blokjesspel

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_blokjesspel.pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de c u r s u s l e i d i n g o e f e n i n g : 1828.899.a SO-FV/LG BLOKJESSPEL Doel van het spel D.m.v. een bepaalde oefening en h e t creëren van een s p e l s i t u a t i e met zeven h o u t b l o k j e s , d e deelnemers bewust l a t e n worden welke motieven door hen gehanteerd worden. H e t i s dus een oefening i n o o r d e e l s v o r - ming. Opzet van het spel Elk groepje van minimaal 3 en maximaal 5 personen k r i j g t een s e t van zeven v e r s c h i l l e n d e en gecodeerde h o u t b l o k j e s . Elke groep wordt nu gevraagd deze b l o k j e s naar eigen i n z i c h t volgens bepaalde c r i t e r i a t e rangschikken ( c i r c a 13 mogelijkheden). Na deze oefening s t e l t de i n l e i d e r , d a t ook mensen vaak “ g e r a n g s c h i k t ” worden en door één enkele eigenschap i n een bepaald h o k j e g e p l a a t s t worden. Men vergeet dan d a t e l k mens a l s één t o t a l i t e i t f u n c t i o n e e r t met v e l e eigenschappen. Hierna k r i j g e n de groepjes de volgende opdracht: Elk b l o k j e s t e l t een bepaald persoon v o o r met v e l e eigenschappen. A l l e zeven z i j n gedurende enige t i j d i n o p l e i d i n g geweest v o o r een b e - paalde f u n c t i e . Uw c h e f ( d e c h e f van de deelnemers dus) v r a a g t u nu hem t e adviseren omtrent h e t navolgende. a) Eén van deze zeven personen kan i n aanmerking komen v o o r een nog hogere f u n c t i e . b) Door plaatsgesprek z a l een ander van deze zeven personen helaas teruggeplaatst moeten worden i n z i j n vroegere f u n c t i e . Aangezien h e t n i e t zeker i s d a t uw c h e f h e t met uw v o o r s t e l zonder meer eens z a l z i j n , d i e n t u ook de volgorde van de andere personen aan te geven. Bovendien i s h e t van belang d a t u voor e l k e keuze d u i d e l i j k uw motieven aangeeft en tevens vermeldt welke c r i t e r i a u w e l en n i e t hebt gehanteerd. Evaluatie Na deze oordeelsvorming worden de uitkomsten van de d i v e r s e groepjes met e l k a a r vergeleken en i n een p l e n a i r e z i t t i n g t e r d i s c u s s i e g e - s t e l d . D a a r b i j i s n i e t zozeer van belang h e t v e r s c h i l i n keuze a l s wel de motieven d i e men b i j z i j n keuze w e l o f n i e t gehanteerd h e e f t . Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 0340442770. Algemeen Elke deelnemer k r i j g t een codeblad. Globaal tijdschema: a. Oefening i n rangschikken - c a . 1 5 m i n . b. U i t l e g van h e t s p e l - c a . 1 0 m i n . c. Oordeelsvorming i n groepjes - c a . 5 0 m i n . d. E v a l u a t i e - c a . 4 5 m i n . COPYRIGHT NPI Totaal c a . 120 m i n . ( 2 u u r ) 2. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de deelnemers BLOKJESSPEL Het opstellen van een advies! Doel van deze oefening In h e t proces van oordeelsvorming i n een groep treden z e e r bepaalde problemen o p . Van de aard van deze problemen en de ermee samenhangende verschijnselen i s men z i c h meestal t e w e i n i g bewust. Deze v e r s c h i j n s e - len worden daardoor meestal a l s h i n d e r l i j k e gebeurtenissen e r v a r e n . D i t r o e p t d i k w i j l s spanningen i n een groep o p , welke i r r i t e r e n d werken o f waardoor men geheel a f h a a k t . Hoewel h e t d i k w i j l s anders l i j k t i s het r e s u l t a a t van z o ' n gesprek (een c o n c l u s i e o f een b e s l u i t ) d i k w i j l s maar door een d e e l d e r p a r t n e r s w e r k e l i j k aanvaard. Een ander d e e l i s er n i e t w e r k e l i j k a c h t e r gaan s t a a n . Deze personen z i j n daardoor ook n i e t t e n v o l l e b e r e i d de consequenties van z o ' n b e s l u i t t e aanvaarden en u i t t e voeren. D i t h e e f t dan weer a l l e r l e i p r a k t i s c h e consequent i e s . I n v e l e gesprekken worden daardoor reeds de kiemen gelegd voor volgende problemen, misverstanden, e n z . Het d o e l van deze oefening i s een s i t u a t i e scheppen, w a a r i n de d e e l - nemers z i c h wat meer bewust kunnen worden van de k r a c h t e n , welke i n het proces van oordeelsvorming i n een groep een r o l spelen. Het voornaamste middel t o t deze bewustwording i s de e v a l u a t i e van h e t groepsgesprek. Opdracht Straks moet e r een groep gevormd worden van max. 5 personen. Deze moeten z i c h v o o r s t e l l e n , d a t z i j d e a f d e l i n g c h e f z i j n i n een v r i j g r o o t b e d r i j f . Boven hen s t a a t een b e d r i j f s l e i d e r en d i r e c t onder hen i s een aantal groepsleiders g e p l a a t s t . Om deze groepsleiders g a a t h e t n u . In verband met een i n t e r n e r e o r g a n i s a t i e moet: a) Een van hen bevorderd warden t o t a f d e l i n g c h e f . b) Een van hen ontslagen o f naar een nog l a g e r e f u n c t i e teruggezet worden. Van h e t t o t a l e a a n t a l g r o e p s l e i d e r s z i j n e r zeven d i e eventueel voor een van beide mogelijkheden i n aanmerking komen. De resterenden b l i j - ven b u i t e n beschouwing, omdat z i j i n hun h u i d i g e f u n c t i e n i e t gemist kunnen worden. De b e d r i j f s l e i d e r h e e f t z i c h nu t o t z i j n a f d e l i n g c h e f s gewend om hem in deze m o e i l i j k e t i j d t e adviseren. D a a r b i j i s h e t n i e t z e k e r, d a t h i j uw advies zonder meer z a l aanvaarden. Hierdoor s t a a t u v o o r de volgende vragen: 1. Wie s t e l t u uw c h e f t e r promotie voor? 2. Wie moet ontslagen o f t e r u g g e p l a a t s t warden? 3. I n welke volgorde p l a a t s t u de andere 5 daartussen? 4. Welke motieven hebben t o t bovengenoemde b e s l i s s i n g e n g e l e i d ? 5. Welke volgorde van b e l a n g r i j k h e i d k e n t u aan deze motieven toe? Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1828.899.b SO-FV/LG t i j d : 2 1 u u r Nadere informatie 2 . De groep k r i j g t zeven houten b l o k j e s . I e d e r b l o k j e s t e l t een groepsl e i d e r met v e r s c h i l l e n d e eigenschappen v o o r. Iedere deelnemer k r i j g t v e r d e r een codeblad met nadere i n f o r m a t i e omt r e n t deze g r o e p s l e i d e r s . Observatie Om t o t een goede e v a l u a t i e t e komen i s h e t n o o d z a k e l i j k , d a t e r v o l - doende gegevens vastgelegd warden omtrent h e t v e r l o o p van h e t g e - sprek. Daarom z u l l e n de o v e r i g e l e d e n van de groep h e t gesprek observeren en i n t e r e s s a n t e v e r s c h i j n s e l e n n o t e r e n . Evaluatie Na h e t gesprek wordt h e t groepsproces met behulp van de observatoren geanalyseerd en i n de h e l e groep bediscussieerd. Procedure a. I n t r o d u c t i e van de oefening b. Opdracht aan de waarnemers c. H e t gesprek d. E v a l u a t i e COPYRIGHT NPI Ti jd 15 minuten 15 minuten 60 minuten 60 minuten NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling 11. p o l i t i e k e p a r t i j e n : a. b. c. d. e. 12. inhoud 13. gewicht Voor de c u r s u s l e i d i n g o e f e n i n g : 1828.899.c SO-FV/LG BLOKJESSPEL Wijze waarop de blokjes gerangschikt kunnen warden: 1. c i j f e r s ( 1 t / m 7 ) 2. g r o n d v l a k o f d i k t e 3. l e n g t e 4. schuurpapier 5. a l f a b e t 6. g e t a l l e n 7. S o f geen S 8. • o f geen • 9. - o f geen - 10. k l e u r van h e t h o u t l i n k s - r e c h t s regerend - o p p o s i t i e confessioneel - n i e t confessioneel z e t e l g r o o t t e p l a a t s e l i j k e - l a n d e l i j k e p a r t i j COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. Voor de cursusleiding CO -H c a) 0 -I-) CD co C.) C 0 0 ai –I

0

.-1 r•- Ca c ( / - CD • , - ) _2 •H C - CC CD

-C

cn C -H - 0-.-1 (1) .–1 0 - 0 4.4 0 0> C a) C-1 M J-I ca c CD •,-1 - C CL co -C Ci CO C CO E M> CD c CD E CD cn Cn - H O cri -4-4 . - - 1 C c ) CO

•.-I CD 4-) -4-) CO C -E 0 C CD - 0 E0 CO .2 ca ;-1 C 0 co 0 )> _c ..—-. (4 -0 0 CD g - i ' C c n CD - - - , C-; C 4-) •,–) 0 . •.-1 0 (1 — CD a ) E O r — i Cn > C . 2 •-1 - c ; c D C 0 -C C L - c 0 C cc c J-) GD CO CS) C-i C a) a ) > E 1-4 = CD •••1 0 0> a) CD -H 4-) n-1 ,-1 C 0. - C ) •H c) - - e.: CC N C-1 Cl c CD C 1 -V- (1) C •.-1 co ; - ; r - . ;-4 c a a i ..co a) • • • • 4 > eJ J-) W O ' CO C D • . - i •H C l c-1 no cl 0 ca 1) a) _ C , - 1 C c-4 - t o a i C l (4— 4 - ) c a CO C ( 1 — C r (-1 . . 0 CD C C J- ) c ) c ) a i - H cri c r _c o l r - - • - • -d - -1e4 C-4 , d - X -4104 -d• , 4 3 N C , 4(“43 r— C\ N t A C r - -,….. Ne) • 0C CO CA CO -, c -H J

C CC) c g-4 cZ C N , , - g : : =

Cf) i ‘so , — gr, cs4 N x C-4 CA ‘ - - c•-•1 CO r– co Lt - ) N 3 \ 4:3 -d* ' , 0 • 0 C c) ••••1 - • -i–) r•-1 CO CL C CD =o -.1

c..) -d - • H C 0 r . CE e 1 A c ) N') LA , X t A co ‘so to:) r — D (N c ) C-4 •k– k — r - n •• cc 1-1-1 t A V3 , 4 3 n r• t i - ) C.) _. -H w Cf) •••• ‘ . 0 -d• • - • i e s 1 • • • • • n X 4 I N re) C = I r \ r - . - f i r i I r S CN N T — • C A - d .03 C ) C A • 0C U. \ I J n i


CO , , C ) JO = • 'Hi - —4 Cr) e I n C N •-t. • - l i N \ . C ) rsc X 441C1 ( 1 1 CZ) ( N cNi LA , 2 . CA r - r , ( r ) s-0 LA r - • 0 C .tt ‘– 3 - C i CD cs-.1 C CD C-I C l • CA L A r•r\ -.1 - r e ) X C-4 -d• T — CN CN C r, C) C-4 C-4 - d - • 0 C C__) n 44:c n ( J r CO — a) J,J • k - - N N - ) N - \ i n x \O n ,– ••.- Ne\ -d - tA Nc• c= re) 4^ • 0 c (_D 1— .:c - c

CL .c Ne) c.) .. 0 c) r ) -4-) C o CL CO 4-1 _C 0 •.-1 N CC) C-D - CO • . - -C' ) 54 • . - I cD J - ) cl– c , , - • ,'”) C D • H a ) C_) r - - 1 CO CD .–1 - 0> 5 4 0 0 C C n 0 . - 1 f-; 0 Cn > a) - Q) C0- 4-) 0 on on C r-1 CD 0 .–1 > a) - - 0 c 3 4 . 1 0 0 0 c r _C . - 1 0 0 •.-1 > • cn CD 4-) - 0 _ C C-1 0 0 -H C n r-1 CD 0 Cl > g-4 a) • , - 1 0. CO CD 0_ - 0g-t ; - I 0 0 C on _C . - 1 0 0 Ca > a) 4 — ) - a CL) C-4 . 0 0 ca C l (4- .–1 .–1 0 ca > C a) •,-) -r-1 4-1 r–/ CO CL. •4_) 4.4 CD C - c C C-4 CO C 4 - 1 C l C “ H 0 0 r . > ct) co t o 0 0 0 a) 0 a) CD CD 0 A-) 4-) 4-) • • •

> >

,-1 -,-1 -,-1 - c ) - D BLOKJESSPEL NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Groep A Groep B Groep C voorkeur c h e f l e e f t i j d vooropleiding aantal d i e n s t j a r e n vakmanschap algemene ontwikke— l i n g , optreden en hou— ding verstandhouding met mensen op werkvloer gezondheid p o l i t i e k e p a r t i j gehuwd salarisverhoging s t r a f r e g i s t e r Voor de deelnemers BLOKJESSPEL Model voor evaluatie 1 v o o r promotie 1 v o o r t e r u g p l a a t s i n g ( o n t s l a g ) COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1828.899.e SO—FV/LG NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Voor de deelnemers BLOKJESSPEL c i j f e r s 1 t / m 7 g e t a l l e n grondvlak lengte ( i n cm) inhoud gewicht schuurpapier a l f a b e t ( A t / m G) houtsoort • - Gehuwd. Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4 , F a x 0 3 4 0 4 - oefening: 1 8 2 8 . 8 9 9 . f SO-FV/LG - De voorkeur van uw c h e f . H i j v i n d t n o . 1 d e beste en n o . 7 d e s l e c h t s t e . - L e e f t i j d e n . - Vo o r o p l e i d i n g ; hoe g r o t e r h e t g r o n d v l a k , hoe beter de v o o r o p l e i d i n g . - Aantal d i e n s t j a r e n . - Het t e verwachten vakmanschap; g e z i e n z i j n vooropleiding en z i j n d i e n s t j a r e n . - Algemene o n t w i k k e l i n g ; hoe zwaarder h e t g e - wicht, hoe g r o t e r deze o n t w i k k e l i n g . - Het optreden, z i j n houding i n h e t algemeen. Des t e fi j n e r h e t schuurpapier des t e b e - schaafder i s z i j n optreden. - De verstandhouding met de mensen op de werkv l o e r. A h e e f t de beste verstandhouding, G de m i n s t goede verstandhouding met de mensen op de w e r k v l o e r. - Gezondheid. Hoe b r u i n e r h e t h o u t hoe b e t e r de gezondheid, hoe w i t t e r h e t h o u t , hoe slechter d e gezondheid. p a r t i j e n - D u i d e l i j k e voorkeur welke men v o o r een b e - paalde p o l i t i e k e p a r t i j l a a t b l i j k e n . - Heeft door d i v e r s e omstandigheden hoge l a s - ten en kan een promotie en daarmee samenhangende s a l a r i s v e r h o g i n g goed gebruiken. - S t r a f r e g i s t e r, met de navolgende b e t e k e n i s : no. 4 - Had ” v r o e g e r “ een eigen zaak. I s door een a a n t a l “vreemde” manipulat i e s f a i l l i e t gegaan en door de rechter t o t twee maanden voorwaardel i j k veroordeeld. no. 5 - H e e f t z i j n vervangende d i e n s t p l i c h t vervroegd beëindigd. I s t o t een maand gevangenisstraf veroordeeld. no. 7 - H e e f t 6 parkeerbonnen n i e t b e t a a l d . Is veroordeeld t o t 3 dagen h e c h t e - n i s . COPYRIGHT NPI Blok n o . 1 2 3 4 5 6 7 Inhoud 144 192 125 1221 200 88 120 Gewicht 105 120 67 82 110 65 59 2. Vragen: 1. Welke persoon d r a a g t u aan uw c h e f voor om promotie t e maken? 2. Welke persoon moet t e r u g g e p l a a t s t worden? 3. I n welke volgorde k u n t u de anderen h i e r t u s s e n plaatsen? 4. Geef d u i d e l i j k aan welke c r i t e r i a b i j uw keuze een r o l hebben g e - speeld.

blokjesspel.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)