aandachtspunten_voor_een_functioneringsgesprek

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_aandachtspunten_voor_een_functioneringsgesprek.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling WERKPROCESSEN OP LANGE TERMIJN EVENTUELE AFSPRAKEN - Welke planning/afspraken is er m.b.t. de werkprocessen op langere termijn? - Wat is de bijdrage van de medewerker? - Welke zijn de ter beschikking gestelde condities (tijd, Þnanci‘n, materiaal). - Welke steun door mensen van buiten de afdeling is ter beschikking? - Hoe groot is kwantitatieve belasting? - Hoe staat het met de taakuitvoering van de afdeling binnen de organisatie? - Wat blijkt uit de vergelijking van de lopende functiebeschrijving met de functie-vervulling? - Wat moet er warden verbeterd/gedaan om beter te kunnen functioneren? - Beleid. AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN FUNCTIONERINGSGESPREK handleiding: 7028.914 JS/LG Noot: Gebruik het onderstaande niet als een invulformulier: het zijn suggesties. U kunt onderwerpen toevoegen dan wel achterwege laten naar gelang de situatie. Volg vooral ook uw eigen gedach- ten. Bespreek het verleden, heden en toekomst. Vetgedrukte regels zijn de afgesproken “minimum punten”. Valckenboschlaan 8, Postbus, 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. 2. SOCIALE PROCESSEN EVENTUELE AFSPRAKEN - Hoe zijn de contacten tussen chef en medewerker? - Hoe zijn contacten en omgang met collegae en buiten de afdeling/organi- satie (horizontaal en verticaal)? - Hoe is de werksfeer: het sociaal functioneren van de afdeling? - Wat moet er worden verbeterd/gedaan om beter te kunnen functioneren? - Hoe is de inzet/mentaliteit/gemoti- veerdheid van de medewerker en chef? - Wat is op te merken m.b.t. de arbeids- voorwaarden? - Wat is uit te wisselen over de werkom- standigheden (welzijn/welbevinden). - Zijn er opmerkingen m.b.t. het beleid? COPYRIGHT NPI ONTWIKKELINGSPROCESSEN EVENTUELE AFSPRAKEN - Hoe is de kwalitatieve belasting? - Wat heb je geleerd in de afgelopen periode? - Hoe gaat de lopende opleiding? - Wat moet er verder worden bijgeleerd voor beter functioneren in de toe- komst? Welke opleidingsbehoeften heb je? - Bestaan er wensen/verwachtingen/moge- lijkheden die in een heel andere rich- ting gaan dan de afdeling/organisatie kunnen gebruiken? - Hoe kijk je naar de toekomst van de af- deling/organisatie? - Beleid. 3.

aandachtspunten_voor_een_functioneringsgesprek.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)