User Tools

Site Tools


oefening_visieontwikkeling

179 Back to list

Copyright © Stichting Klaberblad 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Stichting Klaverblad. Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_visie-ontwikkeling.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8 Postbus 299, 3700 AG Zeist - Nederland Telefoon 03404-20044 Fax 03404-12770 Ref.: 1625/YS/bv Z e i s t , 1 0 mei 1994 Beste C h r i s t i a n , De v i e r vragen z i j n : NPI - I n s t i t u u t v o o r O r g a n i s a t i e Ontwikkeling T.a.v. de heer F.C. Lucke a l h i e r Oefening v i s i e - o n t w i k k e l i n g Zoals afgesproken t i j d e n s de a f s l u i t i n g van h e t tweede b l o k van Samenwerkingsvaardigheden s t u r e n w i j j e h i e r b i j d e voorbereidende vragen van de v i s i e - p r e s e n t a t i e . Door naar h e t verleden t e k i j k e n met g e r i c h t e vragen kun j e z i c h t k r i j g e n op jouw v i s i e , j o u w thema, datgene wat j o u i n beweging b r e n g t , jou i n s p i r e e r t . Het f o c u s i s de samenwerking, d u s k i e s b i j h e t beantwoorden van de verschillende vragen steeds een concrete samenwerkingssituatie o f w e l een s i t u a t i e waar naar jouw beleven i e t s gebeurde d a t met samenwerken te maken h e e f t . Het kan gaan om i e t s r e c e n t s o f l a n g e r geleden i n h e t werk, maar h e t kan z i c h ook hebben afgespeeld i n n e v e n - f u n c t i e s . De p r e s e n t a t i e b e s t a a t u i t h e t i n 10 minuten v e r t e l l e n van wat j e b i j de v i e r vragen h e b t gevonden. Voor j e p r e s e n t a t i e kun j e ook i e t s mee nemen om t e l a t e n z i e n o f horen d a t ondersteunend i s v o o r wat j e w i l zeggen, b i j v o o r b e e l d een f o t o , boek, t e k s t , muziek; e r i s geluidsapparatuur beschikbaar. Ve r t e l zo concreet en f e i t e l i j k m o g e l i j k en hou h e t p e r s o o n l i j k , z o d a t j e de andere deelnemers b o e i t . 1. Welke inspirerende mensen z i j n o f waren e r i n mijn leven? To e l i c h t i n g : h e t g a a t om mensen d i e j e z e l f w e r k e l i j k hebt meegemaakt en d i e i e t s deden o f konden i n de samenwerking d a t j i j bewonderde en d a t j e z e l f zou w i l l e n z i j n , doen o f kunnen. B . v. een manager, l e r a a r , kunstenaar, sportman o f v r i e n d . H e t kan h i e r b i j n a t u u u r l i j k ook om een vrouw gaan! Kies e r één u i t en b e s c h r i j f één o f enkele voorbeelden van wat deze persoon deed. NPI: Postbank 626400, Crediet en Effecten Bank Zeist, 69 99 13896. Instelling van de Stichting tot Bevordering der Sociale Pedagogie KvK Utrecht nr. S 177445 2. Waartegen heb i k i n de afgelopen t i j d - b . v. i n het laatste jaar - krachtig “neen” gezegd, waarbij het om samenwerken ging? To e l i c h t i n g : b e s c h r i j f één o f twee s i t u a t i e s waarin d i t gebeurde. Tracht t e verwoorden waarom j e “neen” z e i , w a t j e b e s l i s t n i e t wilde. 3. Waardoor ben i k geraakt? To e l i c h t i n g : zoek i n j e h e r i n n e r i n g naar momenten i n j e l e v e n waardoor j e werd geraakt o f waardoor e r i e t s i n j e werd wakker g e - maakt. B e s c h r i j f h e t s p e c i fi eke moment z o concreet m o g e l i j k en v e r - meld wat h e t was waardoor j e werd g e r a a k t . H e t kan h i e r b i j ook gaan om een boek, een fi l m , muziek, een u i t s p r a a k van iemand. 4. Wat i s mijn droom? To e l i c h t i n g : a l s j e nu eens a f z i e t van a l l e omstandigheden en mogel i j k h e d e n , welke r o l zou j e dan h e t l i e f s t i n de samenwerking v e r v u l l e n , w a t zou j e w i l l e n z i j n ? Vo l s t a n i e t met h e t a l l e e n maar noemen van een beroep o f f u n c t i e , maar b e s c h r i j f de concrete s i t u a t i e waarin j e j e z e l f i n j e f a n t a s i e dan z i e t . Na de p r e s e n t a t i e reageren de andere deelnemers. De werkwijze h i e r v o o r zullen w i j t e r p l e k k e u i t l e g g e n . Ik hoop d a t j e de t i j d k u n t vinden om e r e c h t even v o o r t e gaan z i t t e n om de v i e r vragen op j e i n t e l a t e n werken. De antwoorden komen dan v a n z e l f i n j e o p . Onze e r v a r i n g i s d a t de v o o r b e r e i d i n g , d e p r e s e n t a t i e en de r e a c t i e s erg enthousiasmerend en motiverend werken. Succes ermee, t o t 1 j u n i . Met v r i e n d e l i j k e g r o e t e n , 00/- Yvonne Smolders Ferd van K o o l w i j k 2.

oefening_visieontwikkeling.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)