de_mens_in_zijn_functie_en_aspecten_van_leiding_geven

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_de_mens_in_zijn_functie_en_aspecten_van_leidinggeven.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling syllabus: 2151.886 HS/LG DE MENS IN ZIJN FUNCTIE EN ASPECTEN VAN LEIDING GEVEN 1. Het is de taak van het management aan de medewerkers doe- len zichtbaar te maken, middelen te verschaffen en een zodanige ruimte te scheppen dat zij optimaal kunnen func- tioneren. 2. Voorwaarden voor optimaal functioneren zijn: - dat iemand over capaciteiten beschikt en deze in zijn werk kan gebruiken; - dat hij doel en zin van het werk ziet en zich daarmee identiÞceert. Het eerste duidt op de ontwikkeling van “geest-kapitaal” (opleidingen, enz.) “management by development”. Het tweede verwijst naar het vraagstuk van de motivatie “management by objectives”. De derde voorwaarde waar het hier om gaat is dat de mede- werker zekerheid heeft omtrent zijn functie in een groter geheel. Dit verwijst naar het vraagstuk van de organisatie, niet alleen in de zin van goede regelingen, maar ook van “or- ganisatie-bewustzijn” van medewerkers. Voor de leiding betekent dit het toepassen van het beginsel van “manage- ment by exception”. 3. Elke functie van een medewerker is een afgeleide van de functie van de gehele groep (afdeling). Om zekerheid te hebben omtrent zijn eigen functie moet hij dus ook die van de anderen kennen (begrijpen). Ieder kan zijn functie slechts vervullen als de anderen hem dat mogelijk maken. 4. Bij de functie van een medewerker kunnen we drie aspecten onderscheiden: a. Taak, d.i. de aard en omvang van de werkzaamheden, dus wht hij moet doen. Te beschrijven in termen van gedra- gingen. b. Positie, d.i. de plaats in de organisatie, de status, rol, rang. Te beschrijven in termen van bevoegdhe- den, rechten. c. Functie, d.i. hetgeen verzorgd of bereikt moet warden door zijn werk, gezien als onderdeel van een groter geheel. Te beschrijven in termen van verantwoordelijk- heden. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. 2. 5. Met deze organisatorische omschrijving correspondeert een aantal voorwaarden t.a.v. de mensen, die de functie moe- ten vervullen: a. Voorwaarde voor het vervullen van de taak is het be- schikken over de nodige kennis en vaardigheden (tech- nische, sociale en conceptuele). De zekerheid in het werk wordt ontleend aan vakmanschap, e.d. b. Voorwaarde voor het vervullen van een positie is dat iemand als functionaris en als persoon in zijn rol ge- accepteerd is door anderen (chef, collega's, onderge- schikten). Deze aanvaarding geeft zekerheid. c. Voorwaarde voor het vervullen van de functie is dat de medewerker bereid en in staat is verantwoordelijk- heid te nemen voor het bereiken van resultaten. Het gevoel van zekerheid in de functie moet hij uit zich zelf halen en uit de bereidheid tot samenwerking bij de andere medewerkers. Een taak heeft men, in een po- sitie staat men en een functie moet men telkens waar- maken, realiseren. 6. Over deze aspecten van de functie wordt vaak in ŽŽn be- drijf zeer verschillend gedacht en er worden verschillen- de waarden aan toegekend. Dit veroorzaakt vele onzekerhe- den en daarmee afschuiven van verantwoordelijkheid, door- kruisen van het werk van anderen, e.d. De organisatieleer dacht aanvankelijk (19e eeuw) vooral in termen van posi- ties, daarna in taken (analyse van werkzaamheden) en nu steeds meer in functies. De vele veranderingen in middelen en methoden om ŽŽnzelf- de functie waar te maken, maken dit ook noodzakelijk. Het denken over functies is echter minder concreet en daarmee moeilijker dan het denken in handelingen. COPYRIGHT NPI

de_mens_in_zijn_functie_en_aspecten_van_leiding_geven.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)