interventie-oefening_voor_het_werken_met_een_der_partijen_in_de_4e_en_5e_escalatiefase

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_interventie-oefening_voor_het_werken_met_een_der_partijen_....pdf

NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling INTERVENTIE-OEFENING VOOR MET WERKEN MET ethi DER PARTIJEN IN DE 4e EN 5e ESCALATIEFASE Stappen COPYRIGHT NPI Gouden momenten - de s t r i j d van Michael met de draak 1 Valckenbo - schlaan 8 , oefening: 6244.885 HG/LG Hoe v e r d e r een c o n fl i c t geëscaleerd i s , des t e meer gaan de p a r - t i j e n e l k a a r s negatieve z i j d e n z i e n en deze a l s beelden ( s t e r e o - typen) o p e l k a a r fi x e r e n . Om verdere confl ictbehandeling m o g e l i j k t e maken i s h e t nodig deze beelden weer i n beweging t e brengen door de ook aanwezige goede kanten van de ander op t e eporen en i n beeld t e brengen. Op deze wijze kan men de p a r t i j e n l a t e n ontdekken waar men met de dubbelganger ( d e negatieve eigenáchappen) t e maken h e e f t en waar met de engel ( d e p o s i t i e v e eigenschappen). Na deze oefening i s een toenadering t o t de andere p a r t i j meestal weer m o g e l i j k . 1. K i e s een i n c i d e n t tussen de twee p a r t i j e n wat z i c h n i e t a l t e lang geleden afspeelde en w a a r b i j sprake was van een v e r s t e v i - ging van h e t c o n fl i c t . 2. Zoek i n d i t i n c i d e n t v i d e h e r i n n e r i n g t e r u g naar momenten waarin de andere p a r t i j ' z i c h Probeerde t e beheersen en kalm t e b l i j v e n ondanks h e f t i g e i u i t v a l l e n van u z e l f . B i j d i t b e e l d gaat het v o o r a l om een z o exact mogelijke h e r i n n e r i n g aan d e t a i l s , s f e e r, stemming, houding, d e r u i m t e , e n z . Welke p o s i t i e v e en n e - gatieve bedoelingen, i n s t e l l i n g o f eigenschappen stonden t o e n tegenover e l k a a r ? D i t beeld kan m . b . v. d e eventuele e i g e n achterban weer t o t l e v e n gebracht'worden. 3. Naast d i t ene i n c i d e n t proberen deze c o n fl i c t p a r t i j e n z i c h nog andere van z u l k e momenten t e herinneren w a a r b i j p o s i t i e v e en n e - gatieve krachten tegenover e l k a a r stonden. Een a a n t a l van deze beelden vormt dan een “gouden k e t e n ” van beelden welke men nu als t o t a a l b e e l d voor de :geest h a a l t . 4. De c o n fl i c t p a r t i j e n de i e v e n t u e l e a c h t e r b a n p r o b e r e n n u e e n sprookje, een sketch ° fi l e t s d e r g e l i j k s t e maken waarin dezelfde positieve en negatieve elementen een r o l spelen, b . v. helden en anti-helden, h e t goede én h e t boze, e n z . i n de t e g e n p a r t i j . De achterban kan h i e r helpen b i j h e t i d e n t i fi c e r e n , meedenken en het meepraten t o t d a t de betrokkene goed i n h e t beeld l e e f t . B i j de volgende ontmoeting imet de t e g e n p a r t i j z a l d i t beeld helpen de r e l a t i e , h e t gesprek t e verbeteren en meer a c h t i n g voor e l k a a r te k r i j g e n .

interventie-oefening_voor_het_werken_met_een_der_partijen_in_de_4e_en_5e_escalatiefase.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)