enkele_aantekeningen_met_betrekking_tot_het_rollenspel

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_enkele_aantekeningen_mbt_het_rollenspel.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Doel handleiding: 1024.882 HS/L6 ENKELE AANTEKENINGEN MET BETREKKING TOT HET ROLLENSPEL Het doel van het rollenspel als trainingsmethode is het oe- fenen van de sociale vaardigheid, d.w.z. “het je leren ge- dragen in een sociale situatie” zowel als “het leren waarne- men van wat er in een groep gebeurt”. Het gestructureerde rollenspel kan in cursus- en werksitua- ties voor verschillende doeleinden worden aangewend: a. Als eigen persoonlijke voorbereiding voor een conferen- tie, lezing of speech. b. Als demonstratie bij het begin van een conferentie; het brengt de deelnemers direct in de re‘le problematiek. c. Als illustratie van bepaalde problemen; men herschept als het ware de situatie en speelt hoe men gehandeld heeft. Dit en de reacties van de anderen geven aanleiding het probleem diepgaand te bespreken. d. Als oefenmethode, het rollenspel is hierbij onderdeel van een groter geheel en brengt theoretische gezichtspunten in een concrete situatie. Vooral in de laatste zin zal in de cursus het rollenspel worden gebruikt. Het spelen van een rollenspel Wil het spel tot zijn recht komen, dan moeten de rollen ßexibel warden gespeeld. Het te strak vasthouden aan een gegeven rol moet zoveel mogelijk worden vermeden. De spelers moeten de gelegenheid krijgen zich in de situatie en in hun rol in te leven en serieus op de problematiek, die aan de orde wordt gesteld, in te gaan. De spelers zijn beschermd door een opdracht en door een rol- lennaam. Het rollenspel moet feiten produceren voor de nabespreking. Spelers en waarnemers mogen niet te emotioneel betrokken ra- ken: het is inzichtelijk leren. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. Het waarnemen 2. De waarnemers hebben veelal een bepaalde observatie-op- dracht. Zij zijn geen rechters, zij spreken geen oordelen uit maar zij brengen gegevens aan voor de discussie, waar- door een gemeenschappelijk dieper inzicht kan ontstaan. De waarnemers bespreken de rollen onder de rollennamen. De verschijnselen, die kunnen worden geobserveerd en waarop de nabespreking zich richt, kunnen van velerlei aard zijn. Ze zijn vanuit deze gezichtspunten te beschouwen: a. De inhoud: wat werd er gezegd? b. De procedure: op welke manier werd het gesprek met dit probleem aangepast? c. De interactie: hoe gaan de gesprekspartners op elkaar in en be•nvloeden elkaar in de loop van het gesprek? De nabespreking De nabespreking is in het geheel van het rollenspel zeer be- langrijk. De waargenomen verschijnselen worden bewust ge- maakt om ze in hun onderlinge verband te kunnen begrijpen. Het kan instructief zijn om hetzelfde spel met andere spe- lers en eventueel andere opdrachten nogmaals te spelen en de verschillende gesprekken met elkaar te vergelijken. COPYRIGHT NPI

enkele_aantekeningen_met_betrekking_tot_het_rollenspel.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)