het_vaststellen_van_een_realiseerbaar_opleidingsplan

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_het_vaststellen_van_een_realiseerbaar_opleidingsplan.pdf

Nederlands Pedagogisch Instituut HET VASTSTELLEN VAN EEN REALISEERBAAR OPLEIDINGSPLAN Deze stappen zijn: 2. De beginsituatie van de deelnemers/cursisten. 6. De consequenties van de opleidingsresultaten voor de terugkeer van de deelnemers in hun werksituatie. Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404 - 20044 3987.8612 DL/JO Bij het ontwikkelen van een opleidingsplan gaat het om een antwoord op de vraag: Welke reeks van opleidings-leersituaties moet gecre‘erd wor- den opdat deze mensen deze leerresultaten kunnen bereiken (als zodanig is het steeds weer een oefening in procesden- ken). Het opleidingsplan zelf ontstaat in drie stappen, waarbij een volgende stap steeds een concretisering van de vooraf- gaande betekent. Het “vertalen” van de opleidingsdoelen in een ontwerp- leergang. II Het uitwerken van dit ontwerp in een programma III Het m.b.v. dit programma voorbereiden van concrete leer- situaties. In deze handleiding gaat het om een aantal vragen die men zich kan stellen om tot een ontwerp-leergang te komen. Deze vragen betreffen m.n.: 1. De reeds eerder geformuleerde opleidingsdoelen, d.w.z. de gewenste eindsituatie van de deelnemers/cursisten. 3. Het leer- c.q. veranderingsproces dat van de betreffende doelgroep nodig is om de opleidingsdoelen te bereiken. 4. Te verwachten problemen in de leersituatie, gezien de vragen 1, 2 en 3. 5. De aanwezige c.q. noodzakelijke randvoorwaarden m.b.t. mensen, tijd, geld, hulpmiddelen, opleidingscapaciteit, faseringsmogelijkheden, enz. Het resultaat hiervan moet zijn: een ontwerp voor een oplei- dingsplan met o.a. informatie over: 2. a. De inhoud, de structuur en de grenzen van het leergebied. b. De te volgen leerweg (leergang) inclusief de wijze waarop het groepsproces gehanteerd moet worden. c. De praktische organisatie van de opleiding, inclusief de nodige middelen. 1. (Her)bezinning op hoofd- en sub-opleidingsdoelen en de achtergronden daarvan, b.v.: a. Wat willen we eigenlijk bereiken? b. Wat vormde de aanleiding daartoe? c. Wat weten we over aard en niveaus van de gewenste leerresultaten; wat zegt dit over het soort leersitua- ties welke hiervoor nodig zijn? 2. Bezinning op de vraag welke mensen deze opleidingsdoelen moeten bereiken, inclusief hun achtergronden, b.v. a. Aanwezige praktijkervaring. b. Hun opleidingsniveau. c. Hun leervaardigheid c.q. leerhouding. d. Hun leer- c.q. veranderingsmotivatie, m.b.t. de geko- zen opleidingsdoelen. e. Hun eigen verwachtingen, intenties, enz. 3. Bezinning op het leerproces dat voor de betreffende doel- groep nodig zal zijn om de gestelde opleidingsdoelen te bereiken, d.w.z.: a. Met welke problemen, vraagstuken, informatie e.d. zul- len zij geconfronteerd moeten warden? b. Op welke wijze en in welke (leer)situatie kan dit het best gebeuren? c. Welke rol zullen de cursisten en opleider(s) daarin moeten spelen? 4. Bezinning op mogelijke problemen die zich tijdens de op- leiding kunnen voordoen, b.v. als gevolg van: a. De eisen die de betreffende leerinhouden stellen aan opname- en verwerkingscapaciteit van de deelnemers. b. Idem, t.a.v. de rol die van hen in de leersituatie verwacht zal worden. c. Idem, t.a.v. de samenwerking onderling in de cursis- tengroep. 5. Bezinning op de noodzakelijke en te realiseren randvoor a. Houding en deskundigheid van de betreffende opleiders. b. Benodigde opleidingstijd en de gewenste fasering daar- in. c. Benodigde geld. d. Benodigde accomodatie, outillage en praktische hulp- middelen. 6. Bezinning op de situatie die ontstaat wanneer de deelne- mers terugkeren in hun werksituatie, b.v. met betrekking tot: a. Toepassingsmogelijkheden van leerresultaten. b. Mogelijke discrepanties met het feitelijke beleid, re- laties, gang van zaken, e.d. c. Gewenste opvang, c.q. follow-up in de werksituatie i.v.m. het verdere leerproces. De resultaten van de voorafgaande zes vragen moeten nu ver- werkt worden in een cursus-ontwerp met als inhoud informatie over: A. De aanleiding tot deze opleiding. B. Het doel van de opleiding. C. De doelgroep (voor welke deelnemers bestemd en waarom). D. - Het focus van de verschillende centrale thema's, c.q. probleemgebieden. - De leerweg die gevolgd zal worden, d.w.z. een korte omschrijving van het te hanteren leermodel. - De wijze waarop de deelnemers zullen participeren en als groep zullen functioneren. E. De praktische organisatie, d.w.z. plaats, tijd, fasering, e.d. COPYRIGHT NPI 3.

het_vaststellen_van_een_realiseerbaar_opleidingsplan.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)