van_scholen_in_ontwikkeling_tot_ontwikkelingsscholen

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_van_scholen_in_ontwikkeling_naar_ontwikkelingsscholen.pdf

INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Valckenboschlean 8 - Postbus 299 - 3700 AG Zeist • Holland Te l . (03404) 20044 VAN SCHOLEN I N ONTWIKKELING TOT ONTWIKKELINGSSCHOLEN, 5724.787 DL/LG Scholen i n o n t w i k k e l i n g * e n d i e z i j n e r v e l e , z i j n s c h o l e n die b e z i g z i j n d i e c a p a c i t e i t e n t e ontwikkelen welke n o d i g z i j n om aan een d r i e t a l complexe vraagstukken t e kunnen werken, n . l . : 1. H e t vraagstuk van de verantwoordelijkheden van een school i n deze t i j d . • . 2 . H e t v r a a g s t u k - v a n d e k o n s e k w e n t i e s V a w d e z e v e l i j k h e d e n v o o r h e t pedagogische l'aanbod“ aan de l e e r l i n g e n . 3. H e t vraag:a-blik van de h i e r v o o r n o d i g e - i n r i c h t i n g van de. - s c h o o l . B i j h e t e e r s t e vraagstuk gaat h e t erom , d a t d e s c h o o l l e e r t voortdurend t e b l i j v e n werken aan een eigen v i s i e op de verantwoordelijkheden van een school i n - d e z e t i j d . D i t b e t e - kent, d a t men a l s schoolgemeenschap z i c h t p r o b e e r t t e k r i j g e n op de gebeurtenissen van deze t i j d e n - d e z e l e e r t z i e n a l s • symptomen van veranderingen én d a a r u i t voortvloeiende p r o b l e - men i n mens en maatschappij. H e t g a a t e r ook om i n s t a a t t e z i j n t e ontdekken t o t welke andere behoeften, verwachtingen en vragen aan de school deze ontwikkelingen a a n l e i d i n g geven o f zouden moeten geven. Scholen i n o n t w i k k e l i n g t r a c h t e n t e n s l o t t e t . a . v . d e vraag naar eigen verantwoordelijkheden i n toenemende mate z e l f konklusies t e t r e k k e n , z e l f p r i o r i t e i t e n t e s t e l l e n en eigen keuzen t e doen. D i t proces kan van binnen u i t bedreigd'worden door dogmatisme g e b r e k aan h o r i z o n en gevoelens van onmacht en van b u i t e n a f door gebrek aan r u i m t e . Desondanks i s d i t proces n o o d z a k e l i j k om i n s p i r a t i e b r o n n e n en motieven t e o n t - dekken, i d e a l e n t e ontwikkelen, om daardoor met meer bewustz i j n en i n g r o t e r e gezamenlijkheid aan de opgave van de school t e kunnen werken. Hiermee i s dan de grondslag gelegd voor een e i g e n authentiek s c h o o l b e l e i d . B i j h e t tweede vraagstuk g a a t h e t om h e t vermogen van de school t o t h e t ontwikkelen, t e n u i t v o e r brengen en steeds weer vernieuwen Van een pedagogisch aanbod aan de l e e r l i n g e n , d.w. z , v a n een pedagogische r e l a t i e , e e n pedagogische begel e i d i n g en een pedagogische d i d a k t i e k . Een en ander a l s u i t - v l o e i s e l van de eerder ontwikkelde i n z i c h t e n i n de v e r a n t - w o o r d e l i j k h e d e n e n d e f u n k t i e v a n d e s c h o o l i n deze t i j d . De pedagogische r e l a t i e a l s ” a a n b o d “ v a n d e s c h o o l a a n d e l e e r l i n g e n h e e f t v o o r a l t e maken m e t h e t scheppen v a n e e n a n g s t v r i j l e e r k l i m a a t . D e pedagogische b e g e l e i d i n g h e e f t t e maken m e t d e o n d e r s t e u n i n g e n h e l p e n d e b e o o r d e l i n g v a n d e l e e r l i n g e n o p h u n weg d o o r d e s c h o o l . D e pedagogische d i d a k - t i e k h e e f t t e maken met e e n samenhangend g e h e e l v a n d o e l e n , 2. inhouden, werkwijzen, middelen, e t c . , e t c . D i t opgavengebied i s h e t gebied van h e t - k o n k r e t e w e r k e n m e t l e e r l i n g e n , van h e t r e a l i s e r e n van wat a l s i d e e , a l s i d e a a l i n de formuleringen van de f u n k t i e van de school opgesloten l i g t . D i t i s tevens h e t gebied van de ontmoeting van deze ideeën en opvattingen met de w e r k e l i j k e behoeften en p r o b l e - men van kinderen i n deze t i j d . Daarom i s h e t ook h e t gebied waarin de mogelijkheden t o t z e l f b e o o r d e l i n g voor de l e r a r e n en de school l i g g e n . Anders gezegd, d i t werkgebied van de l e r a r e n , van de school i s tevens h e t gebied waarin ervaringen opgedaan kunnen warden waardoor men van binnen u i t t o t i n z i c h t e n kan komen i n de f t n k t i e s e n de verantwoordelijkheden van de school en van de mensen d a a r i n . D i t proces kan bedreigd worden door een t e sterke t r a d i t i e , waardoor v e e l dingen een zo vanzelfsprekend karakter hebben gekregen, d a t men de school a l s e r v a r i n g s - s i t u a t i e n i e t s e r i e u s kan nemen a l s grondslag van h e t eigen leerproces. B i j h e t derde vraagstuk, h e t vraagstuk van de i n r i c h t i n g van de s c h o o l t g a a t h e t o m h e t v e r m o g e n v a n d e s c h o o l t o t h e t ontwikkelen en steeds weer vernieuwen van een f u n k t i o n e e l samenwerkingsverband. I n wezen gaat h e t h i e r b i j om de c e n - t r a l e vraag: hoe moeten w i j o n s z e l f zo organiseren en i n - r i c h t e n , d a t w i j de verantwoordelijkheden d i e w i j a r s groep hebben kunnen waar maken? D i t i s een s t a p op de weg n a a r het konkreet vorm geven aan de f u n k t i e van de school e n van het k o n d i t i e s scheppen v o o r een verdere r e a l i s e r i n g daarvan i n de o n d e r w i j s - l e e r s i t u a t i e . D i t proces v r a a g t om een open ontmoeting met e l k a a r en om h e t kunnen nemen van gemeenschappelijk gedragen r e a l i s t i s c h e b e s l i s s i n g e n . Wanneer mensen i n d i t proces t e g e i s o l e e r d opereren, o n t s t a a t h e t gevaar van v e r s p l i n t e r i n g en een o n j u i s t e v e r d e l i n g van taken en l a s t e n . B i j d i t a l l e s g a a t h e t e r u i t e i n d e l i j k om, d a t i n de school gedaan kan worden wat nodig i s om behoeften, mogelijkheden, potenties e n s t r e v i n g e n welke i n kiem i n mensen, i n s o c i a l e s i t u a t i e s e n i n ideeën aanwezig z i j n t o t o n t w i k k e l i n g t e l a t e n komen. Heel k o r t gezegd, g a a t h e t om h e t scheppen van s i t u a t i e s w a a r i n deze k i e m e n : a. z i c h t b a a r kunnen worden, b. werkzaam kunnen worden, e n c. d e e f f e k t e n e n b e t e k e n i s e r v a n e r v a a r b a a r kunnen worden. D i t l a a t s t e w o r d t i n toenemende mate v a n a l l e s c h o l e n g e v r a a g d . D.w. z . s t e e d s meer e n meer worden s c h o l e n b e p r o e f d o p d e mate waarin z i j o v e r o n t w i k k e l i n g s k w a l i t e i t e n b e s c h i k k e n . S t e e d s meer worden z i j h i e r o p aangesproken d o o r l e e r l i n g e n , e i g e n medewerkers e n v a n u i t d e m a a t s c h a p p i j . D i t v o o r een s c h o o l fundamentele o n t w i k k e l i n g s v e r m o g e n mankt e e n s c h o o l t o t e e n 3. ontwikkelingsschool.. A l leen een school met deze k w a l i t e i t i s i n s t a a t “nieuw onderwijs, m e t nieuwe doelen” t o t s t a n d t e brengen. Vernieuwing i s n a m e l i j k r e s u l t a a t van o n t w i k k e l i n g . Toch k r i j g t deze o n t w i k k e l i n g s k w a l i t e i t , o o k i n h e t k a d e r van d e o f fi c i ë l e onderwijsvernieuvitgeprojekten, n o g v r i j weinig aandacht. Onderwijsvernieuwing zonder schoolvernieuwing i s e c h t e r ondenkbaar. De w e l steeds meer gehoorde t e r m veranderingsbekwame s c h o o l , g e e f t onvoldoende weer wat i n deze t i j d van de scholen gevraagd w o r d t . Deze u i t d r u k k i n g past nog t e v e e l i n de t r a d i t i e van de school a l s u i t v o e r e n d i n s t i t u u t van w a t d o o r anderen g e w i l d e n min o f meer voorge- Schreven kan worden. I n deze v i s i e op de f u n k t i e e n betekenib van een school p a s t een vernieuwingsaanpak waarin f a c i l i t e i t e n - v e r l e n i n g , h e t aanbieden van e l d e r s ontwikleelde “produkten” en ondersteuning door deskundigen b i j d e i n v o e r i n g daarvan c e n t r a a l s t a a t . N a t u u r l i j k l e i d t deze aanpak ook t o t a n d e r onderwijs e n andere scholen. H e t i s e c h t e r n i e t datgene w a t scholen nodig hebben om ontwikkelingsscholen t e worden. Wat houdt d i t i n ? Wat i s e e n ontwikkelingsschool e i g e n l i j k ? Kenmerkend voor z o ' n school i s , d a t h e t werken aan de d r i e eerder behandelde complexe vraagstukken d e e l u i t m a a k t v a n het t o t a l e schoolproces. H e t schoolproces w a t i n de t i j d v e r - loopt e n systematisch wordt verzorgd. H i e r i n z i j n dan twee hoofdprocessen t e onderscheiden. 1. H e t e e r s t e proces i s e e n proces van b u i t e n n a a r binnen, het h e e f t a l s “beginpunt” gebeurtenissen en ontwikkelingen buiten de school e n i n h e t mede daaraan gewonnen i n z i c h t i n de f u n k t i e e n de verantwoordelijkheden van een school i n deze t i j d . D i t i n z i c h t wordt vervolgens gekonkretiseerd i n een d a a r u i t voortvloeiende i n r i c h t i n g van de s c h o o l . Tenslot te v o e r t d i t t o t k o n k r e t i s e r i n g h i e r v a n i n h e t pedagogisch aanbod aan de l e e r l i n g e n . D i t i s e e n proces van vormgeving. 2. H e t tweede proces i s e e n proces van binnen n a a r b u i t e n . Het ” b e g i n t “ i n d e school z e l f m.n. i n h e t ervaringsgebied van h e t werken met d e l e e r l i n g e n . D i t v o e r t v i a o n d e r - zoek van e n b e z i n n i n g op deze e r v a r i n g e n t o t i n z i c h t e n i n wat d e b e h o e f t e n v a n d e h u i d i g e l e e r l i n g e n z i j n e n w e l k pedagogisch aanbod d e s c h o o l e i g e n l i j k z o u moeten b i e d e n . Ook h e t p r o c e s v a n h e t h i e r u i t a fl e i d e n v a n d e d a a r v o o r nodige i n r i c h t i n g d r a a g t b i j t o t h e r n i e u w d i n z i c h t i n de v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n d e f u n k t i e s v a n een s c h o o l i n deze t i j d . D i t k a n t e n s l o t t e a l s ” l e e r r e s u l t a a t “ v a n d e school n a a r b u i t e n g e b r a c h t worden. D i t tweede p r o c e s i s een p r o c e s v a n v o r m o p l o s s i n g . D a n k z i j d e z e b e i d e p r o c e s s e n o n t s t a a t e e n s i t u a t i e w a a r i n d e school gedragen w o r d t d o o r een g r o e p mensen d i e i n h e t s p a n - n i n g s v e l d s t a a n v a n d e s c h o o l a l s i d e e , v a n d e s c h o o l z o a l s deze zou behoren t e z i j n en de school z o a l s d e z e . w e r k e l i j k i s . Deze s p a n r i n g a l s zodanig t e kunnen beleven en e r a k t i e f en k r e a t i e f i n t e kunnen handelen vormt de motor v o o r h e t proces van o n t w i k k e l i n g . I n de meeste scholen overheerst nog h e t e e r s t e proces, namel i j k h e t proces van f u n k t i e b e p a l i n g naar i n r i c h t i n g en t e n - s l o t t e n a a r de u i t v o e r i n g a l s a f g e l e i d e h i e r v a n . D i t l a a t s t e gebied i s dan h e t gebied wat goed georganiseerd moet z i j n , waar iedereen predies weet wanneer h i j w a t doen en l a t e n moet. Een school opgebouwd v a n u i t de conceptie van de hiërarchische o r g a n i s a t i e , met een beleidsVormende t o p , een organiserende middenlaag én een uitvoerende b a s i s i s daar de meest krasse u i t d r u k k i n g van. D i t maakt dei l e r a r e n en i n f e i t e de h e l e school t o t uitvoerend i n s t i t u u t , i n k l u s i e f de d a a r b i j behorende u i t r u s t i n g aan kennis, houding en vaardigheden. De tleeste scholen, zowel a l s h e t t o t a l e schoolsysteem, z i j n i n hoofdzaak h i e r o p g e r i c h t en i n g e r i c h t . Ondanks z e e r v e e l gepraat over eigen i d e n t i t e i t e . d . i s d a t i n v e e l scholen de werkel i j k h e i d Van. vandaag. Waar h e t b i j onderwijsvernieuwing o f b e t e r schoolvernieuwing om g a a t , i s d a t v o o r a l h e t tweede proces t o t o n t w i k k e l i n g wordt gebracht en i n de s t r u c t u u r van de school wordt opgenomen. D i t proces s t a r t i n h e t gebied van h e t handelen en i n de achtergronden, kenmerken en e ff e c t e n daarvan. D.w. z . d a t de school dan n i e t a l l e e n wordt gezien a l s een l e e r s i t u a t i e voor l e e r l i n g e n en a l s een w e r k s i t u a t i e v o o r l e r a r e n , maar ook a l s een l e e r s i t u a t i e van l e r a r e n en s c h o o l l e i d i n g en a l s zodanig wordt i n g e r i c h t . Met a l s l e e r d o e l e n , i n z i f h t i n eigen handelen, i n de motieven en beperkingen daarvan. I n - z i c h t i n wat l e e r l i n g e n van hen vragen m . b . t . l e e r k l i m a a t , begeleiding en i n h o u d e l i j k aanbod. Tens lot te i n z i c h t i n de k o n d i t i e s welke d i t v r a a g t v a n u i t de school a l s geheel gezien, etc. H e t z i c h op deze w i j z e voltrekkende leerproces kan worden aangeduid met h e t b e g r i p e r v a r i n g s l e r e n . Grondprobleem en achtergrond van v e e l weerstanden tegen v e r - andering i n v e e l scholen z i j n h e t gevolg van de overgrote aandacht v o o r h e t proces van vormgeving. Door de e e n z i j d i g e nadruk h i e r o p o n t s t a a n e r o v e r g e o r g a n i s e e r d e s c h o l e n , s c h o l e n d i e a l s h e t ware t e v e r doorgevormd z i j n . D i t moet w e l t o t v e r s t a r r i n g l e i d e n v a n s c h o o l o r g a n i s a t i e , o n d e r w i j s , g e d r a g s - patronen, denkvormen e n l e e r - e n w e r k o p v a t t i n g e n v a n mensen. 'Ook t o t v e r s t a r d e o p v a t t i n g e n o v e r l e r a r e n , l e e r l i n g e n e n ouders. Te s t e r k e n a d r u k o p h e t tweede p r o c e s z o u t o t c h a o s , t o t t e w e i n i g vorm, t o t o n z e k e r h e i d kunnen l e i d e n . D i t p r o c e s i s immers e e n vorm-oplossend p r o c e s . D a a r i n l i g t n u j u i s t o o k de b e t e k e n i s v o o r h e t o n t w i k k e l i n g s p r o c e s v a n d e s c h o o l . Het e e r s t e p r o c e s l e i d t t o t e e n t e s t e r k e o r i ë n t a t i e o p m i d d e l - en. H e t tweede p r o c e s t o t e e n t e s t e r k e o r i ë n t a t i e o p i d e e ë n , gedachten e n d o e l e n . Het t e g e i s o l e e r d f u n k t i o n e r e n van mensen i n deze b e i d e p r o - cessen l e i d t t o t een t e s t e r k e o r i ë n t a t i e o p e i g e n t a a k - e n vakgebied e n op e i g e n mogelijkheden en opvattingen. Evenwicht tussen b e i d e processen o n t s t a a t d o o r een derde hoofdproces, n a m e l i j k door een r i t m i s c h verlopend proces v a n oordeels- e n besluitvorming binnen d e gehele s c h o o l . D i t proces v o l t r e k t z i c h e n e r z i j d s o p b a s i s van een o r i ë n t a t i e op wat d e school z o u behoren t e z i j n , z o w e l v a n u i t d e maatschappij a l s v a n u i t d e l e e r l i n g e n g e z i e n . Ander z i jds o p d e aanwezige mogelijkheden van diegenen d i e h e t moeten doen e n van de k o n d i t i e s d i e daarvoor aanwezig z i j n . D i t proces wordt i n d e Open Schoolgemeenschap B i j l m e r h e t schoolwerkplan genoemd. H e t r e s u l t a a t daarvan i s e e n j a a r l i j k s h e r - nieuwd schoolwerkplan, b e t r e k k i n g hebbend op: 1. H e t o n d e r w i j s . 2. De samenwerkingsorganisatie v a n l e r a r e n , ouders e n n i e t - onderwijzend personeel. 3. D e e x t e r n e r e l a t i e s . T. a . v. e l k van deze onderdelen wordt onderscheid genaakt t u s - sen e e n b e l e i d s p l a n , e e n raamplan e n een u i t w e r k i n g s p l a n . Het b e l e i d s p l a n b e v a t een omschrijving van de opvattingen van de school m . b . t . f u n k t i e e n verantwoordelijkheden van d e school a l s g e h e e l . I n h e t raamplan worden de h i e r u i t v o o r t - vloeiende i n r i c h t i n g e n t . b . v . o n d e r w i j s , samenwerking en externe r e l a t i e s beschreven. I n h e t uitwerkingsplan van h e t onderwijs wordt e e n leerprogramma ontwikkeld p e r vakgebied en p e r l e e r j a a r . T i j d e n s h e t werken aan d i t schoolwerkplan, hetgeen i n stappen door h e t j a a r heen g e b e u r t , w o r d t bepaald welke nieuwe i n t w i k k e l i n g e n gewenst e n m o g e l i j k z i j n . D e w i j z e waarop de h i e r v o o r nodige k o n d i t i e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n worden, z i j n i n d i t z e l f d e pinn.opgenomnn. Schematisch kan h e t i n d i t a r t i k e l beschreven schoolproces als v o l g t g e v i s u a l i s e e r d worden. 0 v t w i k k e l i n g v o p v a t t i n g e n o v e r de f u n k t i e de s c h o o l d e z e t i j d . Ont i k k e l i n v a n e s c h o o V a l s s e n w e r k ) v e r b d e v a n d e e n o d i e i n r i t i n g . Ontwi e i n g v a n h e t î a d w e r k e l i j k o d e r - w i j s - e n vormingsaanbod a a n d e l e e r l i n g e n . 5 Het p r o c e s ” v a n boven n a a r beneden“ i s n i e t a l l e e n e e n p r o c e s van v o r m g e v i n g i n mensen e n h u n omgeving, h e t i s o o k e e n z i c h u i t b r e i d e n d e n d i f f e r e n t i ë r e n d p r o c e s . D i t w o r d t z i c h t b a a r i n de v e e l h e i d v a n t a k e n e n a k t i v i t e i t e n i n h e t g e b i e d v a n h e t COPYRIGHT N P I 6. werken met d e l e e r l i n g e n . H e t p r o c e s ” v a n beneden n a a r b o v e n “ i s n i e t a l l e e n e e n v o r m - o p l o s s e n d p r o c e s i n mensen e n h u n omgeving, h e t i s o o k e e n z i c h v e r d i c h t e n d e n i n t e g r e r e n d p r o c e s . Een g r o t e v e e l h e i d v a n e r v a r i n g e n l e v e r t u i t e i n d e l i j k e e n gemeenschappelijk i n z i c h t o p i n w a t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n z i j n v a n e e n s c h o o l i n deze t i j d .

van_scholen_in_ontwikkeling_tot_ontwikkelingsscholen.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)