sorteerspel

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_sorteerspel_-_non-verbale_samenwerkingsoefening.pdf

INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlaan 8 ,Zeist - Telefoon (03404) 2 00 44 SORTEERSPEL - non–Verbale sametwerkingsoefening —–“—-” - betekeniswereldoefening 3504.779 JS/HR I) Hot doel van de oefening is door middel van het vitscha- ¥ -.kelen van het gesprek, dat vaak als toedekker van gevoelens en intenties wordt gebruikt, de mogelijkheid te krijgen gevoelens en eventueel intenties waar te nemen, die in sociale samenwerkingsrelaties een rol spelen; dat waarnemen niet al- leen bij jezelf maar ook bij de ander. 2) Het spel is ontstaan om eens een andere non-verbale samen- werkingsoofening te hebben dan het vierkantspel en het pentagramspel, dat zo langzamerhand - althans bij opleiders - bekend raakt. 5) Procedure Bij deze oefening krijgen de spelgroepen (3 - 5 deelne- mers) ieder 66n doos met een aantal voorwerpen (potlood- stompje, vork, knikker, steen, takje, zuurtje; kortom alles) met do opdracht om: ¥ zwijgend - ook zonder gebaren; ¥ de voorwerpen te verdelen in 3 tot 7 hoopjes; ¥ zodanig, dat de verdeling een gemeenschappelijk besluit is. Het enige gebaar, dat is toegestaan aan het eind, is het knikje, dat men het over de verdeling eens is. Men m66t tot een besluit komen, binnen een redelijke tijd. Als een groep klaar is, schrijven de deelnemers individueel op: ¥ het verdelingskriterium; ¥ wat heeft men bij zichzelf tijdens het spel waargenomen; ¥ wat dacht men, dat er in of met de anderen gebeurde. Daarna kan men zwijgend gaan waarnemen bij de andere groep(en) als die nog niet klaar zijn. 4) GebruiksmoRellig~: - Het spel is o.a. te gebruiken als aanloop voor een cursus, om het non-verbale gebied te laten beleven, voordat het al- weer dichtgepraat is. Je hebt dan in de evaluatie een hand- vat om het waarnemingsvermogen voor deze gebieden aan te spreken. - Haast de bij het vierkantspel en het pentagramspel mogelijke waarnemings- en evaluatie-mogelijkheden als: ¥ leiderschap: ¥ samenwerking: je moet je richten op de ander om iets gemeenschappelijks te krijgen: ¥ sympathie, antipathie: “Zien ze nou nog niet, dat dat een logische verdeling is?” Juist doordat er niet mag worden gepraat beleven. ¥ weerstanden Kan de oefening wereldverhaal? Copyright NPI kan je de frustratie een opmaat zijn voor duidelijker eet betekenis- 5) Middelen Er zijn vier dozen met voorwerpen beschikbaar. Er toeten minstens 50 artikelen per doos aanwezig zijn. De artikelen moeten onder zoveel mogelijk kriteria kunnen werden onderÑ gebracht.-

sorteerspel.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)