voorbeelden_van_open_opleidingsdoelen_hoofdopleidingsdoel_en_functioneringskarakteristiek

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_voorbeelden_opleidingsdoelen.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut VOORBEELDEN VAN OPEN OPLEIDINGSDOELEN HOOFDOPLEIDINGSDOEL EN FUNCTIONERINGSKARAKTERISTIEK Voorbeelden van open opleidingsdoelen a. Beheersen van de vaardigheid van het plannen. Beheersen van de vaardigheid van het rapporteren. Beheersen van de vaardigheid van het instrueren. b. Aanvoelen van de condities, die de relatie met hogeren, met collega's, met ondergeschikten en andere afdelingen goed doen functioneren. c. Weet hebben van verschillende soorten leiderschap en de groepsprocessen, die daarmee samenhangen. d. Blijk geven van zelÞnzicht en zelfvertrouwen. e. Vaardigheid in het be•nvloeden van mensen en het werken met groepen. f. Blijk kunnen geven van aanpassingsvermogen en ßexibili- teit. g. Bedrijfstak in groter verband kunnen zien en achtergron- den van het bedrijf beter begrijpen. Voorbeelden van een functioneringskarakteristiek syllabus: 7342.8811 JU/LG Bij de doelstelling e. wordt het huidige functioneren als volgt gekarakteriseerd: de vaardigheid in het be•nvloeden van mensen en het werken met groepen geschiedt geheel intu•- tief. Bij sommigen goed, bij anderen minder (GEAARDHEID). Men heeft geen begrippen waarmee men kan beschrijven wat men doet (CAPACITEITEN). Daardoor is het leren van ervaringen moeilijk en moeizaam. Vaardigheidstekorten warden daardoor vaak niet gecorrigeerd (GERICHTHEID). Met elkaar over deze vaardigheden praten is men niet gewend. In deze karakteristiek van het functioneren van de cursisten wordt mede vermeld op welke wijze hier de geaardheid, ge- richtheid en de capaciteiten een rol spelen. Voor ieder van de opleidingsdoelen zou moeten worden ge- tracht om zo'n karakteristiek van het functioneren te maken. Voorbeelden van een hoofdopleidingsdoel van een opleiding voor groepsleiders Ten geleide: In dit voorbeeld van een “bazenopleiding” zijn een aantal opleidingsdoelen geformuleerd. Men kan pogen tot een conclu- sie te komen omtrent datgene wat men als het meest belang- rijke en meest wezenlijke wenst te bereiken met deze oplei- ding. Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770 2. In het voorbeeld kan de volgende hoofddoelstelling worden geformuleerd: Als leider van een ploeg gaan beleven en doorzien op welke wijze men zelf moet worden be•nvloed en rele- vante anderen in de organisatie moet be•nvloeden, opdat een efÞci‘nt en effectief werken van alle be- trokkenen in onderlinge samenhang in toenemende mate zal kunnen plaatsvinden. Zonder een nadere toelichting blijft een hoofddoel steeds erg abstract. Het hoofddoel of de hoofddoelen zijn een ver- dichting van talloze overwegingen, waaruit men ten slotte geconcludeerd heeft wat het zijn moet. In de toelichting worden deze overwegingen en ook wat men heeft afgewezen on- der woorden gebracht. In het voorbeeld luidt de toelichting: De groepsleider is geplaatst in een centrale positie van een netwerk van organisatorische relaties - be- halve de eigen ploeg en de opzichter (= directe chef) zijn er de technische dienst en de planning die een belangrijke rol spelen. In de toekomst zal deze complexiteit in de organisatorische verhoudin- gen nog toenemen. De effectviteit en de efÞciency van het geheel hangt samen met de mate waarin de groepsleider zelf anderen be•nvloedt en zelf wil worden be•nvloed. Statusgevoelens, onzekerheid, neiging tot zelfhand- having, enz. resulteren in afsluiting voor bepaalde invloeden van anderen. De vaardigheden en de kennis komen pas ten volle tot hun recht bij de groepsleiders, wanneer deze passen in een patroon van geven en nemen. Zo'n patroon van beinvloedingsverhoudingen is iets, dat moet groei- en. Bij de opleiding zullen de cursisten moeten gaan zien welke bijdrage men zelf aan zo'n ontwikkeling kan geven. Men zal moeten gaan beleven, dat efÞci‘nt en effec- tief leiderschap ook betekent, beInvloedbaar zijn voor wat anderen doen. 3. (Open) Opleidingsdoel Nadere concretisering in (geslo- ten) subdoelen - beheersen van de vaar- digheid van het plan- nen. - beheersen van de vaar- digheid van het rappor- teren. COPYRIGHT NPI - zelfstandig kunnen uitwerken van een onderhoudsschema, uitgaande van de onderhoudsnormen in het standaardboek (hfdst. VII); - kunnen opzetten van een trai- ningsrooster voor nieuwelingen in de werksituatie van de fa- briek; - samen met functionarissen van de afdeling produktieplanning af- wijkingen kunnen bespreken en maatregelen voor bijsturing op- stellen op een zodanige wijze, dat de planning zo min mogelijk wordt verstoord en de produk- tie-voortgang zo min mogelijk wordt geschaad. Maatstaf: Aantal en omvang afwijkingen; aantal uren machine-stilstand per week. - zelfstandig een maandverslag kunnen schrijven met gebruikma- king van de richtlijn V.D. 97; - rapport kunnen opmaken van een onregelmatigheid, dat voldoet aan de eisen van juistheid en volledigheid (model P 21). Subdoelen, aldus geformuleerd hebben een gesloten karakter, d.w.z. voorspelbaar, want v——raf te deÞni‘ren welke vaardigheid onder welke omstandigheden.

voorbeelden_van_open_opleidingsdoelen_hoofdopleidingsdoel_en_functioneringskarakteristiek.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)