klaverbladstructuren_1-3

257 Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_intern_hs_-_klaverbladstructuren.pdf

Intern KLAVERBLADSTRUCTUREN 5143.756 RSINM Intern werkpapier voor de bijeenkomsten op 2 6 / 6 2 / 1 0 , 6 / 11 e n 4/12 1975 over het “klaverblad” door HS. Dit b e t r e f t een moeilijke materie, i n t e l e g r a m s t i j l behandeld; behoeft zeker mondelinge t o e l i c h t i n g en deels diepere studie. A E n k e l e gedachten vooraf over het wezen van concepties“. Alle concepties i n het sociale gebied z i j n e i g e n l i j k structuurconcepties. Ifr‘e-/IfrPs Structuur = (op-)bouw, i n n e r l i j k e geleding o f gelaagdheid. e 2 1 : 9 : r ( k a n e v e n t u e e l v a s t o f s t a r w e r d e n ) . Vorm = ( u i t e r l i j k e ) omtrek van i e t s , Structuur i s geen tegenstelling t o t dynamiek, e r bestaan ook tijdsstructuren. De tegenstelling t o t dynamisch i s s t a t i s c h . Vormen (vormkrachten) komen van boven: van het hoofd = geboortekrachten (maan, wijsheid, voorgeb. wereld). Structuren ontstaan van onderop (op-bouwen); verb. met doodskrachten, w i l t S a t u r n u s . De oerbeelden van structuren z i j n i n de kosmos t e vinden. Kosmos = orde van de wereld, t o t stand komend door het “ordenende woord” ( = wijsheid + w i l ? ) . De “kosmos van de wijsheid” kan m . i . i n het volgende beeld X y w e e r g e g e v e n w e r d e n : Het omvat de 5-heid van aarde ( 6 ) , planetenwereld ( 7 sferen) en hemel (dierenriem, 12-heid) = lichaam, z i e l en geest. Daarin z i j n meerdere soorten van 2 , 4, 5 , 6 , 7-heden (-ledigheden) besloten. Dit beeld l i g t t e n grondslag aan het boek Theosophie (m.n. de 7 Sferen) en een aantal c y c l i ( b . v. Der menschl. und-der koem. Gedanke). De “kosmos van de w i l ” drukt z i c h m . i . u i t i n de wereldontwikkeling; de t i j d s t r u c t u u r van Sat. t o t Vulc. Beide maken de ontwikkeling van de mens mogelijk, d i e u i t de kosmos van de wijsheid komt (“gedacht wordt” = geschapen wordt) geleid door de wereldontwikkeling buiten de kosmos z i c h z e l f 2• kan worden om t e n s l o t t e een nieuwe kosmos van de w i l t e scheppen ' n . l . e e n ” k o s m o s v a n d e l i e f d e “ = e e n ” s o c i a l e k o s m o s “ , d . i . een bouwwerk ( J o h . : H e t Nieuwe Jerusalem). Sociale structuurconcepties pogen de “bouwprinaipes” i n de vorm van ideeën i n beeld t e brengen. Leggen we deze s t r u c t u r e n aan onze toekomstige s o c i a l e wereld t e n grondslag, dan nemen we ( i n v r i j h e i d ) d e doelen over d i e aan de ( o n t w. v a n ) d e kosmos en de mens t e n grondslag gelegd z i j n , we i m i t e r e n dus geen vormen. E l k s t r u c t u u r p r i n c i p e kan i n een onbepaald a a n t a l v o r - lhen g e r e a l i s e e r d worden, d a t hangt van ontwikkelingsfasen en t i t u a t i e s a f . B 3 Klaverbladen. Het oerbeeld van deze o r g a n i s a t i e - c o n c e p t i e l i g t m . i . i n de dierenriem besloten. A l l e tegenover e l k a a r liggende tekens vormen een p o l a r i t e i t . Samen met de l o o d r e c h t daarop staande p o l a r i t e i t vormen 4 tekens een k r u i s . De esoterische a c h t e r - j grond daarvan i s t e vinden i n de c y c l u s : G e i s t i g e H i e r a r c h i e n t / l e a p r i l 1909. I n en door deze 4 - h e i d werken de Cherubijnen. Er z i j n 3 k r u i z e n i n de 12-held. I n de a s t r o l o g i e worden ze o.a. aangeduid a l s : ” v a d e r k r u i s “ , ” z o o n k r u i s “ e n ” g e e s t k r u i s “ . Verder wordt e r t r a d i t i o n e e l een verband gelegd tussen d i e r e n - riem en elementen: e r z i j n v u u r - , l u c h t - , w a t e r - en aardetekens en wel zo verdeeld, d a t i n e l k k r u i s de 4 elementen voorkomen. Voordat h e t kosMische aspect v e r d e r beschreven wordt, e e r s t i e t s o v e r : De 4 - h e i d !.n h e t s o c i a l e v e l d en h e t b e g r i p o r g a n i s a t i e . Hypothese I : H e t wezenlijke van de dimensie: o r g a n i s a t i e h e e f t de s t r u c t u U r van een 4 - h e l d ( z o a l s i n d i v i d u - en m . i . mensheid - van een 1 2 - h : , 4 7 o 4 r 1 2 4 1 1 2 : i 2 4 , 1 1 1 : l o r , t . v , z - h e i d ) . 2 1 , 2 = 3 Waardoor i s een o r g a n i s a t i e w e z e n l i j k gekenmerkt? Als c e n t r a a l b e g r i p z i e i k : PUNCTIE. De gehele o r g a n i s a t i e en e l k d e e l ervan hebben een f u n c t i e ( i n groter geheel, i . v. m , een d o e l ) . Evenzo a l l e vormen, v e r h o u - dingen, a e t i e s , processen, gebeurtenissen i n de o r g a n i s a t i e . In een bewegelijk v e l d z i j n f u n c t i e s wisselend, z e ontstaan en vergaan. Organisatie v e r l a n g t meer duurzaamheid. Daarom worden functies gebonden aan een ” l i c h a a m “ , d . w. z . een organisme, orgaan, f u n c t i a r a g e r o f meer f y s i s c h - t e c h n i s c h u i t g e d r u k t : aan een instrument ) f apparaat. I n een o r g a n i s a t i e z i j n dus (een deel van) de f u n c t i e s gettcarneerd i n organen (personen, a f d e - lingen e n z . ) . Anderzijds kan een s o c i a l e o r g a n i s a t i e n i e t bestaan zonder b e - WUStZijn. Dingen, gebeurtenissen enz. moeten bewust gemaakt worden om f u n o t i e s t e kunnen v a s t s t e l l e n , afstemmen, ( h e r - ) o r - denen, besturen, veranderen, l e i d e n enz. We v a t t e n d i t samen r 1 , 0 7 - 1 4 1 a l s : b e l e i d . B e l e i d i s een “bewuste f u n c t i e ” , d i e eveneens een constituerend deel van e l k e o r g a n i s a t i e i s , z o a l s de f u n c t i e z i c h i n h e t orgaan vemdicht, z o d a t z e ” t r o u w kan b l i j v e n aan“ gestelde doelen, z o ” v e r g e e s t e l i j k t “ z e anderz i j d s t o t b e l e i d ( s f u n c t i e ) om verandering en o n t w i k k e l i n g mogelijk t e maken. Dus: ORGANISATIE Hypothese 2 : De 5 aspecten van h e t b e g r i p o r g a n i s a t i e kunnen geanalyseerd worden m.b.v. d e 3 k r u i z e n . I n h e t volgende wordt gepoogd d i t schetsmatig t e doen. We b e - ginnen met h e t lichaam van de o r g a n i s a t i e , omdat d i t h e t meest zichtbaar i s en h e t d i c h t s t b i j h e t o o r s p r o n k e l i j k e NPIklaverbladmodel komt. KI BELEID PUNCTIE ORGAAN Het kosmische oerbeeld: N.B. Vo o r d i t b e g r i p van o r g a n i s a t i e i s de omvang n i e t bepalend. Een génmansbedrijf o f een groep d i e afspreekt een t i j d l a n g s y s t e - matisch samen t e werken t . b . v . e e n extern d o e l , vertonen reeds k e n - merken van een o r g a n i s a t i e . 3. S t i e r Leeuw Adelaar o f Schorpioen Waterman o f Mens Elk k r u i s i s een 4 - h e l d met een midden, e i g e n l i j k i s d a t de ” z o n - a a r d e “ ( d . w . aarde en z o n ) . D i t i s h e t “machtigste” k r u i s ; l i g t t e n grondslag aan de i n - carnatie van de 4 aardetoestanden t o t op heden. Symboliek sfi nx en 4 evangelisten. De 4 krachten brengen geboorte en instandhouding van lichaam t o t s t a n d . Voorbeeld: levende c e l ( i s een orgaan). Om a l s systeem t e kunnen ontstaan en bestaan, i s n o d i g : 1. Een c e n t r i p e t a l e k r a c h t d i e een afgegrensd eigen bestaan ( e x i s t e n t i e ) bewerkt met een i n n e r l i j k e orde d i e op een o f ' e f , andere m a n i e r d e kosmische o r d e a f b e e l d t ( . 2 ) . 2. E e n k r a c h t d i e h e t systeem o p z ' n omgeving, h e t ( g r o t e r e ) organisme, d e ( w e r e l d - ) p e r i f e r i e o r i g n t e e r t , d u s e e n v e e l - h e i d v a n r e l a t i e s i n s t a n d h o u d t 3. E e n k r a c h t d i e d e c e l d o e t g r o e i e n e n i n s t a n d h o u d t d o o r voeding ( i n p u t ) v a n nieuwe s u b s t a n t i e ( t f ) . 4. E e n k r a c h t d i e oude s u b s t a n t i e o p l o s t e n u i t s c h e i d t , w a t g r o e i e n i n s t a n d h o u d i n g d o o r a f b r a a k m o g e l i j k maakt (irl”). ( K r a c h t i s n a t u u r l i j k h i e r e e n v e l d v a n k r a c h t e n . ) 3 e n 4 z i j n d u s l e v e n s p r o c e s s e n ( s t o f w i s s e l i n g ) m e t e e n g e - b o o r t e - e n e e n d o o d s p o o l . Z e vormen tezamen e e n “ p r o c e s - s t r u c t u u r ” . 1 e n 2 z i j n c o n s t i t u e r e n d e k r a c h t e n i n d e p o l a r i t e i t c e n t r u m - p e r i f e r i e o f i n t e r n - e x t e r n . Z e vormen e e n “ s y s t e e m s t r u c t u u r ” (organen e n h u n r e l a t i e s ) . I n e e n s o c i a l e o r g a n i s a t i e i s d i t k r u i s m i s s c h i e n a l s v o l g t t e k a r a k t e r i s e r e n e n t e benoemen. / 1 . B e h e e r : P r o c e s s e n b e h e e r s e n , o r d e n e n Naar b i n n e n g e r i c h t , s y s t e e m b e v e s t i g e n d . 2. B e l e i d : Communiceren, r e l a t i e s l e g g e n , v e r b i n d e n , i n g r o t e r verband p l a a t s e n , o n t w i k k e l e n . N a a r b u i t e n g e r i c h t , s y s t e e m - o n t w i k k e l e n d . C a p a c i t e i t : ( v e r s c h a f f e n v a n : ) k a p i t a a l , k n o w how, g r o n d - s t o f f e n , e t c . Op i n v o e r i n , v e r k r i j g i n g g e r i c h t . 4. P r o d u c t i e : ( b e v o r d e r e n v a n : ) a l l e o u t - p u t g e r i c h t e p r o c e s s e n , a r b e i d ; b r u i k b a a r maken, w a a r d e vermeerderen, s c h e i d e n e n u i t s c h e i d e n v a n h e t b r u i k b a r e e n o n b r u i k b a r e , k o n t r o l e . G e r i c h t o p u i t v o e r i n g e n n u t t i g rendement. •-br 4 1 . ' , , • • , - . 4 • < . . 1 Q 24. • 2 ( •Wet L Z e e w - e y a - e , - / 7 “ - ~ 1 - e t ” p . 4 . , 9 z e . - D i t z i j n b a s i s f u n c t i e s v o o r e l k e o r g a n i s a t i e o f o n d e r d e e l e r v a n . I e d e r e a r b e i d s e e n h e i d p r o d u c e e r t i e t s , h e e f t d a a r t o e c a p a c i t e i t e n n o d i g , b e h e e r t m i d d e l e n , e t c . e n h e e f t r e l a t i e s n a a r b u i t e n - o n a f - h a n k e l i j k n a a r w e l k g e z i c h t s p u n t d e eenheden gevormd z i j n . Kunnen deze f u n c t i e s i n e e n o r g a n i s a t i e n u z e l f o o k sub-systemen worden, z o d a t deze 4 - h e l d o o k a l s g e l e d i n g s m o d e l m o g e l i j k i s ? D i t b r e n g t me o p h e t model “ p r o c e s o r g a n i s a t i e ” , d a t a a n DPG en DAAD t e n g r o n d s l a g g e l e g d i s . D i t v a l t u i t e e n i n e e n flarbeidsysteem“ ( m i d d e n ) , e e n ” b e l e i d s s y s t e e m “ ( b o v e n ) e n e e n “beheerssvsteem” ( o f middelen-systeem) ( o n d e r ) ( z i e r a p p o r t DAAD). H e t a r b . s y s t . i s beschreven a l s p r o c e s o r g a n i s a t i e t u s s e n i n p u t e n o u t p u t . H e t k r u i s i s h i e r i n e x a c t t e r u g t e v i n d e n ( o v e r i g e n s w e r d d i t model n i e t v a n h e t k r u i s a f g e l e i d , h e t verband b l e e k p a s a c h t e r a f ) . 5. Hoe v e r h o u d t z i c h d i t n u t o t h e t k l a v e r b l a d m o d e l ? Het k r u i s i s e e n r u i m t e l i j k symbool, h e t g e e f t p o s i t i e s t . o . v . e l k a a r e n d e s p a n n i n g d a a r t u s s e n , m a a r geen p r o c e s s e n . Z i e t men d e p o l a r i t e i t e n e n h e t l e v e n s p r o c e s d a a r t u s s e n , d a n i s d a t w e e r t e geven d o o r 2 l e m n i s c a t e n , d i e e e n ” k r u i s b l o e m “ vormen. II1Hhet ” k l a v e r b l a d “ - m o d e l komen d e 4 v e l d e n i n e e n v e r d e r - gaande w i s s e l w e r k i n g met e l k a a r . D e l o o d r e c h t o p e l k a a r staande v e l d e n z i j n t e l k e n s v i a h e t midden verbonden. Vraagt men n a a r d e b e g r i p p e n : , m i d d e l e n e n i n f o r m a t i e d a n k a n daarover m i s s c h i e n h e t v o l g e n d e gezegd worden. Middelen komen a l s ” k a p i t a a l “ b i n n e n , w o r d e n i n d e s f e e r van h e t b e h e e r t o t m i d d e l e n e n v e r d w i j n e n i n h e t p r o d u c t i e - proces. D e ” m i d d e l e n l o b “ i s d u s n i e t e e n v a n d e 4 v e l d e n (hoeken), m a a r h e t p r o c e s v a n 1 5 - - - “ ) - - - > M 4 h e t ” h a l v e k l a v e r b l a d “ I n f o r m a t i e h e e f t v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s e n v e r s c h i l l e n d e o o r - sprong. - A l s know-how e . d . k o m t i n f o r m a t i e b i n n e n a l s c a p a c i t e i t ; - a l s r e s u l t a a t v a n ” v e l d a n a l y s e n “ ( b v . v a n d e m a r k t ) k o m t h e t a l s i n z i c h t i n d e b e l e i d s s f e e r t o t s t a n d . - a l s f e e d - b a c k komt h e t d o o r k o n t r o l e v a n h e t u i t g e v o e r d e v o o r t u i t d e p r o d u c t i e . D i t v i n d t d u s i n d e a n d e r e h e l f t v a n h e t k l a v e r b l a d p l a a t s . I n f o r m a t i e e n m i d d e l e n z i j n d u s 2 e l k a a r a a n v u l l e n d e b e g r i p p e n . I n f o r m a t i e v e r d w i j n t n i e t z o a l s d e m i d d e l e n i n e e n p r o c e s , maar komt e r u i t t e v o o r s c h i j n ( r e s p . m o e t e r u i t g e h a a l d worden). Een g e z i c h t s p u n t v o o r management i s n u : VoCr h e t b e h e e r w o r d t i n f o r m a t i e ( d i e d e a n d e r e 3 v e l d e n v o o r t b r e n g e n ) t o t m i d d e l - v o o r h e t b e l e i d worden d e m i d d e l e n (waarmee h e t z e l f n i e t t e maken h e e f t ) t o t i n f o r m a t i e ( g e g e v e n s ) ! To t z o v e r o v e r h e t e e r s t e k l a v e r b l a d ( K ) . i e r y 1 e 4 4 4 , , 7 / 1 4 e h e , ~ z ( 4 • , ? /

, - - d e A ; f r ” “ - 4 1 Intern 5 1 4 3 . 7 5 9 Es/Mm KLAVERBLADSTRUCTUREN .. 2 I n t e r n werkpapier ( v o o r t z e t t i n g 5143.756). I n h e t voorgaande werd a l s hypothese g e s t e l d , d a t h e t “oerbeeld” van o w ~ i e een v i e r h e i d ( k r u i s , k l a v e r b l a d ) i s . I n e l k e werkelijke o r g a n i s a t i e z i j n n a t u u r l i j k ook de andere dimensies van h e t s o c i a l e v e l d aanwezig o f werken e r i n door, maar h e t g a a t h i e r a l l e e n om de e i g e n l i j k e , immanente eigenschappen van de organisatie-demensie. Het meest w e r - n l i j k e kenmerk van een o r g a n i s a t i e werd beschreven door h e t b e g r i p f u n c t i e ( h e t analoge b e g r i p b i j de dimensie “groep” i s : i n t e r a c t i e ) . A l l e s van en i n de o r g a n i s a t i e h e e f t een f u n c t i e . H e t b e g r i p f u n c t i e werd v e r d e r g e d i f f e r e n t i e e r d i n orgaan (lichaam, apparaat e t c , ) , w a a r i n de f u n c t i e meer v e r d i c h t en v e r - duurzaamd v e r s c h i j n t , e n b e l e i d , w a a r i n a l l e bewuste f u n c t i e s (organiseren, l e i d e n , b e s l i s s e n e t c . ) , d e g e e s t e l i j k e k a n t , z i j n samengevat. Tens lot te werden de constituerende elementen, k r a c h t e n en processen i n h e t lichaam van de o r g a n i s a t i e e n i n e l k orgaan daarvan gekarakteriseerd m.b.v. h e t ” v a s t e k r u i s “ o f 'Vaderkruis” u i t de dierenriem en tevens werd gepoogd de begrippen i n f o r m a t i e en middelen d a a r i n een p l a a t s t e geven. We b e k i j k e n nu de o r g a n i s a t i e door de b r i l van h e t c e n t r a l e b e g r i p f u n c t i e . Welke “ o e r - f u n c t i e s ” moeten i n e l k e o r g a n i s a t i e aanwezig 7 ; e r v u l d ) z i j n , z o d a t z e aan haar opgave kan voldoen en kan b l i j v e n voldoen? De analyse daarvan gebeurt aan de hand van h e t tweede k r u i s : h e t “ z o o n k r u i s ” o f “ c a r d i n a l e k r u i s ” . “gitorr Eerst weer i e t s algemeens daarover. K i l ( D i t i s h e t krachtenveld waarin de z i e l s t a a t , gekarakteriseerd door de volgende begrippen: gees t „ . -4 , 4 • 4, ) 1 • w e r k e l i j k h e i d 7 Kreeft Weegschal Steenbok 04, e / I materie , - 4 , 4 1 F 1 1 . 0 . 4 P Ct.«.-.-P 0 < f f . , De z i e l kan z i c h z e l f z i j n i n h e t evenwicht tussen geest e n materie ( s t o f , l i c h a a m ) ; z e kan z i c h z e l f worden ( z i c h o n t w i k - kelen) d o o r ideeën t e v e r w e r k e l i j k e n . I d e e i s h i e r n i e t aleen gedachte, maar t e g e l i j k daad, b e g i n , i n i t i a t i e f , d . i o p weg gaan om een mogelijkheid ( d i e e e r s t a l l e e n gedacht kan wordaa) door daden t o t w e r k e l i j k h e i d t e maken. Y - i s d u s e e n k r a c h t die u i t de i n n e r l i j k h e i d o n t s p r i n g t en naar 'buiten werkt ( i m - p u l s ) ; i s ” d e ander“, ” h e t andere“, d e omgeving, w e r e l d , voorzover de z i e l deze i n z i c h l a a t binnenkomen, dus de werking Van de wereld op ons i n n e r l i j k . Nu kan men de h e l e bovenste h e l f t i n h e t b e e l d z i e n a l s de ” g e e s t e l i j k e wereld“ (waaraan de z i e l aandeel h e e f t , z i c h i n kan v e r h e ff e n ) ; v o r m t de c u l m i n a t i e daarvan; evenzo de h e l e onderste h e l f t a s m a t e r i ë l e wereld ( w a a r i n de z i e l z i c h b e - lichaamt). I n de l i n k e r h e l f t h e e f t de z i e l met h a a r eigenheid t e maken (eigen gedachten, impulsen e t c . ) , i n de r e c h t e r h e l f t met de wereld, d i e ” i e t s van haar w i l “ e n waarop z i j z i c h moet i n s t e l - len. ( D i t gezichtspunt van “sectoren” van h e t v e l d i s ook van belang voor de andere k r u i s e n . ) Boven en onder z i j n i n d i t b e e l d volgens een bepaald g e z i c h t s - punt gekozen; men kan ook 6:9' b o v e n en ”“ f - 6 o n d e r a a n t e k e n e n - wat e i g e n l i j k i n overeenstemming met de v o o r s t e l l i n g van K I zou z i j n . De p o l a r i t e i t g - 2 5 ( o n d e r - boven) kan ook b e - schreven worden a l s geboorte ( - k r a c h t e n ) , n . l . i n d a l i n g van de z i e l i n de m a t e r i e , h e t verleden, e n a l s dood ( - s k r a c h t e n ) o f v e r g e e s t e l i j k i n g , d e toekomst, d u s ook a l s onbewust en bewust zieleleven. N.B.: Door h e t materialisme i s d i t v e l d i n de gangbare v o o r s t e l - l i n g t o t een J t a l e c l u a l i t e i t geworden: m a t e r i e en r e a l i t e i t worden v e r e e x f e l v i g d , evenzo i d e e en g e e s t ; éáia l o g i s c h e s t a p verder en i d e e en geest worden = s c h i j n . Daarmee i s zowel de mogelijkheid van v r i j h e i d a l s van o n t w i k k e l i n g van de z i e l een i l l u s i e geworden. De w e r k e l i j k h e i d s t r e k t z i c h e c h t e r evenver i n h e t m a t e r i ë l e a l s i n h e t g e e s t e l i j k e gebied u i t , evenals e l k e impuls o f daad ( Y - ) g e v o l g e n h e e f t , z o w e l i n d e g e e s t e l i j k e a l s i n de m a t e r i ë l e wereld. De h o r i z o n t a l e a s h e e f t een meer dynamisch k a r a k t e r : wording, ontwikkeling, p r o c e s , weg. De v e r t i k a l e a s i s meer een p o l a i r e spanning en h e t evenwicht zoeken daartussen - r i t m e , schommeling. )1 De p r i n c i p e s v a n o n t w i k k e l i n g en van evenwicht zoeken vormen dan ook geen t e g e n s t e l l i n g , s l u i t e n e l k a a r n i e t u i t ; i n t e g e n d e e l : zonder ( s t r e v e n naar) evenwicht i s geen v o o r t s c h r i j d e n m o g e l i j k ( R . S t . : ” d e r i n d i v i d u e l l e Mensch i s t e i n Sucher des Gleichgewichts zwischen polarischen K r M e n “ . Beide p r i n c i p e s staan “loodrecht op e l k a a r ” . V g l . d e S t a t i g e ) . Hoe i s d i t n u voor een o r g a n i s a t i e t e beschrijven? Voorwaarden v o o r een gezonde, levende o r g a n i s a t i e z i j n : 1. 2 1 2 1 1 . . . u . , : i n i - H _ • organisatie ontstaan (“onderneming”) e n 1 r r z i j voortdurend vernieuwd worden (immers, gedachten hebben de n e i g i n g oud t e worden - denkgewoonten, oude v o o r s t e l l i n g e n - e n a c t i e i n de 4z4 4 ” . 1 4 “ 4 / . 2 . 0 - 0 - 1 4 0 1 ( 2. m a t e r i ë l e w e r e l d i s o n d e r h e v i g aan s l i j t a g e ) . 2. D a t d e o r a n i s a t * - • n i s v o e r d e w e r k e l i . k h e i d o m z i c h h e e n , v o o r e moge i j k h e d e n , f e i t e n e n behoe e n v a n a e om e v i n g e n dat a e i n s t a a t i s d a a r o p i n t e g a a n e n antwoorden t e g e v e n , d . w. z . z i c h z e l f i n e e n n i e u w e v e n w i c h t m e t d e omgeving t e brengen. g i e , , , , , , , 0 1 7 / 0 / 1 6 t , e _ 1 - , : , n Beide voorwaarden tesamen kunnen a l s e e n l e m n i s c a t i s c h e beweging tussen d e p o l e n g e s y m b o l i s e e r d warden. N i e t gezond z i j n e e n z i j d i g h e d e n z o a l s : a l l e e n o p b a s i s v a n e i g e n .ideeën w i l l e n h a n d e l e n ( z e l f o v e r s c h a t t i n g ) o f g l I p s g n t a g a l g u t J k ” “ ” 4 “ I ' , , Voor e e n i n d i v i d u k a n men h e t bovenstaande a l s houdingen b e 2 . 4 ; s c h r i j v e n ( b . v . moed t o t i n i t i a t i e f , r e a l i t e i t s z i n e . d . ) ; o p h e t niveau v a n d e o r g a n i s a t i e moeten deze a l s f u n c t i e aanwezig e n werkzaam z i j n , d . w . z . d e o r g a n i s a t i e moet z o vorm k r i j g e n , d a t r e a l i s t i s c h e i d e e ë n kunnen v r i j k o m e n e n v e r w e r k e l i j k t kunnen warden e n d a t d e o r g a n i s a t i e voldoende open e n wendbaar i s , om op veranderende omstandigheden i n t e g a a n . 3. E e n d e r d e voorwaarde i s , d a t d e i d e ” l i c h k r i n : * - \ d . w. z . c o n c r e e t worden, o p d e g r o n d a a r d e k o m e d a t ma_ r W - 2 4 4 4 , , r i ë l e voorwaarden geschapen worden (gebouw, m i d d d l e n e t c . ) , ' 1 1 . 4 4 - ' w e d e r o m d e v a n c o n r r n i t e i t : bewaren, onderhouden, verzorgen e . d . m e t z i c h meebrengt. Deze f u n c t i e h e e f t , a b s t r a c t g e s p r o k e n , ' t e maken met a l l e s w a t v e r l e d e n e n w a t : r u i m t e l i j k geworden i s ( C ? ) . 4. Z o u e l k e i m p u l s o f e l k e r e a c t i e o p e e n s i t u a t i e o n m i d d e l l i j k g e m a t e r i a l i s e e r d warden ( “ c o n c r e t e a c t i e s e n m a a t r e g e l e n ” ) , dan z o u geen o n t w i k k e l i n g e n z i n g e v i n g m o g e l i j k z i j n . D e o r - g a n i s a t i e z o u “ i n z ' n e i g e n v e r l e d e n v e r d r i n k e n ” . D e 4 e f u n c t i e i s daarom, d a t i m u l s e n a l s e d a c h t e n o f conce t i e s ( t o e k o m s t - m o g e l i j k h e e n de w e r k e l i j k h e i d i n e e n z i n v o e samenhang t o t b e w u s t z i j n g e - b r a c h t w o r d t . D u s b e w u s t z i j n o n t w i k k e l e n , b e z i n n e n , o v e r l e g g e n , b e l e i d vormen e . d . ( p r i n c i p e v a n t e r u g h o u d i n g i n d e o n t w i k k e - l i n g ) . Deze 4 - h e i d l i g t m . i . o o k t e n g r o n d s l a g aan o n s o n t w i k k e l i n g s - model: d e p o l a r i t e i t v a n c o n c e p t i e s e n h e t c o n c r e t e ( b e s t a a n d e ) systeem, d a a r t u s s e n d e gemeenschappelijke weg, n . l . v a n i d e e t o t w e r k e l i j k h e i d , v a n i k è n d e a n d e r, d . w . z , v a n i n i t i a t i e f d r a g e r s en p a r t n e r s , a d v i s e u r s e n c l i ë n t e n , l e i d c n d e n e n g e l e i d e n e t c . , dus complementaire r o l l e n o f f u n c t i e s . . p o o r i p c o n c e p t i e s 1 2 1 - q . . - 1 9 4 4 0 4 1 £ 1 4 , 0 t 4 2 0 1 4 1 0 2g5.14k! d e we n we s t e e d s i n t d e n , d ,a a r v i n d t E r k e n n t - n i s , ontmoe i n g e n e u z e p a a s . Men h o e f t d i t model n i e t - a l s h e t w a r e n o r m a t i e f - n a a r e e n t e helpen o r g a n i s a t i e t o e t e d r a g e n ; men k a n h e t o o k herkennen a l s i n h e r e n t a a n e l k e o r g a n i s a t i e d i e , v o o r z o v e r z e l e e f t e n d u s 3. Dat i s d e weg v a n v e r w e r k e l i j k i n g van i d e e ë n , o n t w i k k e l i n g . enzo, • a d e waarneming v a n ~y~“€t>Q 4 t . 4 ” f u n c t i o n e e r t “ , o p e l k o g e n b l i k onderweg i s tussen de krachten van verleden en toekomst. De 4 f u n c t i e k w a l i t e i t e n , d i e a l s oerbeeld i n e l k e o r g a n i s a t i e te vinden (moeten) z i j n , zouden we a l s v o l g t samen w i l l e n v a t t e n : 1. De ontwikkelende f u n c t i e : a l l e s wat gebeurt op grond van y - i n i t i a t i e v e n e t c . D i t i s h e t c r e a t i e v e m o m e n t v a n h e t f tioneren- 2. De dienstverlenende f u n c t i e : a l l e s wat gedaan wordt op grond : . 4 1 a r v a n h e t w a a r n e m e n v a n d e o m g e v i n g , d e b e h o e f t e n 3. De verzorgende f u n c t i e : a l l e s wat gedaan wordt aan h e t onder- ,.- h o u d e n e t c . ( ” p fl e g e n “ ) van middelen, processen, vehoudingen en s t r u c t u r e n . H e t meeste werk v i n d t i n deze s f e e r p l a a t s . 4. De zingevende f u n c t i e : a l l e s wat gedacht e n gedaan wordt om het verleden en heden v a n u i t een hoger ( a l l e aspecten omvattend) gezichtspunt met de toekomst en met h e t “geheel” t e verbinden. De termen en omschrijvingen geven n a t u u r l i j k a l l e e n gebrekkig weer wat h i e r i n z i t . Op de v r a a g , o f deze 4 f u n c t i e s ook i n organen gespecialiseerd kunnen worden o f a l l e e n k w a l i t a t i e f i n de h e l e o r g a n i s a t i e werkzaam z i j n , w i l l e n we l a t e r , a l s de 3 k r u i s e n i n samenhang met elkaar bekeken worden, i n g a a n . Tot z o v e r h e t tweede k r u i s ( K i l ) . 7 4 2 (r'ee .gte<1,3 . ( a d r d A S - • . . ” - Z 2 e - e A t . / 4 - . 7 a c e , . 4 , 5 e - c e , , , 1 : 1 2 / e • L e - 0 0 * * * * 4 / 4 4 : 2 4 ' . • e C) 4-1K-444“”~:e ) 4 4 - - e f ' 1 * * : “ ” . ‘ 4 - 1 : 2 “ ( e n t J - 4 e - 1 4 , 2 a k • / / / 9 ~ , 0 3 4 - I ' » ?

*

1 - ( 1 , , w p e . Z 9 1 7 ' ( ' / ( ? / - c e > 4 - I n t e r 4 e i t , g l g f 4>tticr- P61-4 , ,e1.4 4 „veilardrr-0/– 4 c e : • 0kotk, /09 7k4 - 4t 4 a . KLAVERBLADSTRUOTUREN I n t e r n werkpapier ( v o o r t z e t t i n g 5143.759) Tot nu t o e werden de structuurkenmerken van een o r g a n i s a t i e rondom h e t b e g r i p f u n c t i e en orgaan a l s een 4 - h e i d beschreven. Nu i s h e t derde k r u i s aan de orde rondom h e t b e g r i p b e l e i d ( d e term b e l e i d i s t o t nu t o e i n een v e r s c h i l l e n d e c o n t e x t g e b r u i k t , wat verwarrend i s ; misschien kunnen we v o o r wat n u v o l g t een beter woord v i n d e n ) . De f u n c t i e s van een o r g a n i s a t i e k r i j g e n een zekere z i c h t b a a r h e i d , duurzaamheid en c o n t i n u l t e i t 2 d o o r d a t z e i n o r g a n e n v e r s c h i j n e n . Daardoor wordt de o r g a n i s a t i e herkanbaar; h e t g e e f t de mensen een bepaald houvast, zowel binnen r a s b u i t e n de o r g a n i s a t i e . Zolang de organen n i e t t e oud o f t e s t a r worden i n verhouding t o t de a a r d van de f u n c t i e s , z i j n ze een levensvoorwaarde v o o r de o r g a n i s a t i e . Aan de andere k a n t i s e r voortdurend beweging, omdat de o r g a n i s a - t i e i n een veranderend (ontwikkelend) v e l d , zowel i n t e r n a l s extern, s t a a t . Om deze verand.ulaglp f u n c t i o n e e l t e maken i s nodig, d a t ze bewust gemaakt en gestuurd %gorden i n de vorm van doelen, plannen, experimenten * b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g e n , o r g a - n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g e n e t c . Zouden de krachten d e r verandering “aan z i c h z e l f overgelaterPworden, dan zouden ze spoedig de b e - staande organen chaotiseren en h e t voortbestaan van h e t systeem i n gevaar brengen. De betekenis van organen kunnen we op een overeenkomstige w i j z e omschrijven: z i j dienen om de constante f a c t o r e n i n h e t systeem functioneel t e maken. Het krachtenveld d a t a l l e verandering i n h e t systeem m o g e l i j k en functioneel maakt analyseren we nu aan de hand van h e t derde k r u i s : h e t ” g e e s t k r u i s ” o f bewegelijke (dynamische) k r u i s . Eerst weer i e t s algemeens daarover. 49 . „ fei t 7 ; 1 0 1 4 4 ( 4 c k t k i k \ / 1 I / J r . ) v ~ d . 4 . , 4 . . . K I I I iu4sige ) t o t i e . A . , „ t . 4 1 . 11 4 g 1 L , INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 ,Zeist -Telefoon (03404) 2 00 44 1;te-40i/lor/d, 5 1 4 3 . 7 5 1 0 Hs / m m Tweel ingen Maagd 4 L y . d o e , ‹ Schutter Vissen - - - “ r e r ' d 2 d e ,e e -4 kyo 2 . Zoals h e t v a s t e k r u i s s t a a t v o o r d e i n c a r n a t i e , g e b o o r t e e n i n - standhouding v a n h e t l i c h a a m , z o v i n d t d e e x c a r n a t i e , d . w . z . de g e b o o r t e o f o p s t a n d i n g v a n d e g e e s t i n h e t t e k e n v a n h e t ” g e e s t k r u i s “ p l a a t s . D i t l a a t s t e g e b o o r t e p r o c e s v o l t r e k t z i c h gedurende h e t g e h e l e l e v e n , o v e r a l d a a r w a a r b e w u s t z i j n , d u s k e n n i s e n E r k e n n t n i s , gewonnen w o r d t . N . B . : D o o r h e t i n t e l l e c t u a l i s m e i s e e n h a r d n e k k i g m i s v e r s t a n d de w e r e l d ingekomen, n l . d a t k e n n i s e n E r k e n n t n i s a l l e e n een k w e s t i e v a n gedachte-inhouden z o u z i j n . Vo o r s t e l l e n , voelen e n h a n d e l e n worden d a n a l s a f z o n d e r l i j k e vermogens g e z i e n , d i e e l k a a r m i n o f meer u i t s l u i t e n , z o d a t men e r over k a n t w i s t e n w a t w a a r d e v o l l e r i s , b . v . d e wetenschapp e l i j k e k e n n i s , h e t wanne v o e l e n o f h e t k r a c h t i g e d o e n ! Voelen e n w i l l e n z i j n eveneens ( p o t e n t i ë l e ) ” E r k e n n t n i s - organe“. E r k e n n t n i s i s a l l e e n d o o r d e ” h e l e mens“ t e b e r e i k e n . Naarmate d o o r i n n e r l i j k e s c h o l i n g meer E r k e n n t - n i s v e r k r e g e n w o r d t , d e s t e g r o t e r w o r d t o o k h e t vermogen t o t k r a c h t i g h a n d e l e n . A l l e e n i s h e t z o , d a t i n h e t h u i d i g e o n t w i k k e l i n g s s t a d i u m h e t v o o r s t e l l i n g s l e v e n t o t o p z e k e r e h o o g t e i n h e t l i c h t van h e t z e l f b e w u s t z i j n p l a a t s v i n d t , t e r w i j l d i t b i j d e w i l n o g h e t m i n s t h e t g e v a l i s . Waardoor komt ” k e n n i s “ t o t s t a n d ? We k i j k e n n u n i e t n a a r e e n levende c e l , m a a r n a a r e e n mens o p weg n a a r v e r g e e s t e l i j k i n g . A l l e E r k e n n t n i s komt t o t s t a n d d o o r h e t samenspel v a n denken en waarnemen i n d e z i n v a n d e P h i l o s o p h i e d e r F r e i h e i t . N a d e r b e z i e n z i j n e r 2 s o o r t e n denken: v o o r d e n k e n ( I ) e n nadenken { l p e n t w e e s o o r t e n w a a r n e m e n : e e n /;92) e n e e n i n n e r l i j k e , g e e s t e l i j k e ( 1 1 ) , d . i . d e i n t u l t i e . We b e k i j k e n e e r s t h e t t o t s t a n d k o m e n v a n k e n n i s i n h e t f y s i e k e gebied ( d e o n d e r s t e h e l f t v a n h e t b e e l d * z o a l s b e s c h r e v e n b i j K11 $ d u s o n d e r d e l i j n - Y - - 1 ) . Kenmerkend v o o r d e u i t e r l i j k e waarneming i s , d a t d e i n h o u d v a n de waarneming v o o r o n s ” v e r s c h i j n t “ , h e t i s e e n ” g e g e v e n “ , w e doen e r z e l f n i e t s t o e ( ” s i e d r i n g t s i c h a u f “ ) - z o d r a we o n z e z i n t u i g e n v o o r d e i n d r u k k e n geopend hebben. W a t we waarnemen i s n a t u u r, d u s h e t gewordene. D o o r deze p o o r t komen d u s b i n n e n : v e r s c h i j n s e l e n (fenomenen), i n d r u k k e n (gewaarwordingen) e n f e i t e n ( r e s u l t a t e n v a n o n s h a n d e l e n o f d a t v a n a n d e r e w e z e n s ) . Om deze waarnemingen t o t k e n n i s t e v e r h e f f e n , m o e t h e t v e r s t a n - d e l i j k denken z i c h i n n e r l i j k a c t i e f i n s c h a k e l e n . E l k e waarneming g e e f t e e n r a a d s e l o p d a t h e t na-denken t r a c h t o p t e l o s s e n . D i t denken i s i n p r i n c i p e onderzoekend, a n a l y t i s c h , m a t h e m a t i s c h , ( ' onderscheidend, d i a l e c t i s c h (,a1 c o m b i n a t o r i s c h ; neemt z ' n u i t - gangspunt b i j d e t w i j f e l e n e i n d i g t i n c o n c l u s i e s . D i t a l l e s i s kenmerkend v o o r d e t w e e - l i n g e n . A l l e d a g e l i j k s e k e n n i s e n d e natuurwetenschap komen o p d e z e w i j z e t o t s t a n d . Na-denken: h e t t r e e d t p a s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n waarneming i n w e r k i n g , b r e n g t i e t s t o t b e w u s t z i j n d a t e r a l i s , h e t i s k e n n i s ” p o s t r e m “ ( n a h e t d i n g a l s w e r k e l i j k h e i d ) . / e k i e C - 4 4 ~ 4 4 . 2 4 % 1 ” 4 De i n t u l t i e ( p t ) i s e e n waarneming d i e v a n b i n n e n k o m t , d a a r i n openbaart z i c h h e t wezen, d e e s s e n t i e v a n i e t s ( n i e t e e n v e r - s c h i j n s e l ) . E e n f e i t i s e e n m a l i g , d o o r h e t denken d a a r o v e r moet h e t algemene gevonden worden. B i j d e i n t u i t i e i s h e t j u i s t a n d e r s - om. I n d e m o r e l e i n t u l t i e w o r d t e e n p I l n c i p 2 . ( u i t g a n g s p u n t ) o f m o t i e f z i c h t b a a r, d a t i s u n i v e r s e e l ( b . v , d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n de mensheid i n d e t o e k o m s t a l l e e n v e r d e r komt d o o r e i g e n i n s p a n - n i n g ) o f t e n m i n s t e r e l a t i e f algemeen. H e t denken i s d a n n o d i g om d i t t o t e e n b e s l u i t i n e e n bepaalde s i t u a t i e t e b r e n g e n . D i t i s “ v o o r d e n k e n ” ( P ) , w a a r u i t e e n b e p a a l d d o e l , p l a n o f b e s l u i t t o t a c t i e t e v o o r s c h i j n k o m t . H e t m o t i e f i s w e z e n l i j k , m a a r a l l e e n m o g e l i j k h e i d , e r i s e e n denkproces v o o r n o d i g om h e t t o t een “ g e e s t e l i j k e r e a l i t e i t ” ( b e s l u i t ) t e b r e n g e n . H e t i s e e n denken “ a n t e r e m t , d . w . z . h e t d i n g f e i t i s r e s u l t a a t v a n v o o r - denken. H i e r komt w i l i n h e t denken, w a t m o g e l i j k m a a k t , d a t d a n h e t denken i n d e w i l k o m t ( h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g een b e s l u i t ) . Ze a s i l - > ” h e e f t d u s t e maken met denken, d e a s t / P - k - m e t w a a r - nemen - z e vormen d u s geen p o l a r i t e i t , m a a r s t a a n l o o d r e c h t o p e l k a a r ! We l z i j n d e b e s c h r e v e n vormen v a n E r k e n n t n i s p o l a i r . Deze hebben w i j e e r d e r genoemd: b e e l d v o r m i n g e n b e s l u i t v o r m i n g , ken- e n keuzeweg, s i t u a t i e - a n a l y s e e n s i t u a t i e v e r a n d e r i n g ( U - p r o c e d u r e ) . Z e v e r s c h i j n e n i n d e r d a a d a l s k r u i s i n d e d i s s e r t a t i e van L e x . D r a a i e n we d e fi g u u r e e n k w a r t s l a g , d a n w o r d t d e z e : A P ) ' ( 4 ) .'11•14 • % •4 / ' # 4 , • 1 4 4 - 4 - 4 - 4 2 gedachten m o t i e v e n - t v e r l e d e n i s n u l i n k s . p . v. o n d e r ) rr)t f e i t e n To t z o v e r h e t d e r d e k r u i s . )4 do7e/ len , : t s d u L A . l e d . . » = t t e = c-,z,“ / 4 s v ‘ a.-4) J't1” 3. $1%.to..«t•A-4,% • Het v e r s c h i l i s , d a t b i j d o e l e n m o t i e v e n s t a a t e n b i j wegen: doelen. H e t b e g r i p d o e l w o r d t s e d e r t o u d s b i j , 0 g e p l a a t s t : h e t i s e i n d p u n t v a n e e n weg o f p l a n , g e a n t i c i p e e r d r e s u l t a a t . P l a n e n doel l i g g e n o p é é n l i j n ( x 7 ' ) , e l k p u n t v a n d e w e g k a n m e n o o k weer a l s d o e l o p v a t t e n . M e t “ d o e l ” i n h o g e r e e n meer algemene z i n bedoelen we e i g e n l i j k m o t i e f , ( m o r e l e ) i n t u l t i e . ' L l z • 1 1 “ : l t ” , • a - C - F _ 4 4 4 c a t , , , Z a C i e t - - 4 I C , 4 4 4 A m » , - 1 4 ' ) e - 4 ? t / i ~ ) / . 2 > ) - 1 ,2,. 0 , 4 , 4 , 4 # 4 ) , 7 - . , 4. De d r i e k r u i z e n samen g e z i e n . Bén m o g e l i j k h e i d om d e 3 x 4 o e r f u n c t i e s t e g r o e p e r e n i s d e volgende: • 4 ~ 4 0 \ r , , / -1/\ / 4 ~ 4 ~ / t I C k I I : —,,…. i — • Y ' i • 0 D I \ r n o , z v e m / 7 4 ~ \ . !,…- 7 4 / C 7 A 1 1 / 1 9 / 1 1 0 2 5 0 / g 0 - - - , t j r . ' ' 0 1 “ ” “ 1 0 • 4 \ ,., . 0 1 1 , 4 , 4 k r • - / _ , - ' - - - - 4 # 4 5 ; ; ; ; \ t 4 . . . 2 ” . . e . , / L'\ t , op 0 5 ~ De 4 g e b i e d e n z i j n a l s v o l g t t e k a r a k t e i s e r e n : j t e a , l i n k s A l l e s w a t d e e i g e n h e i d e n h e t u i t e i g e n k r a c h t o n t w i k k e l e n van e e n o r g a n i s a t i e u i t m a a k t : ondernemerschap, i n i t i a t i e v e n , i d e e ë n , v e r n i e u w i n g s i m p u l - sen, o n t w i k k e l i n g s w i l ( 7 r ) 9 d i e h u n z i n k r i j g e n u i t d e m o t i e v e n d a a r a c h t e r ( ) e n m o g e l i j k gemaakt worden u i t h e t b e s c h i k k e n o v e r c a p a c i - t e i t e n ( d ) . r e c h t s A l l e s w a t t e maken h e e f t m e t ontmoeten v a n d e b u i t e n - wereld w e r k e l i j k h e i d , waarmee h e t e i g e n e i n e v e n w i c h t g e - b r a c h t moet worden ( p r i n c i p e v a n g e l i j k h e i d ) , aangaan v a n een w e d e r z i j d s e v e r h o u d i n g ( “ h o r i z o n t a l e r e l a t i e ” ) ( f - 1 - - - ) - e n e r z i j d s waarnemend d e c o n c r e t e f e i t e n , b e h o e f t e n v a n de w e r e l d , om daarmee r e k e n i n g t e houden ( 0 ) , a n d e r z i j d s gevend w a t u i t e i g e n c a p a c i t e i t e n i s v o o r t g e b r a c h t , p r o - d u k t i e W W . onder A l l e s w a t b e h o o r t t o t h e t doen o n t s t a a n e n v e r z o r g e n v a n h e t l i c h a a m v a n d e o r g a n i s a t i e ( m i d d e l e n , c o n t i n u e p r o c e s - sen) (§7J - L5) - e n e r z i j d s o n d e r s t e u n d d o o r “ i n t e l l i g e n t v e r w e r k e n ” e n communiceren v a n gegevens, w a a r deze i n h e t systeem n o d i g z i j n , d u s a d m i n i s t r a t i e ( I ) , a n d e r z i j d s d o o r o r g a n i s e r e n , s t a b i l i s e r e n , c o ö r d i n e r e n , d u s b e h e e r ( J ? ) boven A l l e s w a t d e o r g a n i s a t i e met e e n g r o t e r e d i m e n s i e (samenwerkingsverband, v e l d , s a m e n l e v i n g e n z . ) e n - i n d e t i j d gezien - m e t d e t o e k o m s t i n v e r b a n d b r e n g t , w a a r d o o r z i j n t a a k i n d e w e r e l d o p e e n z i n g e o r i ë n t e e r d i s ( 3 ) D i t w o r d t e n e r z i j d s m o g e l i j k d o o r z i c h open t e s t e l l e n v o o r en samen t e werken met d e g r o t e r e d i m e n s i e ( “ v e r t i k a l e 5. r e l a t i e ” ) ( 1 2 : ) , a n d e r z i j d s d o o r h e t b e l e i d t e v e r d i c h t e n t o t t e r e a l i s e r e n d o e l e n ( 0 ) . N . B . : De waterman i s z o i e t s a l s d e “ s o c i a l e w i l ” , d i e t o t samenwerking e n broederschap l e i d t . I s deze f u n c t i e i n o r g a n i s a t i e s o n t w i k k e l d , d a n o n t s t a a t e e n n e t w e r k v a n a s s o c i a t i e s , w a a r i n e e n d e e l v a n h e t b e l e i d t o t s t a n d komt, d a t d e o r g a n i s a t i e a a n g a a t . I n d e bovenpool z i e n we n u ( m e e r c o m p l e e t d a n b i j K I b e s c h r e v e n ) h e t b e l e i d s s y s t e e m . B e l e i d i n deze z i n omvat d u s z i n g e v i n g (waartoe b e s t a a n we, w a t w i l l e n we e i g e n l i j k ) , b e r u s t e n d o p m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e z i e n d e p l a a t s d i e men i n h e t n e t w e r k v a n o r g a n i s a t i e s i n n e e m t e n z i c h u i t d r u k k e n d i n de d o e l e n , r i c h t i n g , d i e men v o o r z ' n a c t i v i t e i t e n s t e l t . I n d e o n d e r p o o l hebben we d a n h e t beheerssysteem ( v e r z o r g i n g , a d m i n i s t r a t i e , p r o c e s b e h e e r s i n g ) , ( o o k meer c o m p l e e t b e s c h r e v e n dan b i j K I ) . Rechts e n l i n k s vormen d a n h e t a r b e i d s s z s t e e m , w a a r i n d e v e r w e r - k e l i j k i n g v a n i d e e ë n ( e n e e n d a a r t e g e n ingaande dynamiek) p l a a t s - v i n d t ( z o a l s beschreven b i j K i l ) . D a a r kunnen d a n d e k a r a k t e - r i s t i e k e n v a n c a p a c i t e i t e n p r o d u k t i e e n v a n d e m o t i e v e n e n f e i t e n a a n worden toegevoegd. I n h e t midden v a n h e t b e e l d zouden we n o g d e i d e n t i t e i t kunnen p l a a t s e n . D i t b e e l d r o e p t e e n a a n t a l v r a g e n o p , waarop i n t e gaan e e n v e e l t e o m v a n g r i j k s t u k z o u v e r g e n e n waarvan me d e antwoorden o o k nog n i e t h e l d e r z i j n , m . n . d e b e t e k e n i s v a n h e t k l a v e r b l a d m o d e l , wat b e t e k e n e n p r e c i e s d e p r o c e s s e n d i e d o o r d e 4 - h e i d heenlopen? Hoe h a n g t d i t m e t d e 4 e t h e r k w a l i t e i t e n samen? Daarover i s d a n m i s s c h i e n een g e s p r e k m o g e l i j k .

klaverbladstructuren_1-3.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)