luisteren_i_ii

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_luisteren_i_ii.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LUISTEREN I Opstelling Doel Procedure N.B. Dit is geen onthoud- en herhaal-oefening! COPYRIGHT NPI verteller Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. oefening: 7200.9210.a JS/OG luisteraars - Ervaren van het luisteren “bij de ander” en tegelijkertijd het luisteren “bij jezelf”. - Het in jezelf leren onderscheiden van de zielsgebieden van het denken, voelen en willen. 5' V vertelt een verhaal over een gebeurtenis waarbij hij/ zij zich existentieel betrokken voelde. Het vertellen moet beschrijvend zijn, niet uitleggend, verklarend, concluderend. Dus uitsluitend wat gebeurde er “buiten” en “binnen”? L luisteren, vallen niet in de rede, interviewen niet, vragen geen uitleg. 10' L noteren, ieder voor zich: 1. Waarom/waardoor was dŽze gebeurtenis voor dŽze per- soon zo existentieel. (Deze “uitleg” moet dus niet door V worden gegeven in het verhaal; in het nage- sprek kan d‡t wel aan de orde komen.) 2. Wat heb ik in mij zelf waargenomen aan: . gedachten-associaties, herinneringen, enz.? . gevoelsreacties op het verhaal? ! wilsimpulsen? 15 1 N a g e s p r e k t u s s e n d e d r i e , w a a r i n : . de indrukken van L over het existenti‘le onderling n met die van V worden vergeleken; ¥ de indrukken van de LL-en op denk-, gevoels- en wils- gebied worden uitgewisseld; ¥ wordt overlegd wat plenair hierover wordt gerappor- teerd - niet de inhoud van het verhaal. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LUISTEREN II Opstelling Doel Procedure COPYRIGHT NP1 ¥.¥ N.B. Dit is geen onthoud- en herhaal-oefening! Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. oefening: 7200.8812.b JS/LG luisteraars Het bij de ander kunnen onderscheiden van gedachtengangen, opvattingen, enz. van gevoelens, emoties, enz. en van mo- tieven, intensies, impulsen. 5' V vertelt een verhaal over een gebeurtenis waarbij zij zelf betrokken was. L luisteren, vallen niet in de rede en mogen aantekenin- gen maken, maar geen nadere uitleg vragen of in discus- sie gaan. 10 1 L n o t e r e n , i e d e r v o o r z i c h : . welke gedadachtengangen, enz. hebben in het verhaal doorgeklonken? ¥ welke gevoelens, enz. speelden in de gebeurtenis bij de V een rol? ¥ welke impulsen, enz. waren bespeurbaar, kunnen worden vermoed? 15' Nagesprek tussen de drie, waarin: ! L de antwoorden op deze vragen aangeeft en wordt nage- gaan of en hoe ze onderling verschillen en in hoeverre V zich erin kan herkennen; . wordt overlegd wat in pleno zal worden gerapporteerd, omtrent de ervaringen van de oefening en eventuele vragen (de inhoud behoeft daarin niet aan de orde te komen).

luisteren_i_ii.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)