rembrandt_en_de_honderd_gulden_prent

255 Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

rob_otte_-_rembrandt_en_de_honderd_gulden_print.pdf

Beste c o l l e g a ' s , 9246.937 R0/00 Zondag 27 december 1992 begon i k aan m i j n l o n g o n t s t e k i n g . Donderdag 15 a p r i l was i k 30 minuten b i j j u l l i e op v i s i t e om t e v e r t e l l e n hoe l a n g - zaam i k opknap. Tussen de middag a t i k met Ferd en P e t e r een b r o o d j e . Ferd kwam toen onder andere met de opmerking d a t i k b e s t i e t s zou k u n - nen s c h r i j v e n a l s i k weer b e t e r was. Thui s gekomen ben i k meteen b e - gonnen. Een van de dingen d i e i k i n h e t i n s t i t u u t heb gedaan, i s h e t binnenbrengen van een waarnemingsoefening aan de hand van de Honderd gulden prent van Rembrandt. Omdat e r aan deze waarnemingsoefening v e e l van mijn eigen o n t w i k k e l i n g v a s t z i t , b e s l o o t i k d i e e r v a r i n g v o o r j u l l i e op t e s c h r i j v e n . I k heb e r v a n a f a p r i l d a g e l i j k s aan gewerkt, met v e e l p l e z i e r, e r n s t en waarheidsgevoel. Nu h e t z o ' n l a n g v e r h a a l i s geworden, t w i j f e l i k o f e r wel weer z o ' n pak p a p i e r j u l l i e z i e l i n moet. Maar goed, om j e l e k k e r t e maken h e t g a a t o v e r h e t volgende: * Een waarnemingsoefening aan de hand van de Honderd gulden p r e n t . * De v e r b e e l d i n g . * Het onzichtbare s c h r i f t . * Het i n n e r l i j k van Rembrandt. * De v i e r lichamen van de e t s k u n s t . * De vraag o f Rembrandt een r o z e n k r u i s e r i s . Te rwi j l i k aan h e t s c h r i j v e n ben d o e t de wereld ook mee. 28 A p r i l m e l d t h e t NRC Handelsblad d a t de leden van h e t Rembrandt Research P r o j e c t (RRP) u i t e l k a a r gaan. 6 Mei r e a g e e r t Gary Schwartz daarop i n h e t NRC Handelsblad met z i j n a r t i k e l : 'Rembrandt-project v e r d i e n t o n a f h a n k e l i j k o o r d e e l ' . 11 Mei s c h r i j f t 8 . Bakker o v e r h e t z e l f d e onderwerp i n h e t NRC Handelsblad een s t u k g e t i t e l d : ' K w a l i t e i t Rembrandt-project b u i t e n t w i j f e l ' . REMBRANDT EN DE HONDERD GULDEN PRENT 2. 15 Mei g r o o t nieuws i n de k r a n t . 7 8 Rembrandt e t s p l a t e n verkocht u i t de verzameling van Robert Lee Humber. Nederland koopt 5 p l a t e n v o o r f 5 4 0 . 0 0 0 , - - . En o f h e t nog n i e t mooi genoeg i s op 26 mei v e r s c h i j n t e r een l a n g a r t i k e l i n de k r a n t over de r e s t a u r a t i e van de Rembrandts i n h e t Rijksmuseum. 5 J u n i opent h e t museum met een t e n t o o n s t e l l i n g van a l d a t moois. I k w i l maar zeggen: é c h t e dingen komen n o o i t a l l e e n . Een h a l f u u r had ] : k naar Hans z i t t e n l u i s t e r e n , t o e n h i j ineens o v e r Rembrandt begon en v e r t e l d e d a t Rembrandt p r a c h t i g e engelen had geëtst. De mensen i n de z a a l l u i s t e r d e n aandachtig naar z i j n betoog, maar i k dacht: ' e n g e l e n . . . a l s e r i e t s i s wat Rembrandt n i e t kon dan was h e t wel engelen a f b e e l d e n ' . Ondertussen v e r t e l d e Hans waarom h e t n i e t v o o r n i e t s i s d a t Rembrandt z o beroemd i s . 'We gaan h e t weer o v e r z i j n beroemdheid hebben', d a c h t i k en herinnerde me op s l a g , hoe i k jaren geleden met m i j n vrienden o v e r Rembrandt s p r a k . ' D e k o e k b l i k k e n - , - s c h i l d e r ' noemden w i j hem en j e was kampioen a l s j e nog n o o i t i n h e t Rijksmuseum was geweest en de Nachtwacht had gezien. I n h e t vermaarde Haagse a r t i e s t e n c a f é de Posthoorn r i e p e n we dan ook lachend: ' k e n t u Rembrandt'? 1 0 , u b e d o e l t d i e v o e t b a l l e r ' . O f d i e k e e r d a t Haagse s c h i l d e r aan ons t a f e l t j e hadden z i t t e n , d i e u i t l e g d e d a t Rembrandt z o modern was omdat h i j met z w a r t had g e s c h i l d e r d . Dagen daarna werd e r nog geroepen: ' s c h i l d e r j i j ook met z w a r t ' ? Ondertussen was Hans nog steeds met Rembrandt b e z i g . E r werden a l l e r l e i beroemde s c h i l d e r i j e n genoemd, vergezeld van commentaar o v e r hetgeen j e e r allemaal i n kon z i e n . Later, o p de fi e t s naar h u i s r i j d e n d , kwam m i j n woede pas e c h t goed los en thuisgekomen zocht i k naar h e t verzameld etswerk van Rembrandt om iedereen d i e h e t maar horen w i l d e t e o v e r t u i g e n d a t e r b i j hem geen 3. b e h o o r l i j k e engel voorkomt, e n d a t j e d a t c u l t u r e l e g e k l e t s van Hans n i e t h o e f t t e geloven. ' I k s c h r i j f hem morgen een b r i e f ' r i e p i k t e r - w i j l de anderen naar bed gingen. H e t werd langzaam s t i l i n h u i s en i k zat met h e t boek van K.G. Boon, ' H e t complete etswerk van Rembrandt' ( * 1 . ) o p m i j n schoot, bladerde e r doorheen en bekeek Rembrandt: ' d i e koekblikkenschilder'? Het was a l twee u u r ' s nachts t o e n i k opkeek u i t h e t platenboek. Grote hemel, w a t een e t s e r ! K l e i n e p o r t r e t t e n met een enkele krabbel g e - maakt. G r o t e p l a t e n v o l met mensen. Etsen d i e b i j n a helemaal z w a r t z i j n . R e l i g i e u z e v o o r s t e l l i n g e n z o a l s De opwekking van Lazarus, g e - maakt op z i j n 26e j a a r . P r a c h t i g ! Nog even k i j k e n wat h i j o p m i j n l e e f t i j d deed . . . De e e r s t e schetsen v o o r de honderd gulden p r e n t . Als i k om d r i e u u r i n de n a c h t , i n bed, met m i j n handen onder m i j n hoofd, i n h e t donker l i g t e k i j k e n , denk i k : ' i k heb d i e man wel v e r - keerd beoordeeld, i k heb hem s c h r o m e l i j k t e k o r t gedaan. I k heb me door z i j n beroemdheid t e grazen l a t e n nemen. Beroemdheid - d i e onzichtbaar maakt - h e e f t m i j j a r e n l a n g de das om gedaan. Morgen ga i k Hans een b r i e f s c h r i j v e n , d a t h i j Rembrandt n i e t z o op moet hemelen. Z i j n werk i s a l s j e gewoon d o e t a l p r a c h t i g genoeg. De volgende dag s c h r e e f i k Hans een m i l d e b r i e f over de engelen en over h e t f e i t d a t j e Rembrandt a l s e t s e r e i g e n l i j k a l s metaal-arbeider moet b e s c h r i j v e n . En, d a t j e aan Rembrandts handen k u n t z i e n d a t de metaalplaten waarin werd g e ë t s t d i e handen n i e t onberoerd l i e t e n maar verwonden door braam en scherpe t a l u d . Door Rembrandt i n de aardse klus - d i e etsen heet - t e b e s c h r i j v e n , komt h i j d i c h t e r b i j e n wordt mogelijk zichtbaarder dan wanneer j e aan z i j n beroemdheid a p p e l e e r t . Als i k de b r i e f op de bus heb gedaan denk i k : ' h o e z i t h e t nu e c h t met Rembrandt?“s Middags nog ga i k naar h e t Rijksmuseum om de Nachtwacht en h e t Joodse b r u i d j e t e b e k i j k e n en ' s avonds k i j k i k weer m i j n ogen u i t i n h e t verzameld etswerk verzorgd door Boon. E i g e n l i j k i s h e t o n - u i t s p r e k e l i j k wat e r z i c h t b a a r w o r d t gemaakt. J e k u n t e r maar h e t beste naar k i j k e n ; h e t i s t e z i e n . Wel b l i j f t de v r a a g : k i j k j e naar wat j e d e n k t , o f k i j k j e naar wat e r t e z i e n i s ? 4. De l e r a r e n van de Geert Croote School e n van de Scholengemeenschap de Bijlmer vroegen me o f i k hen behulpzaam w i l d e z i j n met de verdere scholing van hun c o l l e g e . Voor d i e gelegenheid ontwierp i k een waarnemingsoefening waarvoor i k e e r s t naar de f o t o d i e n s t van h e t Rijksmuseum moest. Een n e t t e mevrouw s t a a t me t e woord en i s z i c h t b a a r v e r r a s t a l s i k t w i n t i g f o t o ' s van de Honderd gulden p r e n t op ' w a a r ' f o r m a a t b i j haar b e s t e l . 'De p r e n t d i e Boon v o o r z i j n u i t g a v e h e e f t g e b r u i k t ' v r a a g i k nog, want e r z i j n nog andere afdrukken van dezelfde p l a a t , waarop Rembrandt i e t s h e e f t weggehaald en i n h e t andere g e v a l i e t s h e e f t bijgemaakt. De mevrouw r e k e n t me voor hoeveel g e l d h e t k o s t en na weken wachten - het i s b i j n a o f Rembrandt z e z e l f a f moest drukken - wandel i k met mijn t w i n t i g f o t o ' s naar h u i s . Twint igmaal a l d i e p r a c h t i g e fi g u r e n , koppen, handen, l i c h t en donker. i s Avonds k i j k i k nog even wat K.G. Boon e r o v e r z e g t . Boon b r e n g t een a a n t a l zaken onder de aandacht: * Rembrandt h e e f t e r l a n g aan gewerkt (1641-1649). De p r e n t h e e f t v e e l veranderingen doorgemaakt, zowel op h e t l i n k e r a l s r e c h t e r gedeelt e . E r z i j n s t i j l v e r s e h i l l e n . * Het l i c h t - d o n k e r spreekt t o t Rembrandts t i j d g e n o t e n . * I n deze p r e n t i s u i t e i n d e l i j k h e t geheel van Mattheus 19 ondergebracht, met a l s e s s e n t i e C h r i s t u s ' p r e d i k i n g . * B i j d e twee apostelen - waarvan de een a l s Petrus op Socrates l i j k t en de ander (ongenoemd) o p Erasmus - v a l t v o o r a l de w e i f e l z u c h t van Petrus-Socrates en h e t s c e p t i s c h t o e z i e n van de ander, Erasmus o p . D i t zou e r t o e l e i d e n d a t h e t ontvangende en zegenende gebaar van Christus des t e t r i o m f a n t e l i j k e r u i t k o m t . * De p r e n t h e e t Honderd gulden p r e n t omdat Rembrandt hem voor d i t b e - drag op een v e i l i n g terugkocht en omdat e r geen beschrijvende t i t e l i s t e v i n d e n , d i e de p r e n t r e c h t d o e t . Het h e l e negentiende hoofdstuk van Mattheus, d a t b e l o o f t wat v o o r een waarnemingsoefening. 5. Ik heb h e t l e r a r e n c o l l e g e i n k l e i n e groepjes ingedeeld: d r i e mensen met één f o t o van de Honderd gulden p r e n t . De opdracht l u i d t : v e r t e l wat j e z i e t . Nadat h e t een paar minuten s t i l i s geweest raken de mensen aan de p r a a t . Ondertussen l o o p i k door de r u i m t e zodat i k kan horen hoe h e t g a a t . ' K i j k ' z e g t een oude l e r a a r d i e a l j a r e n aan de school verbonden i s , 'deze p r e n t g a a t o v e r h e t genezen van de z i e k e n , z e z i j n allemaal ziek. De man op de kruiwagen, d e man met de s t o k , d i e ondersteund wordt door z i j n vrouw, e n de vrouw op de grond h i e r , d i e h e e f t e p i l e p - s i e . De kinderen d i e gedragen warden z i j n ook z i e k en d i e mannen daar boven, d i e z o met e l k a a r staan t e p r a t e n , d e f a r i z e e ë r s , d i e hun z i e l i s z i e k , d a t kan j e z i e n , want z e merken n i e t eens d a t de C h r i s t u s i n hun midden i s . ' Twee jonge l e r a r e s s e n d i e e r naar l u i s t e r e n knikken instemmend. En dan gaat de oude l e r a a r v e r d e r : 'De reden d a t Rembrandt deze p r e n t h e e f t gemaakt, h a n g t samen met h e t f e i t d a t i n z i j n t i j d de b i j b e l n e t i n h e t Nederlands was v e r t a a l d , e n Rembrandts' moeder behoorde b i j d e e e r s t e g e n e r a t i e d i e z e l f de h e i - l i g e s c h r i f t i n h e t Nederlands kon l e z e n . Rembrandt zag h e t a l s z i j n opgave om daar i l l u s t r a t i e s b i j t e maken en d i t i s z o ' n i l l u s t r a t i e . ' B i j een ander groepje waar i k l a n g s g a , hebben z e h e t o v e r de r i j k e j o n g e l i n g : ' H i j k i j k t naar de vrouw met h e t k i n d . ' 'Nee, h i j k i j k t i n de v e r t e , n a a r de man op de kruiwagen.' Een ander zegt: ' H i j k i j k t n i e t , h i j l u i s t e r t . ' Na d r i e k w a r t i e r z e t i k de gebeurtenis s t i l en vraag wat b i j h e t k i j - ken h e t meest opvallend was. Binnen v i j f minuten hebben we een h e f t i g e discussie o v e r waar h e t op de p r e n t nu e i g e n l i j k om g a a t . I k s t e l nog een keer m i j n vraag: 'Wat i s j e b i j h e t k i j k e n h e t meest opgevallen?' 'Wat bedoel j e ' vragen en paar mensen? 6. I k l e g u i t d a t h e t om h e t k i j k e n g a a t en d a t z e aan e l k a a r kunnen v e r - t e l l e n wat z e z i e n . 'Gewoon v e r t e l l e n wat j e z i e t ? ' 'Ja gewoon v e r t e l l e n wat j e z i e t ' antwoord i k . 'Maar dan ben j e t o c h zo u i t g e p r a a t ? ' 'Laten we h e t proberen' opper i k . Er wordt gewisseld, andere mensen z i t t e n nu b i j e l k a a r. Ze k i j k e n s t i l naar d e p r e n t en zeggen n i e t s . 'Mensen, l a t e n we even p r o e f d r a a i e n ' , r o e p i k . ' A e r n o u t w i l j i j v e r - t e l l e n wat j e z i e t ? ' Aernout k n i k t en b e g i n t meteen. ' H i e r s t a a t een man met een wandelstok en h i e r een man op een k r u i - wagen, d a a r l i g t een hond en daar i s iemand d i e op s t r o l i g t ' Aernout s t o p t . 'Wat i s d i t nu v o o r g e k s ' , r o e p t een van de l e r a r e s s e n . 'Gewoon v e r - t e l l e n wat j e z i e t ' A l s j u l l i e nu eens één fi g u u r op de p r e n t u i t k i e z e n ' , zeg i k ' e n daar over v e r t e l l e n . Zeg even n i e t w i e j e k i e s t , we ontdekken h e t dan, d o o r wat j e v e r t e l t . ' ' I k w i l nog een k e e r ' r o e p t Aernout en b e g i n t meteen met: ' I k z i e een vrouw met een k i n d , z e draagt h e t i n haar armen. Ve r d e r h e e f t z e lange rokken en z e h e e f t doeken om haar h o o f d . ' Het i s even s t i l , a c h t e r i n de r u i m t e r o e p t een jongen: ' O v e r welke vrouw heb j e h e t nu?' Aernout k i j k t om, e n z e g t : ' E r i s maar één vrouw met een k i n d ' . 'Nee', z e g t nu E l s , d i e naast hem z i t , ' e r z i j n e r twee. Over welke heb j e h e t nu? Deze, d i e een s t a p d o e t en v l a k b i j d e c e n t r a l e fi g u u r s t a a t , o f deze, tussen de hond en de d i k k e man?' 'Die had i k nog helemaal n i e t g e z i e n ' z e g t Aernout verbaasd. 'Die i s h e t ook n i e t ' z e g t iemand anders, ' w a n t d i e h e e f t twee k i n d e - r e n . ' 'Hoe kom j e daar nu b i j , d a t i s geen k i n d , d a t i s een dwerg' z e g t E l s . 'Geen sprake v a n ' , r o e p t een ander, ' h e t i s een k i n d d a t de r o k van z i j n moeder v a s t h o u d t . ' 7. 'God j a ' , z e g t E l s nu ' i k z i e h e t , h e t houdt haar r o k v a s t , e n h e t w i j s t . ' Er wordt nog een k e e r iemand uitgekozen, e n geen van de twee k e e r k u n - nen de l u i s t e r a a r s z i e n o v e r wie de v e r t e l l e r h e t h e e f t . De t i j d i s om en i k zeg: 'Mensen, k i e s v o o r morgen allemaal een fi g u u r, b e k i j k hem goed zodat j e e r morgen wat vertrouwd mee b e n t , a l s j e hem moet b e s c h r i j v e n . ' H e t lerarencollege i s nu i n twee kampen v e r d e e l d . Eén groep v i n d t h e t n i k s , d e anderen maken e r reclame v o o r om morgen weer z o aan de gang te gaan. 'Je z i e t hoe l a s t i g h e t i s om z o ' n fi g u u r t e b e s c h r i j v e n ' z e g t E l s . Mijn slotopmerking deze dag gaat o v e r h e t v e r s c h i l tussen v e r t e l l e n wat j e denkt en v e r t e l l e n wat j e z i e t . Over h e t f e i t d a t a l s j e z e g t 'ze z i j n a l l e m a a l z i e k op d i e p r e n t ' h e t misschien wel waar i s , maar dat h e t t e g e l i j k e r t i j d een opmerking i s , d i e w e r k t a l s een t i t e l en j e verhindert b e t e r t e k i j k e n . En i k s t e l v o o r e e r s t eens goed t e gaan k i j k e n om m o g e l i j k nieuwe dingen t e ontdekken. 'Het i s een wereldberoemde p r e n t ' , z e g t de oude l e r a a r d i e goed i n de b i j b e l t h u i s b l i j k t t e z i j n . ' Z i j hangt z e l f s i n de t r e i n ' z e g t iemand anders. ' Z i j i s o n z i c h t b a a r, omdat z i j z o beroemd i s ' , denk i k en verzamel a l mijn p r a c h t i g e 'Honderd gulden' f o t o ' s en ga naar h u i s . Thui s gekomen teken i k een p l a t t e g r o n d z o a l s j e d a t van een h u i s k u n t doen en g e e f a l l e mensen d i e i k op de f o t o kan z i e n een p l a a t s . Dan merk i k : z e staan e i g e n l i j k t e d i c h t opeen gepakt, h e t geheel p a s t n i e t . Ve r v o l - gens vraag i k me a f , waar h e t l i c h t vandaan komt en t o t s l o t probeer i k tekenend h e t p e r s p e c t i e f van de p r e n t i n z i j n wetmatigheid i n beeld te brengen. Maar ook d a t l u k t n i e t . E r z i j n meerdere ooghoogten en verdwijnpunten, d i e n i e t b i j e l k a a r a a n s l u i t e n . De p r e n t i s dus geen gewone r u i m t e l i j k e d o o r k i j k , t e r w i j l z i j w e l r u i m t e l i j k aanvoelt a l s j e ernaar k i j k t . De volgende dag - h e t l e r a r e n c o l l e g e i s weer opgedeeld i n groepjes van d r i e - k i e s t iedereen één fi g u u r u i t de p r e n t en v e r t e l t wat h i j 8. z i e t . H e t probleem van ' v e r t e l wat j e z i e t ' o f ' v e r t e l wat j e d e n k t ' , doet z i c h weer u i t g e b r e i d v o o r. De oude l e r a a r h e e f t t o e n h i j t h u i s kwam nog even i n de b i j b e l gelezen: 'Het i s nog mooier dan i k a l d a c h t ' , r o e p t h i j . ' E i g e n l i j k s t a a t a l l e s wat e r op deze p l a a t t e z i e n i s i n Mattheus 1 9 . De z i e k e ; l a a t de kinderkens t o t m i j komen; d e r i j k e j o n g e l i n g en een kameel d i e door het oog van de naald g a a t . S c h i t t e r e n d . ' Hij i s een voorbeeld van hoe j e met h e t denken, v o o r s t e l l i n g e n k u n t k r i j g e n waarmee j e wat k u n t z i e n . En wat h i j z i e t , i s n i e t onwaar, want h e t s l u i t w e r k e l i j k allemaal aan b i j w a t e r t e z i e n i s op de Honderd gulden p r e n t . Maar h e t i s wel z o , d a t onbevangen k i j k e n h e e l m o e i l i j k b l i j k t t e z i j n . A l s o f de r o u t e van h e t onbevangen k i j k e n qua werkelijkheidsbenadering, veronachtzaamd w o r d t . 'Maar de waarneming i s ook a l t i j d s u b j e c t i e f gekleurd' z e g t een l e r a a r die nog n i e t aan h e t woord i s geweest. 'Ja' antwoord i k ' d a t i s z o , i k zeg n i e t d a t de waarneming o b j e c t i e f van s t a r t g a a t , maar a l s j e g a a t k i j k e n , moet j e door de z i n t u i g e n naar b u i t e n de wereld i n . Waarnemen i s b u i t e n j e z e l f zoeken en wat buiten i s naar binnen h a l e n . J e l e g t d a a r b i j een andere r o u t e a f dan dat j e wat j e van binnen a l s v o o r s t e l l i n g d e n k t , p l a k t op herkenbare stukken van h e t o b j e c t d a t j e b e k i j k t . J e l e g t Mattheus 19 o v e r Rembrandt en daarmee wordt de p r e n t een i l l u s t r a t i e , maar e r i s nog meer en d a t komen we op h e t spoor a l s we met e l k a a r gaan k i j k e n . We b l i j v e n dan b i j d e p r e n t . I n h e t andere g e v a l brengen we onze i n d i v i - duele oordelen i n s t e l l i n g . ' 'Zo i s h e t , ' r o e p t een jonge l e r a a r met rood h a a r, ' w a t i k z i e i s helemaal n i e t Mattheus 1 9 . H e t z i j n gewoon een s t e l Amsterdammers u i t de 17e eeuw. Mensen d i e Rembrandt mooi vond en v e r d e r h e e f t h i j e r dan nog een s t i c h t e l i j k t i n t j e aan gegeven, d a t verkocht i n d i e t i j d b e t e r. ' De oude docent v e r k e e r t nu i n een s t a a t van g r o t e opwinding: ' D a t kun j e n i e t zeggen. Rembrandt was een d i e p r e l i g i e u s mens.' ' I k zeg t o c h n i e t d a t Rembrandt n i e t g e l o v i g was' r o e p t de i r o o d k o p ' weer ' i k zeg d a t h e t gewoon Amsterdammers z i j n . J e h o e f t maar naar hun 9. kleren t e k i j k e n om t e z i e n d a t h e t z i c h n i e t i n h e t beloofde l a n d a f - s p e e l t . ' De oude docent: ' D a t kun j e n i e t zomaar van Rembrandt zeggen, h i j i s de g r o o t s t e geest van de s c h i l d e r k u n s t , h i j i s wereldberoemd.' laten we e e r s t k o f fi e gaan d r i n k e n ' , r o e p t iemand. H e t l i j k t o f iedereen h e t n e t i e t s t e benauwd h e e f t gekregen. We staan op en gaan naar de gang. Tijdens de k o f fi e k r i j g i k van v e r s c h i l l e n d e mensen bezoek: 'Spannend h o o r. ' 'Zo g a a t h e t met andere dingen o o k . ' ' I k w i s t n i e t d a t j e d a t a l l e m a a l met z o ' n p r e n t k u n t d o e n . ' Er wordt ook o n d e r l i n g d r u k gepraat, waardoor ' d e k o f fi e ' l a n g d u u r t . Als de r u s t i s weergekeerd r o e p t E l s : 'We gaan v e r d e r. ' De ' r o o i e jongen' g a a t van s t a r t met de k l e d i n g t e b e s c h r i j v e n van de dikke man r e c h t s op de p l a a t , d i e i n z i j n l i n k e r arm een s t o k v a s t - houdt en onder z i j n r e c h t e r arm wordt ondersteund door een oude vrouw. H i j b e s c h r i j f t de g r o t e hoed, d e j a s en de wanten d i e om z i j n nek hangen en dan b e s c h r i j f t h i j d e t a s op z i j n b u i k : ' J u l l i e moeten eens even k i j k e n , hoe mooi d i e t a s op z i j n b u i k hangt. Hij h a n g t aan een r i e m en d i e r i e m v e r d w i j n t op de heupen naar binnen en g a a t dus n i e t o v e r de b u i t e n k a n t van de j a s , maar s t e u n t d i r e k t onder de j a s op de r u g van de man.' De r e s t van de ochtend kan n i e t meer s t u k . P e t t e n , j a s s e n , handen en neuzen, een waar k i j k - p l e z i e r b a r s t l o s . Steeds wordt e r één fi g u u r afgezonderd, i n t e n s i e f bekeken en besproken zover a l s h e t g a a t . Met u i t e r s t e geconcentreerdheid en h e t zoeken naar t a a l w o r d t h e t k i j k e n steeds i n t e n s i e v e r en naderen w i j een nieuwe probleem. Aernout formul e e r t h e t a l s v o l g t : 'Je k u n t b i j d e oude man waar we n e t naar keken, e i g e n l i j k n i e t zeggen dat de r i e m aan de binnenkant van de j a s d o o r l o o p t en op de man z ' n rug s t e u n t , want j e k u n t h e t n i e t z i e n . J e bent anders n e t z o b e z i g als wanneer j e a l l e s v a n u i t Mattheus 1 9 v e r k l a a r t . ' Om d i t probleem op t e l o s s e n , moeten we even k i j k e n , o f we i n beide gevallen w e r k e l i j k met h e t z e l f d e b e z i g z i j n . E e r s t Mattheus 1 9 . S t e l 10. j e v o o r, j e l e e s t i n de b i j b e l Mattheus 1 9 . I n d i t gedeelte komen v e r - schillende zaken aan bod d i e met v e r s c h i l l e n d e mensen t e maken hebben. I n h e t algemeen maken w i j b i j h e t l e z e n van deze voorbeelden een v o o r s t e l l i n g : d e z i e k e , d e kinderen, d e r i j k e j o n g e l i n g . . . En, wanneer we z i j n u i t g e l e z e n v e r d w i j n t Mattheus 19 g e w o o n l i j k u i t ons b e - w u s t z i j n . Door een a a n l e i d i n g van b u i t e n a f , d e Rembrandt p r e n t , h e r - inneren we h e t ons weer. Omdat onze h e r i n n e r i n g herkenning v i n d t i n de prent, beoordelen we de p r e n t verkeerd en zeggen: d i t i s een i l l u s t r a - t i e van de b i j b e l , van Mattheus 1 9 . En nu de r i e m over de r u g van de man. H e t i s n a t u u r l i j k m o g e l i j k d a t iemand o o i t i n een m o d e t i j d s c h r i f t , o f i n de e t a l a g e van een w i n k e l zo'n j a s zag. Dan h e e f t h i j z i c h daar een v o o r s t e l l i n g van gevormd en nu herkent h i j d e j a s van de oude man. D a t w i l zeggen: z i j n voorheen gevormde v o o r s t e l l i n g komt weer i n z i j n b e w u s t z i j n naar boven. I n d a t geval h e e f t Aernout g e l i j k en i s h e t h e t z e l f d e a l s h e t proces d a t o n t - staat n a l e z i n g van Mattheus 1 9 . E r i s e c h t e r nog een andere m o g e l i j k - heid en d i e proberen w i j n u u i t t e voeren. D a a r b i j g a a t h e t n i e t om herinnering, maar g a a t h e t e r i n de e e r s t e p l a a t s om, met de concrete fantasie z o d i c h t m o g e l i j k b i j d e waarneming t e b l i j v e n . J e k i j k t dan naar de oude man op de p r e n t van Rembrandt en j e f a n t a s e e r t met h e t denken n e t z o l a n g t o t j e voor j e z i e t d a t de r i e m aan de binnenkant over de r u g van de man l o o p t . H e t voordeel van met de concrete f a n t a - sie werken, i s d a t j e de waarnemingen v e r d e r k u n t voeren. I n h e t g e - l u k k i g s t e g e v a l o n t w i k k e l j e beelden d i e de k a r a k t e r i s t i e k van wat j e a l zag, v e r s t e r k e n . I n h e t ongunstigste g e v a l word j e een f a n t a s t . 'Dus Aernout , w a t gebeurt e r met de riem? J e k u n t n u k i j k e n en z i e n , dat h i j o v e r de r u g l o o p t en e r aan de andere k a n t weer u i t k o m t . H i e r houden w i j h e t op t o t d a t we een b r i e f van Rembrandt vinden waarin h i j b e s c h r i j f t d a t de r i e m i n de t a i l l e s t o p t en aan de binnenkant i n de jas i s v a s t g e z e t . Maar d i e b r i e f vinden we n o o i t , want a l s d i e o p l o s - sing Rembrandt had geïnteresseerd, dan had h i j h a a r ons l a t e n z i e n op de p r e n t . ' De volgende dag gaan we v e r d e r. We proberen nu mensen d i e t e z i e n z i j n 11. te k a r a k t e r i s e r e n . Dat w i l zeggen d a t we n i e t s t i l b l i j v e n staan b i j de vormen van h e t beeld, maar ons afvragen: w a t s p r e e k t e r u i t h e t beeld. ( * 2 . ) Z o a l s j e ook wanneer iemand l a c h t , o f bedroefd k i j k t , n i e t b i j d e vormen van de vreugde o f de smart s t i l b l i j f t s t a a n , maar k i j k t wat e r u i t s p r e e k t . Iemand komt een kamer binnen en l a c h t . De lach b r e n g t i e t s t o t u i t d r u k k i n g wat t e maken h e e f t met een e r v a r i n g voordat h i j d e kamer binnenkwam. Ook kan h e t z i j n d a t h e t met h e t b i n - nenkomen i n de kamer h e e f t t e maken. A l s d a t z o i s , dan z i j n d a a r i n vele mogelijkheden: b e h a a g l i j k h e i d , herkenning, v e r b a z i n g , gewoonte o f de m o e i l i j k h e i d een houding t e v i n d e n . Herkennen wát h e t i s , d a t i s een k a r a k t e r i s e r i n g vinden nadat j e e e r s t de l a c h i n z i j n u i t e r l i j k e vorm i n j e hebt opgenomen. Om nog even b i j d e oude man op de e t s t e b l i j v e n : g a maar eens z o staan a l s h i j . J e wordt t o c h meteen zwaar i n de benen a l s j e d a t - naar de p r e n t k i j k e n d - e c h t l u k t . Z i j n h e l e lichaam v o e l t dan a l s één g r o t e v l e e s geworden gevangenis, w a a r i n a l l e s i s doortrokken van traagheid. Precies z o staand a l s de oude man wordt de wereld steeds k l e i n e r want z i j n l i j f wordt i n j e beleven steeds c e n t r a l e r. En u i t - e i n d e l i j k zeg j e misschien: ' b e s t r a m d i i s de man. Door op deze manier, met onze verbeelding k a r a k t e r i s t i e k e n t e vinden voor wat we z i e n , s p r e e k t de p r e n t z i c h meer en meer u i t , i n d i v i d u a l i - seren de mensen waar we naar k i j k e n en raken we meer en meer g e ï n t e - resseerd om d i c h t e r b i j d e Honderd gulden p r e n t t e komen. Als j e ' d e r i j k e j o n g e l i n g - h i j z i t l i n k s op de p r e n t , n a a s t de vrouw d i e met een k i n d i n haar armen v o o r C h r i s t u s s t a a t - nadoet, ontstaat e r een p r a c h t i g e k a r a k t e r i s t i e k : ' g e d e e l d h e i d ' . Daar z i t j e dan, met de linkerhand voor de mond, h e t hoofd wat s c h u i n , met wat g e - loken ogen, t e r w i j l de r e c h t e r arm en hand i n een modieus gebaar herinneringen oproept aan h e t gegoede m i l i e u . D i t ' w e r e l d s e ' gebaar van d e rechterhand s t a a t l i j n r e c h t tegenover de s t i l t e van h e t h a l f afgedekte g e z i c h t . G i s t e r e n en ook vandaag hebben we h e t beeld van de jongeling i n t e n s i e f bekeken: d e p r a c h t i g e ruime mantel met de geborduurde r e v e r s , d e pofmouwen en de armbanden, d e b a r e t op z i j n schoot 12. en z i j n omgeslagen z a c h t - l e r e n l a a r s . En n u , n a d i t a l l e m a a l goed b e - keken t e hebben, s p r e e k t de i n n e r l i j k h e i d , d i e we door de i m i t a t i e van de houding beleven, z i c h u i t i n ons gemoed. R u s t i g , h e t k i j k e n en h e t nadoen door de t i j d herhalend, proevend wat de b e l e v i n g ons v e r t e l t , groeien gedachten t e v o o r s c h i j n en o n t s t a a t door de verbeelding h e t ' z i c h z e l f voortbrengende denken'. D i t denken kan met r e c h t c r e a t i e f denken warden genoemd en h e t uitgangspunt b i j d i t c r e a t i e v e denken i s de z i c h t b a r e wereld. Op grond van de z i n t u i g l i j k e waarneming vormt de verbeelding haar eerste denkbeeld. Vaak i s d i t denkbeeld n i e t meer dan een b e s c h r i j v i n g van v e r d i c h t e z i n t u i g l i j k e waarnemingen. B i j d e r i j k e j o n g e l i n g : l i n k s i s anders dan r e c h t s . Door nu geconcentreerd, dag i n dag u i t een aant a l keren i n deze k a r a k t e r i s t i e k t e v e r b l i j v e n , worden d a a r i n gedachten geboren, d i e aan de ene k a n t door ons eigen denken worden v o o r t g e - bracht, e n d i e aan de andere k a n t ingevingen z i j n v a n u i t hun eigen wezen. D a t w i l zeggen h e t z i j n openbaringen van h e t denken d i e i n de gemaakte k a r a k t e r i s t i e k e n nog n i e t t o t bewustzijn z i j n gekomen. Zo denkt h e t denken z i c h z e l f op de adem van onze i n n e r l i j k h e i d . Het uitgangspunt i s de e r v a r i n g d a t e r denken i n de w e r k e l i j k h e i d aanwezig i s en d a t d i t denken door een ademend proces van h e t gemoed, i n z i c h z e l f t o t b e w u s t z i j n komt. Wie k e n t n i e t de v e r r a s s i n g van de ingeving? J e d e n k t o v e r i e t s na en er o n t s t a a t een denkruimte d i e een b e t e k e n i s v o l l e stemming k r i j g t , b e - horend b i j d e inhoud. B i j d e i n g e v i n g , antwoordt h e t denken - binnen de r u i m t e d i e gecreëerd was - met een antwoord. H e t paradoxale i s nu dat de i n g e v i n g wordt b e l e e f d a l s i e t s nieuws, maar d a t de w e r k e l i j k - heid i s d a t we haar z e l f denken. Er i s geen stem d i e r o e p t : H a l l o , h i e r i s h e t denken van de w e r k e l i j k - heid, w i j komen even met h e t antwoord. Wie de paradoxale s i t u a t i e van de verbeelding n i e t d o o r z i e t , h e e f t n o o i t de e r v a r i n g d a t h i j i e t s nieuws d e n k t , b e l e e f t z i j n ingevingen a l s herinneringen en v e r t r o u w t de verbeelding n i e t . Vele vragen dienen z i c h aan: Wat i s h e t denken? Hoe waar i s de v e r - beelding? Hoe ademt h e t gemoed? 13. Binnen h e t onderwerp waar we nu mee b e z i g z i j n - Rembrandt en de Honderd gulden p r e n t - kan met de verbeelding de e r v a r i n g worden opgedaan, d a t dingen w e z e n l i j k z i j n . De v o o r s t e l l i n g op de Honderd gulden prent i s i n d i e z i n b e z i e l d en daarmee i s z i j u i t d r u k k i n g van z i c h z e l f en n i e t de i l l u s t r a t i e van i e t s anders. Boven de fi g u u r d i e i k de r i j k e j o n g e l i n g heb genoemd, s t a a t een magere man met een hoge muts o p . De muts i s a f g e z e t met b o n t en e r z i t t e n mooie oorkleppen aan d i e met een koord d a t onder de k i n d o o r - l o o p t , s t r a k tegen h e t hoofd getrokken kunnen worden. H i j s t a a t daar met de r e c h t e r i n de l i n k e r hand voor z i j n b u i k . Boon z e g t i n z i j n i n - l e i d i n g over deze fi g u u r, d a t h i j herinneringen oproept aan Erasmus en dat h e t s c e p t i s c h t o e z i e n van deze Erasmus-apostel h e t ontvangend en zegenend gebaar van C h r i s t u s des t e t r i o m f a n t e l i j k e r u i t d o e t komen. (*3•) Onze werkwijze ontmoet nu een u i t k o m s t van de v e r b e e l d i n g van Boon. Opvallend i s d a t d i t ' s c e p t i s c h e t o e z i e n ' nergens i s t e v i n d e n . Hoe vaak i k ook k i j k , o f de g e s t a l t e van de p r e n t i m i t e e r, s c e p s i s komt als k a r a k t e r i s t i e k n i e t i n me naar boven. N i e t i n de oogopslag van de man, - een oogopslag d i e naar m i j n waarneming naar binnen i s gekeerd - n i e t i n de neus d i e mager i s , n i e t i n de mond d i e s t i l - g e s l o t e n , droog genoemd mag worden. Ook de stand van h e t hoofd en h e t gebaar van de handen drukken geen t w i j f e l u i t . Wel l i j k t de man op afbeeldingen d i e i k van Erasmus ken en h e t i s h e e l wel m o g e l i j k d a t Rembrandt hem a l s afbeelding overgenomen h e e f t , maar de s c e p s i s , d i e n i e t . Ondanks m i j n waardering v o o r K.G. Boon d a t h i j z o ' n p r a c h i g verzameld werk samenstelde, zou i k graag een k e e r met hem naar de Honderd gulden prent k i j k e n , d e man met de muts, Erasmus, nadoen en dan k i j k e n o f Boon z i j n u i t s p r a a k gestand d o e t . I k w i l maar zeggen: uitkomsten van de verbeelding moeten steeds weer opnieuw worden b e z i e n . Ook de beste ingeving van iemand moet n o o i t een g e l o o f worden. Ik heb de verbeelding nu a l een paar k e e r beschreven a l s scheppend denken, waarmee j e de binnenkant van de b u i t e n k a n t z i c h t b a a r maakt. Wat gebeurt e r nu a l s we OP Mattheus 19? Zoals we deden, moet ook Mattheus 14. het scheppend-denken proberen t o e t e passen b i j d e Honderd gulden p r e n t van Rembrandt 19 dus e e r s t goed waargenomen warden. B i j een tekst betekent d i t d a t h i j goed gelezen moet worden. Ti j d e n s d i t lezen ontdekken we v e r s c h i l l e n d e gebeurtenissen: gesprekken met en over farizeeërs, l e e r l i n g e n , kinderen en de r i j k e j o n g e l i n g . Steeds gebeurt er i e t s waar C h r i s t u s op r e a g e e r t . Z o a l s de f a r i z e e ë r s en l e e r l i n g e n , die de vraag naar h e t h u w e l i j k en de geboorte s t e l l e n ; d e l e e r l i n g e n die n i e t b e g r i j p e n wat kinderen z i j n ; een r i j k e j o n g e l i n g d i e de geboden v o l g t en naar h e t eeuwige l e v e n v e r l a n g t ; e n de l e e r l i n g e n d i e zich afvragen: w a t z a l ons d e e l z i j n i n de toekomst. A l l e s wat e r g e - beurt en wat z i j zeggen i s op de toekomst g e r i c h t . B i j h e t vraagstuk van man en vrouw d i e t o t één lichaam warden, s c h e t s t Christus de grenzen van onze mogelijkheden. Voor de f a r i z e e ë r s vanwege de s t a r h e i d van hun h a r t ; v o o r z i j n l e e r l i n g e n om v e r s c h i l l e n d e g e - boortes d u i d e l i j k t e maken. Over kinderen z e g t C h r i s t u s w i e z e w e r k e l i j k z i j n en de r i j k e j o n g e - l i n g g e e f t h i j een p e r s o o n l i j k a d v i e s , h e t zwaarste wat e r i s . Aan de l e e r l i n g e n s c h e t s t h i j hun d o e l , maar vermeldt meteen d a t z e als e e r s t e vermoedelijk de l a a t s t e z u l l e n z i j n . De v i e r manieren waarop C h r i s t u s de v e r s c h i l l e n d e mensen onderhoudt, laten z i e n d a t h e t i n de w e r k e l i j k h e i d op aarde, a l s j e naar de t o e - komst k i j k t , a l t i j d om h e t onmogelijke g a a t . H e t i s onmogelijk h e t voor t e s t e l l e n , d e toekomst moet j e doen: - Ve r l a a t j e f a m i l i e , t r o u w zodat twee lichamen één warden. - Maar, weet ook d a t e r geslachtsloze geboorte b e s t a a t wanneer h e t het r i j k d e r hemelen g a a t . - Probeer weer k i n d t e worden, want z i j hebben i n z i c h h e t r i j k der hemelen. - En g e e f a l j e r i j k d o m weg v o o r hemelse r i j k d o m , e n ontvang h e t eeuwige l e v e n , maar m o g e l i j k a l s l a a t s t e . De quintessens van Mattheus 19 i s de alchemistische gedachte: w i e vanaf de aarde naar h e t r i j k d e r hemelen w i l , moet op v i e r v u l d i g e w i j z e transformeren: j e om geboren worden zonder familiebanden; kind worden; volgen en a l l e s weggeven; het l a a t s t e aankomen. 15. In h e t l e r a r e n c o l l e g e komen de l e e r r e s u l t a t e n van onze o e f e n b i j e e n - komsten t e r sprake. B i j v e e l deelnemers verhelderde de waarneming en nam de i n t e r e s s e voor om j e heen k i j k e n , a a n m e r k e l i j k t o e . ' I k z i e dingen om me heen, d i e me voordien n o o i t opgevallen z i j n ' z e g t Els. 'De meisjes z i j n n i e t z o mooi a l s i k d a c h t ' g r a p t de r o o i e . En de oude docent? H i j z e g t : ' I k ben de b i j b e l opnieuw aan h e t l e z e n ; e r staan dingen i n d i e i k eerder n i e t zag, waar i k overheen l a s . ' 'Je weet t o c h d a t h e t opium v o o r h e t v o l k i s , P e t e r ' r o e p t de r o o i e . 'Jongen', P e t e r l o o p t naar de r o o i e en l e g t z i j n hand op diens schouder, a l s o f h i j hem de r i d d e r s l a g g e e f t , ' h e t i s h e t meest r e v o l u t i o - naire boek d a t i k ken. A l s i k l e e s wat C h r i s t u s z e g t l o o p t de e r n s t over m i j n r u g . De kerken, d i e hebben h e t a l s opium g e b r u i k t . Ze hebben Christus, t e g e l i j k met hen z e l f , o p hun manier beroemd gemaakt, maar het i s n e t a l s met de Honderd gulden p r e n t , d i e i s ook geen i l l u s t r a - t i e van i e t s . Z i j s t a a t op z i c h z e l f en i s e c h t ; een lichaam voor haar eigen i n h o u d . ' Peter k i j k t om z i c h heen, h i j i s verbaasd o v e r z i j n eigen toespraak. De r o o i e weet n i e t z o goed wat h i j t e r u g moet zeggen. ' I k denk d a t Rembrandt z i c h i n d i t Amsterdamse gezelschap wel t h u i s zou v o e l e n ' z e g t E l s en meteen daarop: 'We hebben nu w e l steeds naar de v o o r s t e l l i n g e n op de e t s gekeken, maar nog n i e t naar de e t s a l s tekening. Naar de l i j n t j e s bedoel i k , n a a r h e t l i c h t - d o n k e r. Naar de compositie. Hoe Rembrandt haar h e e f t gemaakt.' Als we daarnaar gaan k i j k e n l a t e n we dan e e r s t k i j k e n naar de l i j n e n die de p r e n t ordenen. E r l o o p t een denkbeeldige l i j n van l i n k s langs a l l e staande mannen naar h e t midden. De muur waar de i n l i c h t getekende mannen op steunen, o n d e r s t r e e p t d a t nog eens e x t r a . Vanaf de d i k k e 16. man, met de s t o k op z i j n r u g l i n k s , l o o p t e r een denkbeeldige l i j n v i a de vrouwen met hun kinderen diagonaal naar de c e n t r a l e fi g u u r. Van rechts l o o p t e r ook een denkbeeldige l i j n door de mensen naar h e t midden, h i j l i g t a l l e e n l a g e r dan d i e i k e e r s t noemde. En v a n a f de man op de kruiwagen l a n g s handen, u i t g e s t o k e n armen en mensen d i e k n i e l e n , loopt e r een diagonaal van r e c h t s onder naar de c e n t r a l e fi g u u r. Op de plek waar j e een verdwijnpunt zou moeten v i n d e n , v e r s c h i j n t C h r i s t u s . Bovendien h e e f t Rembrandt hem g r o t e r afgebeeld dan de andere mensen op de p r e n t . H e t verdwijnpunt i s h e t openbaringspunt geworden. We kunnen ook k i j k e n hoe Rembrandt omgaat met h e t formaat i n r e l a t i e t o t de compositie. De meest eenvoudige manier om de verhouding t e laten z i e n tussen de k o r t e en de lange z i j d e van h e t f o r m a a t , i s door de k o r t e z i j d e op de lange z i j d e a f t e passen en op d i e p l a a t s i n h e t beeld een accent t e p l a a t s e n . Op de Honderd gulden p r e n t v a l t de l i j n die g e l i j k i s aan de hoogte van h e t f o r m a a t , a f g e p a s t op de breedte (van r e c h t s afgemeten aangeduid met a . a a f b . 1 . ) , samen met de vrouw met h e t k i n d i n haar armen d i e s c h u i n voor C h r i s t u s s t a a t . Doe j e h e t - zelfde vanaf de l i n k e r z i j d e , dan kom j e op de p l a a t s i n de compositie (b.b a f b . 1 . ) van h e t paar (een man en een vrouw), waarvan de man d i e - gene i s waar we h e t a l eerder o v e r hadden, d e man met de t a s op de buik. En de l i j n l o o p t p r e c i e s door h e t a s j e van h e t kruiwagenwiel. Als i k ' s avonds thuiskom en de Honderd gulden p r e n t t e v o o r s c h i j n haal, moet i k met v e e l genoegen terugdenken aan d a t merkwaardige v e r - haal van Hans over de engelen van Rembrandt en aan m i j n woede over de koekblikkenschilder en wat h e t teweeg h e e f t gebracht. I k k i j k weer naar de p r e n t . Zou de Honderd gulden p r e n t van Rembrandt o p b a s i s van de c i r k e l d e l i n g z i j n gecomponeerd? Laat i k e e r s t u i t l e g g e n hoe de c i r k e l d e l i n g w e r k t . Daarvoor i s h e t nodig j e voor t e s t e l l e n wat e r gebeurt a l s j e een t e k e n i n g , een e t s of s c h i l d e r i j maakt. I k neem h e t maken van een t e k e n i n g a l s v o o r - beeld. J e neemt een v e l p a p i e r, zonder op h e t formaat en de verhoudingen t e l e t t e n . Doorgaans denk j e a l l e e n i n g r o o t en k l e i n en daar b l i j f t h e t dan b i j . Daarna komt de vraag: w a t teken i k waar en j e , . ' 17. zoekt schetsend de verhoudingen van wat j e w i l t maken binnen h e t f o r - maat. A l s j e i e t s maakt waarin de tekening de suggestie wekt d a t j e door een open raam i n de w e r k e l i j k h e i d k i j k t , dan k i e s j e een bepaald standpunt binnen de compositie van w a a r u i t j e h e t h e l e beeld verder ordent. J e maakt dan de h e l e tekening v a n u i t d a t bepaalde standpunt. Als h e t l u k t , r o e p t de k i j k e r : ' n e t e c h t ' , want h i j kan a l s k i j k e r i n hetzelfde standpunt gaan staan en v o e l t d a t h e t k l o p t . Ik h e r i n n e r me nog de sneltekenaar op de Dam i n Amsterdam, d i e met verbluffende v a a r t r u i m t e l i j k e t a f e r e l e n op z i j n p a p i e r l i e t v e r s c h i j - nen. H e t ene o g e n b l i k was e r nog b l a n k p a p i e r, h e t volgende o g e n b l i k voer e r een rokend s c h i p i n gierende storm op zee, w a a r b i j i k - op de Dam - naar de boeg stond t e k i j k e n d i e z i c h door de golven k l i e f d e en waarbij i n een machtige suggestie van r u i m t e , h e t a c h t e r s c h i p i n de verte z i c h i n nevelen h u l d e . Vlaggen woeien een andere k a n t op dan de golven r o l d e n ; kortom, i k was op zee. Wanneer de tekenaar met h e t geldbakje l a n g s was geweest, klemde h i j een nieuw p a p i e r op z i j n aan een lantaarnpaal bevestigde p l a n k j e . Niets t e z i e n , maar binnen een paar seconden begon h e t avontuur o p - nieuw: een zonnig b o e r d e r i j t j e aan een bosweg, w a a r b i j d e bomen i n de verte verdwenen en de hooiberg op een driesprong werd g e p l a a t s t , waarb i j d e keuze welke k a n t gaan we o p , l i j f e l i j k t e voelen was. Meestal kon i k n a u w e l i j k s van de Dam wegkomen. 12, 18. B i j d e c i r k e l d e l i n g i s h e t uitgangspunt n i e t h e t formaat waar we op gaan werken, maar een c i r k e l , d i e i k verder o e r c i r k e l noem. Deze c i r - kel d e e l j e op i n g e l i j k e stukken. H e t d e l i n g s g e t a l kan v r i j worden gekozen. S t e l n u d a t j e de o e r c i r k e l i n t w a a l f g e l i j k e stukken v e r - deelt ( z i e a f b . 2 . ) e n enkele punten van d i e d e l i n g o n d e r l i n g ( 8 . 1 0 . 1. 2 . 4 . 5 . ) v e r b i n d t , dan kan d u i d e l i j k worden d a t v a n u i t deze d e l i n g er een formaat gekozen kan worden. H e t formaat van de rechthoek i s dan u i t de c i r k e l a f g e l e i d . S t e l nu d a t j e i n deze gekozen rechthoek een o n g e l i j k z i j d i g e zeshoek w i l t componeren ( z i e binnenvorm a f b . 2 . ) , e n j e d o e t d i t met behulp van de gedeelde o e r c i r k e l , dan z a l de zeshoek i n een z u i v e r meetkundig verband t o t de rechthoek van h e t formaat staan. Beide stammen u i t dezelfde oorsprong, n a m e l i j k de i n t w a a l f g e - l i j k e stukken verdeelde c i r k e l . Werkend met de c i r k e l d e l i n g , v i n d j e dus h e t formaat waar j e op w i l t werken en z i j n de deelpunten van de o e r c i r k e l een h u l p om op h e t f o r - maat r i c h t i n g e n voor de compositie t e vinden. D i t i s ook h e t g e v a l 19. wanneer deze compositie n i e t ( z o a l s de Honderd gulden p r e n t ) een meetkundige fi g u u r i s . J e k u n t j e dus afvragen o f b i j d e Honderd gulden prent h e t formaat en de plaatsen en gebaren van de mensen u i t de c i r - keldeling z i j n ontstaan. We kunnen i n de p r e n t van Rembrandt n i e t de r u i m t e l i j k e i l l u s i e vinden van d e sneltekenaar op de Dam. Rembrandt k i e s t z i j n compositie namel i j k n i e t op grond van een v a s t standpunt. A l s h i j o p grond van de c i r k e l d e l i n g de Honderd gulden p r e n t h e e f t gecomponeerd, dan h e e f t h i j vanaf de aanvang v a n u i t de p e r i f e r i e r i c h t i n g en maat v o o r z i j n p r e n t gezocht. In d e geschiedenis hebben we nog de anekdote van Va s a r i (1511-1574) waarin deze I t a l i a a n s e a r c h i t e c t , s c h i l d e r en s c h r i j v e r o v e r k u n s t , v e r t e l t d a t Paus Benedictus X I een boodschapper rondstuurde om b i j s c h i l d e r s ontwerpen t e vragen, z o d a t h i j kon beoordelen w i e van hen een g r o t e ' p a u s e l i j k e ' o p d r a c h t zou ontvangen. G i o t t o (1266-1337), waar de boodschapper ook l a n g s kwam, g a f een s t u k p a p i e r mee waarop h i j a l l e e n een c i r k e l tekende, met de mededeling d a t d i t voldoende was. Verrassend genoeg kreeg G i o t t o de opdracht. H i e r u i t kan worden opgemaakt d a t de Paus op de hoogte was van deze, a l t i j d geheim gehouden compositiewijze. Door h e t onderzoek van K.H. d e Haas ( * 4 . ) e n A . J . Rehorst ( * 5 . ) i n de e e r s t e h e l f t van onze eeuw werd h e t p r i n c i p e van de o i r k e l d e l i n g i n de s c h i l d e r k u n s t openbaar gemaakt. De twee onderzoekers maken d a a r b i j bekend d a t h e t d e l i n g s g e t a l en de meetkundige gegevens waardoor de o e r c i r k e l van een bepaald kunstwerk gereconstrueerd kan warden, meest a l i n h e t beeld a l s merktekens verborgen l i g g e n . Deze merktekens werken a l s s l e u t e l s , zodat degene d i e bekend i s met de c i r k e l d e l i n g , aan de hand van deze s l e u t e l s een r e c o n s t r u c t i e kan maken van h e t u i t - gangspunt van de kunstenaar. De Haas komt i n z i j n onderzoek met een voorbeeld van twee werken van DOrer en één van Fra Angel i co. Rehorst komt met h e t voorbeeld van Torent ius en de Nachtwacht van Rembrandt. Op een goeie dag span i k een f o t o van de Honderd gulden p r e n t o p , l e g 20. daar overheen t r a n s p a r a n t p a p i e r, s l i j p een p u n t j e aan m i j n p o t l o o d , haal m i j n passer u i t de k a s t en b e g i n m i j n speurtocht naar de e e r s t e s l e u t e l i n de p r e n t . Van De Haas en Rehorst b e g r i j p i k d a t een s l e u t e l een cirkelsegment i n h e t beeld kan z i j n . I n de Honderd gulden p r e n t i s het meest opvallende cirkelsegment h e t kruiwagenwiel, maar ook h e t m o e i l i j k z i c h t b a r e donkere g e w e l f r e c h t s naast h e t stenen muurtje v a l t op. Dan i s e r nog l i n k s boven een k l e i n cirkelsegment t e z i e n . I k heb nu d r i e cirkelsegmenten o n t d e k t en van twee i s h e t middelpunt t e v i n - den, t e weten h e t k a r r e w i e l en h e t donkere g e w e l f naast h e t m u u r t j e . Het derde i s h i e r v o o r t e fragmentarisch. Wanneer i k h e t middelpunt van een cirkelsegment kan v i n d e n , i s ook de s t r a a l van d i e c i r k e l d u i d e l i j k . Met behulp van deze s t r a a l moet h e t ergens i n de v o o r s t e l l i n g verborgen middelpunt van de o e r c i r k e l warden gevonden. Om d i t middelpunt t e vinden en de o e r c i r k e l t e kunnen construeren moet de s t r a a l aan b e i d e u i t e i n d e n worden v e r l e n g d . De j u i s t e r i c h t i n g van de s t r a a l wordt gevonden door hem rond t e draaien n e t z o lang t o t een b e l a n g r i j k d e t a i l van de v o o r s t e l l i n g i n h e t oog v a l t , een d e t a i l d a t h e t middelpunt van de o e r c i r k e l kan z i j n . Het kruiwagenwiel v a l t u i t , h e t i s t e k l e i n . De boog van h e t donkere gewelf f a s c i n e e r t me. Z i t h e t middelpunt soms i n de s p e l d op h e t a c h - terhoofd van de geknielde vrouw (M) ( z i e a f b . 3 . ) . D a t i s r a a k . I k verleng de s t r a a l van de c i r k e l e n h e t l i j k t een fl u i t j e van een c e n t te z i j n . Met de s t r a a l h o e f t n a u w e l i j k s t e worden gezocht, want h e t middelpunt van de c e r e i r k e l i s n a t u u r l i j k h e t g e l a a t van C h r i s t u s ! ( 0 ) . Van d a a r u i t s t r a a l t ook h e t l i c h t naar de p e r i f e r i e . ' D u i d e l i j k e r kan n i e t ' , denk i k , ' d e tweede s l e u t e l i s gevonden!' Eenmaal d i e l i j n getrokken, moet i n navolging van de Haas en Rehorst AC nog omgecirkeld warden, om i n h e t g e l a a t van C h r i s t u s ( 0 ) d e s t r a a l te s n i j d e n . Maar met de o m c i r k e l i n g AC kom i k n i e t i n 0 t e r e c h t . De Franse s c h r i j v e r George Simenon zou nu Maigret een p i j p l a t e n o p - steken en hem naar z i j n kroeg l a t e n gaan, d e l e z e r i n spanning a c h t e r - latend. Maar Simenon k e n t de a fl oop van M a i g r e t ' s avontuur en i k n i e t . Wat Simenon a l s s c h r i j v e r weet, i s d a t j e moet wachten op een ingeving en vaak betekent d a t wachten u i t e r l i j k onbenullige dingen

21. doen. Na een paar dagen maak i k de c i r k e l g r o t e r zodat h i j d o o r de a s van het kruiwagenwiel l o o p t . Waarom heb i k t o c h d a t kruiwagenwiel o v e r h e t hoofd gezien? Het b l i j k t nu t o c h een d u i d e l i j k e s l e u t e l t e z i j n . De o e r c i r k e l w o r d t getrokken, d e z i j d e van de p r e n t wordt verlengd t o t op de o e r c i r k e l . Maar h e t b l i j k t d a t i k geen d e e l c i j f e r kan v i n d e n , waardoor h e t formaat u i t de o e r c i r k e l o n t s t a a t . I k heb de o e r c i r k e l dus weer n i e t gevonden. Verder i s h e t z o d a t n i e t a l l e e n door r e c o n s t r u c t i e h e t d e e l c i j f e r g e - vonden moet kunnen warden, maar d a t h e t d e e l c i j f e r ook a l s s l e u t e l i n de p r e n t t e vinden moet z i j n . Nu vraag i k m i j a f : waar moet i k naar k i j k e n om h e t d e e l c i j f e r t e vinden? I k t e l h e t a a n t a l mensen op de prent. H e t z i j n e r 4 3 , C h r i s t u s meegeteld, 4 4 . A l l e k r a b b e l s waarvan j e j e k u n t v o o r s t e l l e n d a t h e t een mens zou z i j n en de d i e r e n meeget e l d , 4 8 . I k houd h e t op 43. Dus i k deel de v o o r l o p i g gevormde c e r c i r - kel door 4 3 . N i e t s t e vinden. H e t formaat i s n i e t a fl eesbaar u i t de deling van 43 d e l e n . 'Wachten' d e n k i k , ' w a n t a l doe j e nog z o j e b e s t , d e dingen openbaren zich pas a l s h e t hun t i j d i s . En h e t i s hun t i j d , a l s j e de p r e n t op a l l e mogelijke verhoudingen h e b t onderzocht, d e l i j n e n bent afgegaan, dat w i l zeggen t h u i s b e n t geraakt i n de p r e n t en w e r k e l i j k a l l e p l e k - jes k e n t . ' De v o o r l o p i g e oplossing i s gevonden ( a f b . 5 . ) . H e t donkere c i r k e l v o r - mige g e w e l f r e c h t s van h e t midden i s h e t s t a r t p u n t . H e t middelpunt van het c i r k e l v o r m i g e gewelf i s de s i e r s p e l d op h e t achterhoofd van de g e - knielde vrouw. De s t r a a l van de c i r k e l (M6) i s de l i j n tussen de s i e r - speld en h e t a s j e van h e t kruiwagenwiel. De c i r k e l w o r d t getrokken. De s t r a a l van de c i r k e l wordt verlengd en met de verlengde s t r a a l k i j k e n we ronddraaiend door de p r e n t . Waar z i t ( 0 ) h e t middelpunt van de o e r - c i r k e l ? Op de f o t o d i e i k g e b r u i k , z i t t e n z o langzamerhand v e e l g a a t j e s van mijn passer; h e t zoveelste transparante p a p i e r i s o v e r h e t beeld g e - legd en p o t l o o d l i j n e n z i j n getrokken en steeds maar weer moet i k naar •• •.:,*; • ••••• • ,•• …••••• s: • • , . : • . • • • ' • • ' s • • •••tn:S.:.:•.1••• .• : • c.••••••••,•• • •• •••••••••• • 22. het l i c h t k i j k e n d a t Rembrandt a c h t e r h e t hoofd van C h r i s t u s h e e f t geëtst. I k kan e r n i e t van loskomen. De z i e l k l e e f t v a s t aan wat e r z o sprekend u i t z i e t , t o t h e t moment waarop i k denk: i k l a a t de s t r a a l door de b o r s t k a s , d o o r h e t h a r t l o p e n . I n e e r s t e i n s t a n t i e i s d i t een raadselachtige l i j n , t o t i k ineens een middelpunt ontdek ( 0 ) d a t h e t middelpunt i s van een c i r k e l d i e i k z ó kan tekenen d a t h i j a l s een c i r k e l i n h e t gebaar van de handen van C h r i s t u s l i g t . Meteen weet i k : d i t i s h e t middelpunt van de o e r c i r k e l . Dan c i r k e l i k AC v a n u i t D op de s t r a a l d i e t o t b u i t e n h e t formaat van de p r e n t l o o p t en i k v i n d P. OP ( a f b . 6 . ) i s de s t r a a l van de o e r c i r k e l , d e o e r c i r k e l wordt g e t r o k - ken. De l a a t s t e s l e u t e l d i e i k moet v i n d e n , i s d i e s l e u t e l d i e toegang geeft t o t h e t d e e l g e t a l van de o e r c i r k e l . A l s j e C h r i s t u s en de d i e r e n n i e t m e e t e l t , s t a a n e r 43 mensen op de p r e n t . De o e r c i r k e l door 43 delen l e v e r t n i e t s op. 'Wat i s etsen?' denk i k , ' d e e t s e r w e r k t met s p i e g e l i n g , omkering' e n i k k e e r - om h e t t e proberen - h e t g e t a l om. D a t i s 34 en d a t b l i j k t het j u i s t e g e t a l t e z i j n . N a t u u r l i j k , a l l e e n een e t s e r kan op h e t i d e e komen b i j deze s l e u t e l h e t g e t a l om t e d r a a i e n , a l l e s wat h i j e t s t d r a a i t z i c h h i j h e t afdrukken om. De omkering i s gewoon eigen aan de e t s e r. Met 34 deelpunten van de o e r c i r k e l d i e a l s p e r i f e r i e om h e t formaat l i g g e n , ontwierp Rembrandt een p r e n t van 43 mensen - Amster - dammers zou de r o o i e beamen - binnen h e t formaat v e r s c h i j n e n . Maar h e t k l o p t n i e t helemaal. Z o a l s we i n h e t voorbeeld van de c i r k e l - deling zagen, moet v a n u i t de gedeelde c i r k e l h e t formaat t e c o n s t r u e - ren z i j n . B i j de Honderd gulden p r e n t l u k t d a t e c h t e r maar b i j d r i e z i j d e n . De l i n k e r - de r e c h t e r z i j d e en de onderkant; d e bovenkant van het formaat b l i j f t een vraagstuk. ( a f b . 6 . ) . B i j h e t v e r d e r zoeken naar meetkundig compositorische verhoudingen bleek ook h e t derde door Rembrandt g e ë t s t e cirkelsegment een p l a a t s t e k r i j g e n ( a f b . 7 . ) . Va n u i t 0 kan een c i r k e l getrokken worden ( A ' B ' C ' D ' ) door d i t linksboven i n de p r e n t g e ë t s t e segment. De twee c i r k e l s ABCD en A 'B'C'D' doordringen e l k a a r. Aan de verhouding van deze twee c i r k e l s l i g t de zogenaamde Egyptische driehoek t e n grondslag 3 : 4 : 5 J 23. (02M). De Egyptische mysteriën zagen deze verhouding a l s een goddel i j k e verhouding tussen I s i s , O s i r i s en Horus. O s i r i s de vader, I s i s de moeder en Horus a l s v r u c h t van hun samenzijn, h e t k i n d . Deze myster i e w i j s h e i d i s door Pythagoras naar Europa gebracht, e n daar bekend gemaakt; i n onze t i j d heet h i j dan ook de s t e l l i n g van Pythagoras. Deze w i j s h e i d s v o l l e verhouding l i g t t e n grondslag aan de bouw van de tempel van Koning Salomo en aan h e t l e Goetheanum gebouwd i n h e t begin van onze eeuw door Rudolf S t e i n e r i n Dornach, Z w i t s e r l a n d ( * 6 . ) . Waarom zoek i k i n de Honderd gulden p r e n t van Rembrandt naar de compos i t o r i s c h e bouw, waarom ben i k n i e t tevreden met wat e r t e z i e n v a l t ? Waarom zoek i k o f de c i r k e l d e l i n g aan de p r e n t t e n grondslag l i g t en waarom a l d a t speurwerk naar verborgen s l e u t e l s ? De Honderd gulden prent suggereert d a t e r een ' v e r b o r g e n s c h r i f t ( * 7 . ) i n z i t . Nu, dat verborgen s c h r i f t z i t e r ook i n . De suggestie b e g i n t a l b i j h e t formaat. Vaak r e a l i s e r e n we ons helemaal n i e t o f h e t formaat staand o f liggend i s . L e t j e e r éénmaal o p dan b l i j k t u i t de s t a n d , maar ook u i t de verhouding van h e t formaat v e e l t e spreken. Van h e t formaat kun j e zeggen d a t h e t met r u i m t e t e maken h e e f t , d e verhouding binnen de comp o s i t i e van de v o o r s t e l l i n g b e ï n v l o e d t d i r e k t de l e v e n d i g h e i d , d e e x - pressie. Het verborgen s c h r i f t h e e f t een magische werking. I k bedoel, van een perspectivische o p s t e l l i n g waarbinnen j e een s t i l l e v e n , een landschap, een p o r t r e t o f een groep mensen l a a t z i e n , g a a t t o v e r k r a c h t u i t . De tover i s d a t h e t meetkundig s c h r i f t van de p e r s p e c t i e f - u i t e r l i j k o n - zichtbaar - i n de v o o r s t e l l i n g r e g e e r t . . Toen i k op de Dam stond en naar de sneltekenaar keek was h e t v o o r a l het onzichtbare s c h r i f t wat me z o aan de grond genageld h i e l d . De hoge boeg van h e t s c h i p op zee en de zogenaamde d i e p t e van h e t achterschip i n de n e v e l . B i j h e t zonnige b o e r d e r i j t j e was h e t e c h t o f i k l a n g s de bomen naar de horizon kon fi e t s e n en de driesprong suggereerde d a t i k verschillende kanten up kon gaan. I e d e r mens d i e r o e p t ' i k kan n i e t tekenen', b e d o e l t t e zeggen: m i j n vaardigheden s c h i e t e n t e k o r t om aan de t o v e r k r a c h t van d i t verborgen s c h r i f t t e voldoen.

24. Ik heb h e t nu o v e r h e t p e r s p e c t i v i s c h s c h r i f t d a t de ruimte-suggestie opwekt. Dan i s e r nog een s c h r i f t d a t de verhoudingen ondersteunt. H e t i s een s c h r i f t d a t f u n c t i o n e e r t op b a s i s van p o l a r i t e i t e n . I n h e t g e - val van de Honderd gulden p r e n t i s h e t de p o s i t i e v e e n de negatieve bol ( * 8 . ) , d o o r P l a t o de ' b o l van binnen' e n de ' b o l van b u i t e n ' g e - noemd. Rembrandt t e k e n t z i j n v o o r s t e l l i n g e n op de e t s p l a a t ( * 278 - 388 mm), maar l a a t z i c h wat b e t r e f t de p l a a t s van fi g u r e n , d e gebaren en de o n d e r l i n g e verhoudingen l e i d e n door de punten d i e a l s delingen van d e o e r c i r k e l , v a n u i t de p e r i f e r i e naar binnen t o e de v o o r s t e l l i n g vormgeven. Als j e de p r e n t van Rembrandt nameet v i n d j e geen stramme meetkunde. De c i r k e l d e l i n g i s n i e t t o t i n de p u n t j e s t e bewijzen. Andere meetkundige verhoudingen z i j n hem mede behulpzaam geweest om de v o o r s t e l l i n g zo l e v e n d i g m o g e l i j k t e componeren. B i j v o o r b e e l d : d e bovenkant van h e t stenen muurtje op de p r e n t i s h e t rekenkundige midden tussen l i n k s en rechts, boven en onder ( a f b . 1 . EC), e n d i t m u u r t j e i s h e t a r c h i t e c t o - nische houvast om de r e s t i n a l z i j n beweeglijkheid t e kunnen beleven. Het - v o o r l o p i g - l a a t s t e vraagstuk d a t me p u z z e l t , i s de opmerking van A . J . Rehorst ( * 9 . ) d a t i n de Nachtwacht een meetkundig fi g u u r i s te v i n d e n , waaraan j e k u n t z i e n d a t Rembrandt een 17e eeuwse Rozenk r u i s e r was. I n de Honderd gulden p r e n t l a a t d i t f e i t z i c h t o t m i j n verbazing gemakkelijk vinden. In h e t zoeken naar h e t middelpunt van de o e r c i r k e l v i n d i k de c i r k e l die h e t gebaar van C h r i s t u s ' handen tezamen brengt a f b . B . ) . I n d i t gebaar brengen we nu de g e l i j k z i j d i g e driehoek ABC aan. We hadden ook de c i r k e l gevonden. Wanneer we nu de g e l i j k z i j d i g e driehoek (ABC) doortrekken naar de c i r k e l wordt deze gesneden i n A 'B'C' . Deze d r i e punten en p u n t D - h e t middelpunt van de o e r c i r k e l - z i j n c o n s t r u c t i e - punten v o o r h e t k r u i s A 'B'XC' . Zo o n t s t a a t de fi g u u r : d r i e h o e k , c i r k e l en k r u i s , i n de verhoudingen. AC = CC' EB = BB' BA = AA' Verder i s de z i j d e van de driehoek eenderde van de v e r t i c a a l A iX, - (afd. 8 . ) 25. en i s h e t bovenste d e e l van de v e r t i c a a l v a n a f X t o t de h o r i z o n t a a l B'C' een k w a r t van de gehele v e r t i c a a l M X . In de 17e eeuw werd deze meetkundige fi g u u r ( * 9 . ) d o o r de Rozenkruisers g e b r u i k t a l s één van de tekens v o o r hun spreuk: Ex deo nascimur. U i t God ben i k geboren. In C h r i s t o morimur. I n C h r i s t u s s t e r f i k . Per s p i r i t u m sanctum r e v i v i s c i m u s . Door de h e i l i g e geest word i k wedergeboren. EDN. De d r i e h e i d i s t e vinden binnen h e t gebaar van de handen van Christus. ICM. De d r i e h e i d t r e k t b u i t e n haar beslotenheid en wordt ' g e k r u i s i g d ' . PS5R. Va n u i t de p e r i f e r i e s t r a a l t een nieuwe d r i e h e i d : h e t gebaar van Christus. Doordat E l s opmerkte: 'Laten we eens naar de e t s a l s tekening k i j k e n , k i j k e n hoe Rembrandt haar h e e f t gemaakt', ben i k u i t g e b r e i d b e z i g geweest met h e t ' o n z i c h t - bare s c h r i f t ' , meestal compositie genoemd. A l s i k verder w i l moet i k me nu ook nog een v o o r s t e l l i n g maken van Rembrandt a l s kunstenaar. Laat i k beginnen met de gewone v r a a g : w a t was Rembrandt v o o r een mens? Er i s n a t u u r l i j k , v o o r a l deze eeuw, v e e l o v e r Rembrandt geschreven ( * 1 0 . ) , o v e r z i j n f a m i l i e ; z i j n o p l e i d i n g ; z i j n opdrachten; hoe h i j met geld omging; met vrouwen en v r i e n d e n ; kortom wie a l d i t onderzoek l e e s t , l e e s t o v e r een man met een moderne z i e l . En een moderne z i e l w i l i n d i t verband zeggen, d a t h i j d e begeerte kende en d a t h i j een man was d i e met h e t l e v e n omgaat en z i c h n i e t door geboden l a a t r e g e - ren. Je k u n t ook k i j k e n naar Rembrandt a l s 'beeldenmaker'. H i j w o r d t geen bakker o f c h i r u r g i j n , h i j g a a t n i e t i n de handel e n h e e f t geen f u n c t i e i n h e t stadsbestuur, h i j w o r d t beeldend kunstenaar en b l i j f t d a t t o t aan z i j n dood. H i j d r a a g t h e t beelden maken i n z i c h a l s oerimpuls. Vervolgens v a l t op d a t h i j s c h i l d e r, e t s e r en tekenaar w o r d t . Geen 26. s c h r i j v e r, geen beeldhouwer. A l s we d i t nog wat p r e c i e z e r nemen, h i j i s geen landschap- o f s t i l l e v e n s c h i l d e r en geen s c h i l d e r van de s t r a - ten van Amsterdam. Wat hem i n t e r e s s e e r t i s mensen, b i j voorkeur t i j d - genoten. Ook a l s h i j v o o r s t e l l i n g e n u i t b e e l d t , d i e wat hun thema b e - t r e f t i n een andere t i j d t h u i s h o r e n , z i j n de mensen d i e v e r s c h i j n e n a l t i j d t i j d g e n o t e n . ' D e r o o i e ' h e e f t g e l i j k : a l l e mensen op de Honderd gulden p r e n t lopen i n Amsterdam r o n d . En ook i n Rembrandt's andere werk z i e j e Amsterdammers: i n David - Abraham - Mozes; e n i n h e t s c h i l d e r i j Bathzeba met de b r i e f van koning David z i e j e H e n d r i k j e , Rembrandt's v r i e n d i n . H e t p u n t d a t h i e r organisch u i t t e v o o r s c h i j n komt, i s d a t van h e t k i j k e n . Rembrandt k i j k t graag; h i j k i j k t naar mensen i n a l l e r l e i houdingen en p o s i t i e s . Bovendien l a a t h i j z i j n f a n - t a s i e op een v o o r z i j n t i j d o n g e b r u i k e l i j k e manier met l i c h t en donker spelen. De p l a a t s van de zon aan de hemel i s hem wel een h u l p , maar h i j k i j k t n i e t g e fi x e e r d , h i j l a a t z o n l i c h t en schaduw op een nieuwe wijze v e r s c h i j n e n , maakt z e l o s u i t de v e r p l i c h t i n g p e r s p e c t i v i s c h t e z i j n . Door h e t opheffen van d i e v e r p l i c h t i n g s c h i j n t e r op a l l e p l a a t - sen l i c h t , o o k op d i e plaatsen waar h e t d o n k e r t . Omgekeerd i s e r o v e r - al v e r d i c h t i n g , h e l p t schaduw l i c h t t e temperen en o n t s t a a t e r d a a r - door wonderbaarlijke r u i m t e , een tussengebied waar j e a l s k i j k e r rond kunt k i j k e n om wat e r s p r e e k t t e herkennen. Nu h e e f t h e t p u n t van h e t k i j k e n naar l i c h t en donker meteen met h e t etsen t e maken. Rembrandt k i j k t dus goed om z i c h heen, maar k i j k t a l s h i j w e r k t nog i n t e n s i e v e r naar h e t oppervlak waar h i j mee b e z i g i s . Waarmee i k w i l zeggen d a t Rembrandt i n h e t k i j k e n naar de wereld om zich heen, n i e t de oplossing v o o r z i j n p r e n t o f s c h i l d e r i j v i n d t , maar dat h i j d i e oplossing v i n d t door naar h e t oppervlak waarop h i j w e r k t te k i j k e n . Nog maar a l t e vaak denken we d a t tekenen, e t s e n o f s c h i l - deren een s o o r t ' t e c h n i e k ' i s d i e j e i n meerdere o f mindere mate b e - heerst, om dan met behulp van d i e t e c h n i e k t e maken wat j e w i l t . Maar het i s p r e c i e s omgekeerd, w a t we t e c h n i e k noemen i s h e t k i j k e n naar l i c h t en donker. Wat de kunstenaar maakt i s n i e t wat h i j w i l , maar i s volgen wat u i t h e t s c h i l d e r i j w i l spreken. E i g e n l i j k moet j e zeggen dat h e t s c h i l d e r i j z i c h z e l f maakt. A l s c h i l d e r e n d o f etsend, b e v i n d t de kunstenaar z i c h i n de l i c h t - d o n k e r f a n t a s i e . Daarin o n t s t a a t - i n het beste g e v a l - wat i k eerder tussenruimte noemde. D a a r i n herkent Rembrandt waar h i j heen moet en a l s h i j h e t n i e t h e r k e n t , maakt h i j nog wel een ' b e h o o r l i j k e ' e t s o f een ' b e h o o r l i j k ' s c h i l d e r i j , maar n i e t een werk met eigen s c h e p p i n g s l i c h t . Ik h a a l de vraag d i e i k eerder s t e l d e weer t e v o o r s c h i j n : w a t was Rembrandt v o o r een mens? Even herhalend: b e l a n g r i j k i s de v o o r s t e l - l i n g , d a t de kunstenaar n i e t maakt wat h i j maakt. Wie w e r k e l i j k w i l weten w i e kant durven bestuderen wat een moderne 27. h i j i s , maar d a t h i j wordt wat Rembrandt was, moet aan de ene z i e l i s en aan de andere k a n t moet h i j met z i j n neus bovenop h e t werk gaan staan om t e z i e n hoe Rembrandt h e t d o e t . K i j k e n d hoe h i j h e t d o e t , kom j e i n de genoemde tussenruimte. H e t i s een r u i m t e v o l l e v e n ; beweging i s daar de hoofdk a r a k t e r i s t i e k . De tussenruimte gedraagt z i c h a l s een t o n e e l waar v o r - men i n v e r s c h i j n e n en verdwijnen, waar de omvorming p l a a t s v i n d t . H e t i s een t o n e e l waarop de t i j d l e e f t . Een i t i j d s r u i m t e ' waar de dingen die t e z i e n z i j n , warden herkend. Cm t e kunnen z i e n hoe Rembrandt een ets maakt, moet j e e i g e n l i j k zover met dat j e d a t geheimzinnige vak l e e r t d a t de c u l t u u r boven kwam d r i j v e n omdat we moesten k r i j g e n . Een vak d a t Rembrandt s e t t e r werd. H i j maakte de e t s k u n s t i n generaties l a n g alchemistische naturen vonden en z u l l e n vinden. De e t s k u n s t h e e f t v i e r lichamen, waar we o v e r moeten spreken. Het e e r s t e lichaam i s van metaal; Het tweede i s een v u u r - v l o e i s t o f lichaam; Het derde lichaam i s h e t lichaam van l i c h t - d o n k e r gewaarwordingen; Het v i e r d e en l a a t s t e lichaam i s d a t van de a f d r u k op p a p i e r, d e u i t - e i n d e l i j k e e t s , h e t obenbaringslichaam. Voor w i e n i e t weet wat etsen i s h e t volgende: j e neemt een gladde metaalplaat van enkele m i l l i m e t e r s d i k en met h e t formaat waarop j e werken w i l . J e t e k e n t met een s t a l e n naald l i j n e n op h e t oppervlak z o - dat braam ontstaan. Een andere methode i s de volgende: j e d e k t de hem meegaan d a t j e e t s e r wordt, nooit i s uitgevonden, maar i n verstand van l i c h t en donker uitkoos, waarmee h i j t r e n d - een k l a p z o z i c h t b a a r, d a t i n d i t v a k hun bevrediging 28. plaat a f met zwarte was waar j e i n t e k e n t zodat de metaalplaat weer zichtbaar w o r d t . J e l e g t de p l a a t i n een bak met s a l p e t e r z u u r, h e t zuur e t s t op de plaatsen waar i s getekend h e t metaal weg en zo o n t - staan e r i n de metaalplaat g r o e f j e s , v e r d i e p t e l i j n e n . A l l e s wordt nu afgespoeld en schoongepoetst en de metaalplaat wordt helemaal met zwarte i n k t ingesmeerd. Nadat d i t i s gebeurd, w o r d t e r v o o r z i c h t i g met een tampon o f s p a t e l , met kaasdoek en de muis van j e hand de o v e r t o l - l i g e i n k t afgehaald. E r z i t dan t e n s l o t t e a l l e e n nog i n k t i n de l i j n e n die g e ë t s t z i j n . De metaalplaat wordt nu overdekt met v o c h t i g e t s - papier, d o o r een pers gedraaid onder de d r u k van zware c y l i n d e r s en de afdruk i s k l a a r. Op h e t v e l p a p i e r s t a a t een i n k t a f d r u k van wat e r i n de p l a a t g e ë t s t s t a a t . H i e r n a kan de p l a a t w e l o f n i e t v e r d e r warden geëtst, warden i n g e i n k t en opnieuw worden a f g e d r u k t . Het e e r s t e lichaam: metaal. Niet een v e l p a p i e r waar l u c h t i g met k r i j t o p kan warden getekend, i s de s t a r t van een e t s , maar een t o c h t naar de koperslager om een p l a a t te h a l e n . Metaalarbeider worden, d a t i s de s t a r t : Rembrandt met een wijde mantel aan op weg naar h u i s met i n z i j n hand een dubbel geslagen stuk l i n n e n waarin h e t koper r u s t ; h e t l i n n e n d a t z i j n handen moet b e - schermen tegen i n k e r v i n g e n . Zo nu en dan moet e r even van hand worden gewisseld, want metaal i s zwaar. Thuisgekomen z u l l e n e e r s t de oppervlakten spiegelend g l a d gepoetst worden, v o o r d a t d e p l a t e n waar nog n i e t s op s t a a t i n de g r o t e b r u i n e houten k a s t worden opgeborgen. 's Avonds, b i j l a m p l i c h t , w o r d t h e t koper t e v o o r s c h i j n gehaald. Warm spiegelend rood weerkaatst h e t l i c h t i n de kamer en met een s t a l e n naald i n hout g e v a t , worden de e e r s t e dunne l i j n e n getrokken. E r i s geen penseel, geen k r i j t o f pen d i e z u l k e dunne l i j n e n kan maken. Rembrandt voorovergebogen, t e k e n t i n h e t metaal en a l s h i j even n i e t o p l e t , k i j k t h i j i n de s p i e g e l i n g en z i e t z i j n eigen kop. Maar ook h e t etsbeeld i s s p i e g e l i n g , want a l l e s wat i n h e t metaal wordt aangebracht zal s t r a k s op de a f d r u k s p i e g e l b e e l d i g v e r s c h i j n e n ( a f b . 9 . ) . Op de Geert Groote School i n Amsterdam was i n de bovenbouw een jongen die begon t e b e g r i j p e n wat etsen was. I e d e r e morgen kwam h i j t r o t s 29. z i j n p l a a t l a t e n z i e n : ' I k maak een l a n d k a a r t ' e n met een g l i m l a c h l i e t h i j z i e n hoe Nederland s p i e g e l b e e l d i g op de metaalplaat s t o n d . Maar h i j was nog n i e t e c h t van a l l e markten t h u i s . Na twee dagen kwam h i j weer l a n g s . De hoofdsteden van de p r o v i n c i e s hadden een s t i p en hun naam Leeuwarden, Groningen, maar . . . n i e t s p i e g e l b e e l d i g . H i j h e e f t e r een hele week aan gewerkt en t o e n stonden a l l e plaatsen met hun namen e r - op. De t e k s t e n waren k e u r i g , z e l e k e n wel gemaakt van d r u k l e t t e r s , maar h i j werd n i e t wakker. I k heb n i e t s tegen hem gezegd en op de dag dat de p r e n t k l a a r was, i n g e l n k t en afgeslagen, stonden we a l l e m a a l om de e t s p e r s . De andere kinderen u i t z i j n k l a s hadden ook nog steeds n i e t s g e z i e n . De i n g e I n k t e p l a a t met v o c h t i g p a p i e r l i e p onder de wals door. De a f d r u k werd e r afgehaald en de l e e r l i n g - e t s e r kreeg een p u r - per h o o f d , h i j w i s t a l s b i j ' m o k e r s l a g ' w a t h e t wezen van de etskunst i s : i n s c r i p t i e i n metaal; omkering v a n a f h e t e e r s t e moment. Het tweede lichaam: e t s e n . Hoe i s h e t m o g e l i j k d a t v l o e i s t o f metaal wegbrandt? Hoe kan vuur i n water z i t t e n ? En waarom moest t o t v o o r k o r t s a l p e t e r z u u r warden g e - maakt door de bliksem na t e doen? Etsen i s b i j een bak met z u u r staan en de e t s p l a a t d i e e r i n l i g t n i e t vergeten, aanvoelen hoe l a n g h i j ondergedompeld moet b l i j v e n . Hoelang h i j moet l i g g e n t o t de l i j n e n d i e z i j n getekend, d i e p genoeg z i j n u i t - gebeten. Z o nu en dan wordt de p l a a t u i t de bak gehaald en met water afgespoeld en v o e l j e met de etsnaald hoe d i e p de l i j n e n z i j n . D i t i s nauwelijks t e z i e n , h e t g a a t op de t a s t . Ging h e t b i j ' h e t metaal' om het g e w i c h t , d e ondoordringbaarheid, n u g a a t h e t om v u u r d a t metaal oplost, h e e l langzaam t o t r a g fi j n e l i j n e n , s n e l en warm t o t l i j n e n met eigen g r i l l i g h e i d . Rembrandt had z i j n z u u r h e t ' S t a r c k - w a t e r ' v a n ' A z i j n , Salarmoniacum, gemeen Zout ende Spaans-groen gemaeckts. 'Neemt 3 h a l f - p i n t j e n s A z i j n , 6 oncen Salarmoniack, 6 oncen gemeen Zout, 4 oncen Spaans-groen, o f a l l e s neer p r o p o r t i e , s t o o t h e t gene dat h a r t i s wel fi j n . Doet h e t dan a l l e s i n een eerde w e l verglaesde pot, d e c k t de p o t wel t o e , ende z e t z e op ' t Vu y r, ende l a a t h e t beestig d r i e o f viermaal opkoocken zonder meer. L a e t h e t Sterck-water 30. i n de gedeckte Pot koudt worden, e n g i e t h e t dan i n een glaese Vi e s , ende l a e t h e t een dagh, o f twee staen e e r d a t ghy h e t g e b r u i c k t . ' ( * 11. ) Ik heb nu de twee e e r s t e lichamen van de e t s k u n s t besproken, h e t metaal lichaam en h e t v l o e i s t o f lichaam d a t z a e t s t d a t i n de p l a a t zich een l i j n s t r u c t u u r v e r d i e p t . Deze l i j n s t r u c t u u r i s de grondslag voor d e a f d r u k . B i j h e t derde lichaam kom j e i n de l i c h t - d o n k e r gewaarwordingen. Wie nooit h e e f t g e ë t s t kan z i c h n i e t v o o r s t e l l e n wat v o o r gevoelens e r door j e heen t r e k k e n , wanneer j e een zwartgemaakte e t s p l a a t s 'schoons l a a t ' . Naarmate de e e r s t e i n k t l a a g weg wordt gehaald, l i c h t z o nu en dan de k o p e r k l e u r o p . Maar t e g e l i j k e r t i j d wordt door de i n k t d i e i n de geëtste l i j n e n z i t , v o o r h e t e e r s t z i c h t b a a r wat s t r a k s de a f d r u k gaat worden. H e t i s nog roodkoper en zwarte i n k t en h e t i s nog een gespiegeld b e e l d , maar wie de i n g e i n k t e Rembrandt-platen i n h e t Rembrandthuis ( * 1 2 . ) g a a t b e k i j k e n , kan z i c h m o g e l i j k v o o r s t e l l e n wat voor emotie h e t g e e f t , h e t g e ë t s t e beeld z i c h t b a a r t e z i e n werden. Rembrandt was z o gefascineerd d a t h i j h e t soms n i e t kon l a t e n met i n k t - a l s o f h i j aan h e t s c h i l d e r e n was - toevoegingen t e doen, d i e n i e t waren g e ë t s t . Het l a a t s t e lichaam i s de a f d r u k z e l f , een v o o r s t e l l i n g op p a p i e r. H i j komt t e v o o r s c h i j n door de d r u k van de p e r s waar k o p e r p l a a t , i n k t en papier doorheen warden gedraaid. We hebben de e t s p e r s a l s hulpmiddel nodig om zoveel d r u k t e kunnen veroorzaken, d a t h e t p a p i e r de i n k t u i t de ' v e r d i e p i n g e n ' v a n de p l a a t h a a l t , e n de i n k t z i c h aan h e t p a p i e r hecht. P l o t s e l i n g i s daar dan de a f d r u k , h e t u i t e i n d e l i j k e r e s u l t a a t . A l s openbaring gespiegeld en n i e t om aan t e r a k e n , want w i e aan d i t beeld i e t s a f o f t o e w i l voegen, moet weer t e r u g naar d i e andere d r i e l i c h a - men van v o o r de e t s p e r s : metaal, z u u r en zwarte i n k t . 31. Wat Rembrandt i n h e t alchemistische proces van de e t s k u n s t beleefde - het omgaan met de v e r s c h i l l e n d e lichamen van de e t s k u n s t om u i t e i n d e - l i j k l i c h t en donker t o t l e v e n t e brengen - werd gecompleteerd door z i j n l e v e n s e r v a r i n g . Tussen 1641 e n 1642 worden de e e r s t e schetsen voor de Honderd gulden p r e n t gemaakt. Rembrandt d o e t d a t aan de hand van mensen d i e h i j o p s t r a a t z i e t ; h i j i s dan 35 j a a r . Van 1640 t o t 1642 w e r k t h i j aan de Nachtwacht. I n 1649 i s de Honderd gulden p r e n t zover a l s we hem nu kennen. ' K l a a r ' i s h e t verkeerde woord. De p r e n t i s i n de ' v i e r d e s t a a t ' ( * 1 3 . ) d a t w i l zeggen de v i e r d e k e e r d a t de plaat door h e t h e l e proces i s gegaan i n een bevredigende ' v e r h o u - d i n g ' . Rembrandt schraapt de donkere accenten op de l i n k e r h e l f t e r - u i t . De p r e n t h e e f t nu een nieuw evenwicht. K i j k j e naar z i j n levensloop dan z i e j e d a t b i j h e t maken van de eerste schetsen Saskia s t e r f t ( 1 6 4 2 ) , e n d a t daarvoor a l d r i e kinderen z i j n overleden. H e t enige k i n d d a t nog l e e f t i s T i t u s (geboren 1641). Voor Rembrandt i s h e t i n deze j a r e n : l e v e n - dood; v e r s c h i j n e n - v e r - dwijnen; l i c h t en donker. Tot s l o t een samenvatting. Rembrandt k i e s t a l s thema voor de Honderd gulden p r e n t Mattheus 19. Toch i s de p r e n t geen i l l u s t r a t i e , want de beweegredenen van Rembrandt om deze p r e n t t e maken, s c h u i l e n i n h e t omgaan met l i c h t en donker en in h e t omgaan met een t e c h n i e k d i e d i t l i c h t donker z o d i c h t m o g e l i j k b i j d e aarde b r e n g t , d e e t s k u n s t . D a a r b i j g e b r u i k t Rembrandt een aant a l meetkundige s t r u c t u r e n - waaronder de c i r k e l d e l i n g - om z i c h wat b e t r e f t de p l a a t s van h e t beeld t e o r i ë n t e r e n . I n h e t etsen w e r k t h i j in de c o n f r o n t a t i e met h e t l i c h t en donker, w a a r b i j h i j ons ook l a a t zien, d a t h i j binnen d i t krachtenveld o v e r een g r o t e vrijheidsmarge beschikt. Met deze vrijheidsmarge c r e ë e r t h i j v o o r ons a l s k i j k e r s een tussenruimte waarin we zonder h e t t e merken nuances van l i c h t en donker opdoen, d i e weinigen op eigen k r a c h t i n de waarneming van de b u i - tenwereld o f i n h e t i n n e r l i j k e beleven kunnen oproepen. Zo h a a l t Rembrandt v o o r v e l e g e n e r a t i e s h e t v e n i j n u i t h e t z w a r t - w i t , u i t h e t l i c h t en donker. En w i e ook maar een b e e t j e k i j k t , kan z i c h daarin een ander mens l a t e n werden. 32. Op een dag werd i k opnieuw door Rembrandt v e r r a s t . Nadat i k de waarnamingsoefeningen aan de hand van de Honderd gulden p r e n t s t a p voor s t a p had ontwikkeld was de s i t u a t i e langzamerhand z o geworden d a t ook c o l - lega's werkten met deze p r e n t van Rembrandt en i k moest regelmatig naar h e t prentenkabinet om weer nieuwe f o t o ' s t e b e s t e l l e n . C o l l e g a ' s die i n h e t b u i t e n l a n d werken, gingen e r ook mee aan de gang, dus Rembrandt i n h e t Frans, D u i t s en Engels. De mensen waar we de oefening mee deden waren a l t i j d e n t h o u s i a s t , zowel v o o r de waarnemingsoefening als voor de Honderd gulden p r e n t . 'Kan i k haar kopen?' vroegen z e dan, o f ' i n wat v o o r boek s t a a t z i j ? ' Ook werden e r regelmatig f o t o ' s van de p r e n t achterover g e d r u k t . Op een dag ontmoette i k een c o l l e g a u i t een ander o r g a n i s a t i e a d v i e s - bureau, d i e tegen m i j z e i : ' I k doe nu z o ' n i n t e r e s s a n t e oefening met mensen, h e t i s een waarnemingsoefening en j e k u n t e r l a n g aan werken. H e t i s een oefening met een p r e n t van Rembrandt, d e Honderd gulden p r e n t . ' Op d a t moment was v o o r m i j d e c i r k e l r o n d , Rembrandt had z i j n eigen baan getrokken, h e t was n i e t meer m i j n oefening. 'Wie i s Rembrandt?' ' 0 , u bedoelt de man van d i e waarnemingsoefeningli Rob O t t e Amsterdam september 1972 j u l i 1993 NOTEN: * 1 . K . G . Boon Rembrandt, d e e t s e r. H e t v o l l e d i g e werk. H.J.W. B e c h t ' s u i t g e v e r s m i j N . V. Amsterdam. 33. * 2 . R u d o l f S t e i n e r Christian Rosenkreutz en h e t geheim van de r o z e n k r u i s e r s . U i t g e v e r i j Pentagon, Amsterdam. Hfdst. 1 . Wie z i j n de rozenkruisers? B e r l i j n , 1 4 maart 1907. * 3 . K . G . Boon . . . Voor Rembrandt waren de b i j b e l t e k s t e n geen a f z o n d e r l i j k e aansporingen t o t goede werken, waarvoor h e t u i t b e e l d e n van de zegening d e r kinderen z o d i k w i j l s werd m i s b r u i k t . H i j v e r h e e r - l i j k t e i n deze p r e n t de boodschap van C h r i s t u s i n haar meest algemene b e t e k e n i s . ' H e t i s daarom ook misschien j u i s t de g e - dachte van Hofstede de Groot t e v o l g e n , d i e i n twee a p o s t e l fi - guren herinneringen terugvond aan de t r e k k e n van Erasmus en Socrates. Tegenover de w e i f e l z u c h t van de Petrus-Socrates en h e t sceptisch t o e z i e n van de a p o s t e l met de t r e k k e n van Erasmus komt Christus' ontvangend en zegenend gebaar des t e t r i o m f a n t e l i j k e r u i t * 4 . K . H . d e Haas Over aantoonbaar meetkundig verband tussen formaat en compositie van s c h i l d e r i j e n . Verslag d e r voordrachten van leden van h e t Bataafse Genootschap der p r o e f o n d e r v i n d e l i j k e Wijsbegeerte, t e Rotterdam, 1920. KB Den Haag, 1356 A 1 9 . Band zebra 03000006542077. * 5 . A . J . Rehorst TORRENTIUS WL & J . Brusse N.V. Rotterdam, 1939. * 6 . D a n i e l van Bemmeien Das e r s t e Goetheanum a l s Menschheitsbau. Philosophisch-Anthroposofi scher Ve r l a g Goetheanum Dornach/Schweiz 1975. Horus 34. * 7 . Z i e * 2 . * 8 . E l i s a b e t h Mulder Zon, maan en s t e r r e n . Ast ronomie v o o r iedereen. U i t g e v e r i j C h r i s t o f o o r 1979. 35. We s t e l l e n ons nu een b o l v o o r. De d e fi n i t i e van de b o l i s , d a t ieder punt van h e t boloppervlak evenver v e r w i j d e r d i s van h e t bolmiddelpunt. D i e afstand h e e t de s t r a a l van de b o l , d e radius. H e t i s d u i d e l i j k , d a t we i e d e r p u n t op o f binnen d i e b o l met behulp van d r i e l o o d r e c h t op e l k a a r staande m i d d e l l i j n e n analytisch kunnen bepalen. H e t i s ook d u i d e l i j k , d a t de b o l g r o - t e r w o r d t , naarmate z i j n s t r a a l g r o e i t . Wordt d i e s t r a a l o n e i n - dig g r o o t , dan wordt ook de b o l o n e i n d i g g r o o t . H i j v e r d w i j n t dan a l s h e t ware i n de w e r e l d p e r i f e r i e . Wordt de s t r a a l k l e i n e r en k l e i n e r, dan v a l t de b o l weer i n z i j n middelpunt t e r u g . Stellen we ons de z o j u i s t beschreven b o l v o o r, dan hebben we de b o l en daarbuiten de r u i m t e , d i e n i e t t o t d i e b o l b e h o o r t . Deze, v a n u i t z i j n middelpunt door z i j n s t r a l e n - r a d i a a l - o n t - stane b o l noemt men de p o s i t i e v e b o l en g e e f t hem h e t voorteken A-. Nu kunnen we ons h e t ontstaan van een b o l ook anders v o o r - s t e l l e n . Men denke z i c h i n , d a t v a n u i t de w e r e l d p e r i f e r i e u i t a l l e r i c h t i n g e n met g e l i j k e s n e l h e i d vlakken z i c h z o bewegen, dat z e a l l e naar h e t z e l f d e punt t o e s t r e v e n , d a t , v a n u i t de w e r e l d p e r i f e r i e gezien, n a t u u r l i j k oneindig v e r weg i s . Deze vlakken omhullen een b o l , d i e uitgespaard i s . H e t i s de negat i e v e b o l en men g e e f t hem h e t voorteken - . Wordt deze b o l o n - eindig g r o o t , dan b e r e i k t h i j h e t o n e i n d i g v e r r e p u n t , waar de beweging van z i j n vormgevende vlakken heenstreefde en h i j houdt op, b o l t e z i j n . Houdt de beweging naar d a t oneindig v e r r e punt op, dan t r e k k e n de vlakken z i c h weer naar de w e r e l d p e r i f e r i e terug. * 9 . Z i e * 5 . 36. Stellen we ons deze b o l v o o r, dan behoort de gehele wereldruimte b i j deze b o l en a l l e e n de b o l z e l f i s ' l e e g ' . Deze b o l i s n i e t a n a l y t i s c h t e bepalen, omdat z i j n uitgangspunt de gehele w e r e l d p e r i f e r i e i s . Men noemt deze w e r e l d p e r i f e r i e i n de synthetische meetkunde h e t oneindig v e r r e v l a k . Iedereen kan d i t doordenken, ook a l weet h i j n i e t s v e r d e r van wiskunde a f . H e r h a a l t h i j d i t door-denken een t i j d l a n g , dan z a l h i j gaan ontdekken, d a t de p o s i t i e v e en de negatieve b o l - o f , zoals P l a t o h e t noemde: d e b o l van binnen en de b o l van b u i t e n - i n wezen, i n ' k w a l i t e i t ' d u s , h e e l v e r s c h i l l e n d z i j n . Wanneer men d a t , w a t men aan deze oefening b e l e e f t , n i e t k w a n t i t a t i e f , maar k w a l i t a t i e f probeert t e b e g r i j p e n , dan ontwikkelen z i c h de reële t e g e n s t e l l i n g e n tussen donker en l i c h t , tussen zwaartekracht en k r a c h t t o t o p r i c h t e n , tussen drukken en zuigen, j a u i t e i n d e l i j k tussen dood en l e v e n . * 9 . D r . W. M e i j e r De r o z e k r u i s e r s o f de v r i j d e n k e r s d e r 17e eeuw. Haarlem. De erven F. Bonn. 1916. UB Amsterdam 1348. 13.17. R* C . R. * 1 0 . Gary Schwartz Rembrandt z i j n l e v e n , z i j n s c h i l d e r i j e n . Maarssen, 1984. * 1 2 . Museum h e t Rembrandthuis. Jodebreestraat 4 - 6 , Amsterdam. ma. t / m z a . 10.00-17.00 u u r, z o . 13.00-17.00 u u r. * 1 3 . 4 e s t a a t gereproduceerd i n : Rembrandt. A l l e etsen op ware g r o o t t e afgebeeld. Gary Schwartz. Haarlem, De Haan. 37. Herdruk van de Fama F r a t e r n i t a t i s . In 1681 t e Regensburg. gevonden b i j K l o s s . v e r s o . 2429. * 11 . Abraham Bosse P a r i j s 1643. Nederlandse v e r t a l i n g u i t 1662, onder de t i t e l Tractaet i n wat manieren men op r o o t koper s n i j d e n o f t e etsen zal door de middel d e r stercke-wateren, ende harde- en zachtevernissen, o f t e gronde. Uitgegeven door Jacob van Meurs t e Amsterdam.

rembrandt_en_de_honderd_gulden_prent.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)