” ) ( f - 1 - - - ) - e n e r z i j d s waarnemend d e c o n c r e t e f e i t e n , b e h o e f t e n v a n de w e r e l d , om daarmee r e k e n i n g t e houden ( 0 ) , a n d e r z i j d s gevend w a t u i t e i g e n c a p a c i t e i t e n i s v o o r t g e b r a c h t , p r o - d u k t i e W W . onder A l l e s w a t b e h o o r t t o t h e t doen o n t s t a a n e n v e r z o r g e n v a n h e t l i c h a a m v a n d e o r g a n i s a t i e ( m i d d e l e n , c o n t i n u e p r o c e s - sen) (§7J - L5) - e n e r z i j d s o n d e r s t e u n d d o o r “ i n t e l l i g e n t v e r w e r k e n ” e n communiceren v a n gegevens, w a a r deze i n h e t systeem n o d i g z i j n , d u s a d m i n i s t r a t i e ( I ) , a n d e r z i j d s d o o r o r g a n i s e r e n , s t a b i l i s e r e n , c o ö r d i n e r e n , d u s b e h e e r ( J ? ) boven A l l e s w a t d e o r g a n i s a t i e met e e n g r o t e r e d i m e n s i e (samenwerkingsverband, v e l d , s a m e n l e v i n g e n z . ) e n - i n d e t i j d gezien - m e t d e t o e k o m s t i n v e r b a n d b r e n g t , w a a r d o o r z i j n t a a k i n d e w e r e l d o p e e n z i n g e o r i ë n t e e r d i s ( 3 ) D i t w o r d t e n e r z i j d s m o g e l i j k d o o r z i c h open t e s t e l l e n v o o r en samen t e werken met d e g r o t e r e d i m e n s i e ( “ v e r t i k a l e 5. r e l a t i e ” ) ( 1 2 : ) , a n d e r z i j d s d o o r h e t b e l e i d t e v e r d i c h t e n t o t t e r e a l i s e r e n d o e l e n ( 0 ) . N . B . : De waterman i s z o i e t s a l s d e “ s o c i a l e w i l ” , d i e t o t samenwerking e n broederschap l e i d t . I s deze f u n c t i e i n o r g a n i s a t i e s o n t w i k k e l d , d a n o n t s t a a t e e n n e t w e r k v a n a s s o c i a t i e s , w a a r i n e e n d e e l v a n h e t b e l e i d t o t s t a n d komt, d a t d e o r g a n i s a t i e a a n g a a t . I n d e bovenpool z i e n we n u ( m e e r c o m p l e e t d a n b i j K I b e s c h r e v e n ) h e t b e l e i d s s y s t e e m . B e l e i d i n deze z i n omvat d u s z i n g e v i n g (waartoe b e s t a a n we, w a t w i l l e n we e i g e n l i j k ) , b e r u s t e n d o p m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e z i e n d e p l a a t s d i e men i n h e t n e t w e r k v a n o r g a n i s a t i e s i n n e e m t e n z i c h u i t d r u k k e n d i n de d o e l e n , r i c h t i n g , d i e men v o o r z ' n a c t i v i t e i t e n s t e l t . I n d e o n d e r p o o l hebben we d a n h e t beheerssysteem ( v e r z o r g i n g , a d m i n i s t r a t i e , p r o c e s b e h e e r s i n g ) , ( o o k meer c o m p l e e t b e s c h r e v e n dan b i j K I ) . Rechts e n l i n k s vormen d a n h e t a r b e i d s s z s t e e m , w a a r i n d e v e r w e r - k e l i j k i n g v a n i d e e ë n ( e n e e n d a a r t e g e n ingaande dynamiek) p l a a t s - v i n d t ( z o a l s beschreven b i j K i l ) . D a a r kunnen d a n d e k a r a k t e - r i s t i e k e n v a n c a p a c i t e i t e n p r o d u k t i e e n v a n d e m o t i e v e n e n f e i t e n a a n worden toegevoegd. I n h e t midden v a n h e t b e e l d zouden we n o g d e i d e n t i t e i t kunnen p l a a t s e n . D i t b e e l d r o e p t e e n a a n t a l v r a g e n o p , waarop i n t e gaan e e n v e e l t e o m v a n g r i j k s t u k z o u v e r g e n e n waarvan me d e antwoorden o o k nog n i e t h e l d e r z i j n , m . n . d e b e t e k e n i s v a n h e t k l a v e r b l a d m o d e l , wat b e t e k e n e n p r e c i e s d e p r o c e s s e n d i e d o o r d e 4 - h e i d heenlopen? Hoe h a n g t d i t m e t d e 4 e t h e r k w a l i t e i t e n samen? Daarover i s d a n m i s s c h i e n een g e s p r e k m o g e l i j k .

klaverbladstructuren_1-3.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)