niveaus_van_motivatie

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_niveaus_van_motivatie.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling NIVEAUS VAN MOTIVATIE syllabus: 2705.8912 AB/LG De factoren die een rol spelen bij de motivatie (letterlijk: wat een mens in beweging brengt) kunnen als volgt worden on- derscheiden: 1. Voortbestaan. Een mens moet eten, drinken en andere lichamelijke behoeften bevredigen. Hij kan deze op korte termijn bevredigen door middel van het met zijn arbeid verdiende inkomen. 2. Zekerheid. Er is behoefte aan veiligheid door garanties over langere termijn t.a.v. het inkomen. Alle regelingen over secundaire arbeidsvoorwaarden en alle wettelijk ge- regelde sociale verzekeringen komen hieraan tegemoet. 3. Contact. Er is behoefte aan het opgenomen zijn in een groep, ergens bij horen, genegenheid, mogelijkheid tot communicatie. 4. Erkenning. Onder deze categorie valt ook de behoefte aan status, prestige, waardering. 5. Zelfverwerkelijking. Aan het werk kan de eis gesteld wor- den dat het de mens in staat stelt de capaciteiten die hij heeft ook te gebruiken. Men wil zich zelf waarmaken in zijn werk, het werk moet de persoonlijkheid bevredi- gen. 6. Ontwikkeling. Het onder 5. genoemde “zelf” kan zich ont- wikkelen. Dat doet het door opleiding, promotie, uitda- gingen, e.d. 7. Dienstbaarheid. De mens kan boven zich zelf uitstijgen en bevrediging vinden in verantwoordelijkheid voor een groter geheel, in zinvol werk, in nuttig zijn voor ande- ren. Ten aanzien van deze motivatie-niveaus kan het volgende ge- zegd worden: - De opklimming loopt ongeveer parallel met de menselijke ontwikkeling en met de motieven, die sinds de industri‘le revolutie de arbeidende bevolking gedreven hebben. - Naarmate lagere niveaus bevredigd zijn, komen hogere niveaus aan bod. Dat wil niet zeggen dat mensen niet met opoffering van lagere bevredigingen naar hogere kunnen streven. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. 2. - Naarmate hogere niveaus bereikt zijn, worden de lagere tot “dissatisÞersu, d.w.z. ze roepen geen positieve motivatie op; ze werken echter wel motivatie-remmend wanneer ze niet aanwezig zijn (een redelijke kantine is geen HsatisÞeru, deze hoort er te zijn, is deze er niet, dan wordt er ge- kankerd). - Wanneer een streven naar een hoger motivatie-niveau niet gehonoreerd wordt, treedt “frustratie” op en wordt over het algemeen een poging gedaan compensatie uit de lagere niveaus te halen. COPYRIGHT NPI

niveaus_van_motivatie.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)