diagnose_van_kwaliteiten

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_diagnose_van_kwaliteiten.pdf

DIAGNOSE VAN KWALITEITEN Procedure 8660.918 YS/J0 Er z i j n zes halve zinnen d i e gecompleteerd moeten worden. Daartoe worden zes mogelijkheden geboden. A l s u z i c h v o l l e d i g herkent i n een mogelijkheid, dan g e e f t u 10 punten aan d i e mogelijkheid ( a , b , . . . . f ) . Indien u meerdere mogelijkheden toepasbaar v i n d t dan v e r d e e l t u de 10 punten overeenkomstig uw voorkeur. Geef de meeste punten aan de mogel i j k h e i d d i e h e t beste b i j uw o p v a t t i n g en gedrag p a s t . Vul daarna de t a b e l i n . 1. I k houd van werk, omdat i k : a. ervan houd om s i t u a t i e s t e analyseren en de verbanden t e zoeken b. geïnteresseerd ben i n h e t vinden van p r a k t i s c h e oplossingen; dingen d i e e c h t werken c. d e voorwaarden schep d i e t o t goede r e s u l t a t e n l e i d e n d. me i n m i j n element v o e l , a l s i k me met v o l l e k r a c h t kan i n z e t t e n e. graag t e r r e i n e n v i n d d i e m i j n verbeeldingskracht p r i k k e l e n f . h e t p r e t t i g v i n d om orde t e scheppen (ook i n wat anderen doen) 2. Kenmerkend voor mijn manier van werken i n een groep i s : dat i k a. m i j inspan om t e zorgen d a t a l m i j n c o l l e g a ' s een inbreng kunnen leveren b. vaak h e l d e r o v e r de dingen nadenk, verbanden l e g en d a t i k o n - logische argumenten ontzenuw c. m i j inspan om steeds met nieuwe v o o r s t e l l e n t e komen d i e g e - t o e t s t z i j n aan de p r a k t i j k d. steeds i n h e t oog houd wat b e r e i k t moet worden en d a t i k op basis van m i j n toekomstvisie de d o e l s t e l l i n g e n formuleer e. voortdurend aanstuur op perfectionisme ( k w a l i t e i t ) b i j de u i t - voering van e l k e g r o e p s a c t i v i t e i t f . zonder a l t e v e e l a a r z e l i n g kan v a s t s t e l l e n wat e r moet gebeuren als e r een knoop doorgehakt moet worden NPI - INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING TELEFOON 030-6920044 FAX 030-6912770 3. Wanneer i k eenmaal betrokken ben i n een projekt dan: 2. a. l u k t h e t m i j om mensen i n een r i c h t i n g t e s t u r e n b. i s h e t m i j n waakzaamheid d i e ons e r mede voor behoedt d a t we fouten d i e b i j andere p r o j e k t e n z i j n gemaakt, n i e t opnieuw maken c. ben i k a l t i j d b e r e i d een goed i d e e t e ondersteunen en anderen aan t e moedigen om ook een b i j d r a g e t e l e v e r e n d. ben i k a l t i j d u i t op nieuwe ideeën en ontwikkelingen zonder t e - veel op de d i r e c t e haalbaarheid t e l e t t e n e. l e v e r t m i j n vermogen om dingen i n hun verband t e z i e n en op consequenties t e w i j z e n meestal wel een b i j d r a g e om t o t de j u i s t e beslissingen t e komen f . kan men ervan op aan d a t i k me met h a r t en z i e l i n z e t om i n een goede s f e e r een p r a k t i s c h haalbaar r e s u l t a a t t e bereiken 4. M i j n belangrijkste bijdrage aan een team i s , h e t maken/ervoor z o r - gen dat i k : a. vaak anderen i n s p i r e e r om nieuwe uitdagingen t e zoeken b. goed overweg kan met een breed s c a l a van mensen c. gemakkelijk afstand kan nemen van de d a g e l i j k s e d e t a i l s en o b - j e c t i e f over de toestand kan nadenken d. e f fi c i ë n t werk en e r v o o r kan zorgen d a t anderen ook e f fi c i ë n t kunnen werken e. b e r e i d ben i m p o p u l a i r t e z i j n ( v o o r een t i j d j e ) a l s d a t l e i d t t o t r e s u l t a t e n f . d o o r m i j n e r v a r i n g meestal i n de gaten heb wat haalbaar i s en r e a l i s t i s c h 5. Tekortkomingen d i e i k w e l l i c h t heb b i j h e t werken i n een team maken dat i k : a. me a l l e e n maar op m i j n gemak v o e l a l s bijeenkomsten levendig z i j n en p r a k t i s c h b l i j v e n ; a l s h e t zweverig o f t h e o r e t i s c h wordt dan haak i k a f b. d e n e i g i n g heb anderen onder druk t e z e t t e n a l s i k i n een i d e e geloof c. d o o r m i j n k r i t i s c h e houding h e t m i j m o e i l i j k v a l t om v l o t en enthousiast mee t e gaan met de opvattingen en i n v a l l e n van anderen d. h e t m o e i l i j k v i n d om vanaf h e t begin voorop t e l o p e n ; h e t i n i - t i a t i e f t e nemen; misschien omdat i k e r g gevoelig ben voor een goede s f e e r i n de groep e. e r t o e n e i g helemaal op t e gaan i n ideeën en a m b i t i e s d i e b i j m i j opkomen en daardoor ongeduldig wordt a l s anderen me n i e t b i j h o u - den F. me, door ervaringen i n h e t verleden, w e l eens onnodig druk maak over d e t a i l s en over de kans d a t dingen wel eens mis kunnen gaan NPI - INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING TELEFOON 030-6920044 FAX 030-6912770 6. Problemen waarmee i k t e kampen heb als i k i n een groep werk ontstaan omdat i k : a. ongeduldig ben tegenover hen d i e de voortgang i n de weg staan omdat i k z e l f a l een s t u k verder ben b. w e l eens i r r i t a t i e oproep door m i j n bezorgdheid om de dingen goed en weloverwogen t e doen i n verband met h e t k w a l i t e i t s a s p e c t c. me soms door anderen moet l a t e n stimuleren om me b i j uitvoerende zaken betrokken t e voelen; i k hou l i e v e r de g r o t e l i j n i n de gaten d. soms n i e t b e g r i j p waarom v e e l van m i j n ideeën en v o o r s t e l l e n d i e i k aandraag door anderen n i e t opgepakt worden e. g e ï r r i t e e r d r a a k door de weldoordachte w i j z e waarop anderen t e werk gaan t e r w i j l vaak snelheid geboden i s f . soms t e v e e l aandacht besteed aan de c o n d i t i e s en randvoorwaarden waaraan voldaan moet z i j n om een i d e e u i t t e voeren COPYRIGHT KERN KONSULT/OTC NPI - INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING TELEFOON 030-6920044 FAX 030-6912170 3. P a a n t a l punten I 2 3 4 5 6 TOTAAL Typering Kwaliteit KLEUR P P P P , P P P . E D D A . E A A B E C C C _ D . F A E . B E . C A C , B D F B , C A F F , A D A F k E B D F B De punten v u l t u i n i n de t a b e l , vervolgens t e l t u de punten horizontaal op. COPYRIGHT KERN KONSULT/OTC NPI - INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING T A B E L VRAAG VRAAG VRAAG VRAAG VRAAG VRAAG TOTAAL TELEFOON 030-6920044 FAX 030-6912770 NPI INSTITUUT VOOR ORGANISATIE ONTWIKKELING Toekomst Verleden TELEFOON 030-6920044 FAX 030-6912770

diagnose_van_kwaliteiten.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)