evaluatie_formulieren_bij_de_ervaringsactiviteit-_het_kruisen_van_de_degens

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_evaluatieformulieren_bij_de_ervaringsactiviteit_-_het_kruisen_van_de_degens.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut EVALUATIEFORMULIEREN BIJ DE ERVARINGSACTIVITEIT: “HET KRUISEN VAN DE DEGENS” Ervaringen b i j een c o n fl i c t u e u s gesprek COPYRIGHT NPI 6846.8811.a JU/LG Aanwijzingen voor de bereiding op h e t nagesprek I E r z i j n 3 f o r m u l i e r e n , bedoeld a l s hulpmiddel om u i t de z o j u i s t opgedane e r v a r i n g t e l e r e n . Formulier 1 . g e e f t een o v e r z i c h t van m o g e l i j k e ervaringen d i e u hebt opgedaan, h e t z i j l a n g d u r i g , h e t z i j k o r t s t o n - dig. U k u n t d i t aangeven ergens op de l i j n “ h e e l s t e r k - helemaal n i e t ” . Formulier 2 . i s bedoeld om de g l o b a a l gescoorde ervaringen ( 1 ) nader t e p r e c i s e r e n . H i e r t o e i s een a a n t a l aspecten van spanningsvolle s i t u a t i e s opgesomd, z o a l s u die b i j u z e l f waarnam. Uw score kan plaatsvinden ergens op de l i j n van “ h e e l s t e r k - helemaal n i e t ” . Formulier 3 . h i e r o p worden aspecten van spanningsvolle s i t u a - t i e s vermeld waarvan u v i n d t , d a t uw gesprekspartner z e veroorzaakte. De s c o r e v i n d t p l a a t s op dezelfde w i j z e a l s b i j f o r m u l i e r 2 . I I V o o r h e t i n v u l l e n van 2 en 3 k u n t u u i t g a a n van de v o o r u a l s b e l a n g r i j k s t gescoorde ervaringen op f o r m u l i e r 1 . I I I H e t i s raadzaam om b i j h e t i n v u l l e n uw e e r s t e impulsen t e v o l - gen. Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044 Nederlands Pedagogisch Instituut Formulier 1 . ERVARINGEN N.B.: Sommigen z u l l e n b i j u c o n t i n u gespeeld hebben, anderen soms. Geef i n d a t l a a t s t e g e v a l h e t moment i n h e t gesprek weer, b . v. met een steekwoord. I k heb i n de l o o p van h e t gesprek h e t volgende e r v a r e n : A. B. c. D. E. F. 0. H. gevoel van o v e r t u i g i n g van m i j n e i g e n g e l i j k 11 1 I s t e r k 1 “nu heb i k hem mooi t e pakken, d a a r h e e f t h i j n i e t van t e r u g ! ” machteloosheid en geen verweer t e hebben, d o o r d a t ontmoediging en h e t maar opgeven door afhaken, sop de kool n i e t waard, maar g e l i j k geven mij aangevallen voelen I I i gevoel van d a t wat h i j beweert z a l n i e t gebeuren! 6846.881 . b JU/LG helemaal n i e t 7 1 dat m i j n l u i s t e r e n g e s p i t s t werd a l s h e t m i j n zaak b e t r o f gevoel van v e r o n g e l i j k t h e i d en verontwaardiging, doordat , m e t a l s g e v o l g I i 1 1 gevoel van a f k e e r en onenigheid t . o . v . h e t standpunt van de ander dat i k geshockeerd en verward raakte a l s gevolg van Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valchenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044 ,/••••••,„ I I 1 1 i I i 1 1 1 i COPYRIGHT NPI (eventueel z e l f i n t e vullen K - L - M) 2. Nederlands Pedagogisch Instituut EVALUATIEFORMULIEREN BIJ DE ERVARINGSACTIVITEIT: “HET KRUISEN VAN DE DEGENS” Ervaringen bij een conßictueus gesprek COPYRIGHT NPI 6846.8811.a JU/LG Aanwijzingen voor de bereiding op het nagesprek I Er zijn 3 formulieren, bedoeld als hulpmiddel om uit de zojuist opgedane ervaring te leren. Formulier 1. geeft een overzicht van mogelijke ervaringen die u hebt opgedaan, hetzij langdurig, hetzij kortston- dig. U kunt dit aangeven ergens op de lijn “heel sterk - helemaal niet”. Formulier 2. is bedoeld om de globaal gescoorde ervaringen (1) nader te preciseren. Hiertoe is een aantal aspec- ten van spanningsvolle situaties opgesomd, zoals u die bij u zelf waarnam. Uw score kan plaatsvinden ergens op de lijn van “heel sterk - helemaal niet”. Formulier 3. hierop worden aspecten van spanningsvolle situa- ties vermeld waarvan u vindt, dat uw gesprekspart- ner ze veroorzaakte. De score vindt plaats op dezelfde wijze als bij formulier 2. II Voor het invullen van 2 en 3 kunt u uitgaan van de voor u als belangrijkst gescoorde ervaringen op formulier 1. III Het is raadzaam om bij het invullen uw eerste impulsen te vol- gen. Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044 Nederlands Pedagogisch Instituut Formulier 1. ERVARINGEN N.B.: Sommigen zullen bij u continu gespeeld hebben, anderen soms. Geef in dat laatste geval het moment in het gesprek weer, b.v. met een steekwoord. Ik heb in de loop van het gesprek het volgende ervaren: A. B. c. D. E. F. 0. H. gevoel van overtuiging van mijn eigen gelijk 11 1 I sterk 1 “nu heb ik hem mooi te pakken, daar heeft hij niet van terug!” machteloosheid en geen verweer te hebben, doordat ontmoediging en het maar opgeven door afhaken, sop de kool niet waard, maar gelijk geven mij aangevallen voelen I I i gevoel van dat wat hij beweert zal niet gebeuren! 6846.881 .b JU/LG helemaal niet 7 1 dat mijn luisteren gespitst werd als het mijn zaak betrof gevoel van verongelijktheid en verontwaardiging, doordat , met als gevolg I i 1 1 gevoel van afkeer en onenigheid t.o.v. het standpunt van de ander dat ik geshockeerd en verward raakte als gevolg van Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valchenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044 ,/¥¥¥¥¥¥,ã I I 11 i I i 1 11 i COPYRIGHT NPI (eventueel zelf in te vullen K - L - M) 2.

evaluatie_formulieren_bij_de_ervaringsactiviteit-_het_kruisen_van_de_degens.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)