oefening_visieontwikkeling

179 Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_oefening_visie-ontwikkeling.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8 Postbus 299, 3700 AG Zeist - Nederland Telefoon 03404-20044 Fax 03404-12770 Ref.: 1625/YS/bv Z e i s t , 1 0 mei 1994 Beste C h r i s t i a n , De v i e r vragen z i j n : NPI - I n s t i t u u t v o o r O r g a n i s a t i e Ontwikkeling T.a.v. de heer F.C. Lucke a l h i e r Oefening v i s i e - o n t w i k k e l i n g Zoals afgesproken t i j d e n s de a f s l u i t i n g van h e t tweede b l o k van Samenwerkingsvaardigheden s t u r e n w i j j e h i e r b i j d e voorbereidende vragen van de v i s i e - p r e s e n t a t i e . Door naar h e t verleden t e k i j k e n met g e r i c h t e vragen kun j e z i c h t k r i j g e n op jouw v i s i e , j o u w thema, datgene wat j o u i n beweging b r e n g t , jou i n s p i r e e r t . Het f o c u s i s de samenwerking, d u s k i e s b i j h e t beantwoorden van de verschillende vragen steeds een concrete samenwerkingssituatie o f w e l een s i t u a t i e waar naar jouw beleven i e t s gebeurde d a t met samenwerken te maken h e e f t . Het kan gaan om i e t s r e c e n t s o f l a n g e r geleden i n h e t werk, maar h e t kan z i c h ook hebben afgespeeld i n n e v e n - f u n c t i e s . De p r e s e n t a t i e b e s t a a t u i t h e t i n 10 minuten v e r t e l l e n van wat j e b i j de v i e r vragen h e b t gevonden. Voor j e p r e s e n t a t i e kun j e ook i e t s mee nemen om t e l a t e n z i e n o f horen d a t ondersteunend i s v o o r wat j e w i l zeggen, b i j v o o r b e e l d een f o t o , boek, t e k s t , muziek; e r i s geluidsapparatuur beschikbaar. Ve r t e l zo concreet en f e i t e l i j k m o g e l i j k en hou h e t p e r s o o n l i j k , z o d a t j e de andere deelnemers b o e i t . 1. Welke inspirerende mensen z i j n o f waren e r i n mijn leven? To e l i c h t i n g : h e t g a a t om mensen d i e j e z e l f w e r k e l i j k hebt meegemaakt en d i e i e t s deden o f konden i n de samenwerking d a t j i j bewonderde en d a t j e z e l f zou w i l l e n z i j n , doen o f kunnen. B . v. een manager, l e r a a r , kunstenaar, sportman o f v r i e n d . H e t kan h i e r b i j n a t u u u r l i j k ook om een vrouw gaan! Kies e r één u i t en b e s c h r i j f één o f enkele voorbeelden van wat deze persoon deed. NPI: Postbank 626400, Crediet en Effecten Bank Zeist, 69 99 13896. Instelling van de Stichting tot Bevordering der Sociale Pedagogie KvK Utrecht nr. S 177445 2. Waartegen heb i k i n de afgelopen t i j d - b . v. i n het laatste jaar - krachtig “neen” gezegd, waarbij het om samenwerken ging? To e l i c h t i n g : b e s c h r i j f één o f twee s i t u a t i e s waarin d i t gebeurde. Tracht t e verwoorden waarom j e “neen” z e i , w a t j e b e s l i s t n i e t wilde. 3. Waardoor ben i k geraakt? To e l i c h t i n g : zoek i n j e h e r i n n e r i n g naar momenten i n j e l e v e n waardoor j e werd geraakt o f waardoor e r i e t s i n j e werd wakker g e - maakt. B e s c h r i j f h e t s p e c i fi eke moment z o concreet m o g e l i j k en v e r - meld wat h e t was waardoor j e werd g e r a a k t . H e t kan h i e r b i j ook gaan om een boek, een fi l m , muziek, een u i t s p r a a k van iemand. 4. Wat i s mijn droom? To e l i c h t i n g : a l s j e nu eens a f z i e t van a l l e omstandigheden en mogel i j k h e d e n , welke r o l zou j e dan h e t l i e f s t i n de samenwerking v e r v u l l e n , w a t zou j e w i l l e n z i j n ? Vo l s t a n i e t met h e t a l l e e n maar noemen van een beroep o f f u n c t i e , maar b e s c h r i j f de concrete s i t u a t i e waarin j e j e z e l f i n j e f a n t a s i e dan z i e t . Na de p r e s e n t a t i e reageren de andere deelnemers. De werkwijze h i e r v o o r zullen w i j t e r p l e k k e u i t l e g g e n . Ik hoop d a t j e de t i j d k u n t vinden om e r e c h t even v o o r t e gaan z i t t e n om de v i e r vragen op j e i n t e l a t e n werken. De antwoorden komen dan v a n z e l f i n j e o p . Onze e r v a r i n g i s d a t de v o o r b e r e i d i n g , d e p r e s e n t a t i e en de r e a c t i e s erg enthousiasmerend en motiverend werken. Succes ermee, t o t 1 j u n i . Met v r i e n d e l i j k e g r o e t e n , 00/- Yvonne Smolders Ferd van K o o l w i j k 2.

oefening_visieontwikkeling.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)