doelstellingen_en_uitgangspunten_cursus_timemanagement

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_cursus_timemanagement_-_doelen_en_uitgangspunten_.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN I Doelstellingen 7182.884 FK/LO Wat kan ik/wil ik aan het einde van de leergang bereikt hebben: 1. Het vraagstuk “effectief omgaan met tijd” kan ik zien in relatie tot mijn werksituatie bn de opgave van de organisatie. 2. Ik heb ervaren, dat het van mij afhangt in welke mate ik mijn tijd besteed, d.w.z. ik moet het zelf doen (tijdbesteding is een functie van het Ik). 3. Ik heb ervaren, dat methoden en instrumenten alleen hulpmiddelen zijn; ze werken niet op zich zelf: “ik ben mijn eigen instrument.” 4. Ik heb zin en moed om in mijn werksituatie de eerste stap te zetten; en weet welke dat is. II Algemene uitgangspunten 1. De leergang moet praktijkondersteunend zijn bn 2. De horizontale communicatie bevorderen bn 3. Beleidsondersteunend werkzaam zijn. 4. In het sociale en economische is alles mensenwerk. 5. Ambachtelijk werken: klein maar Þjn. III Methodisch-didactische uitgangspunten 1. Volwassenen leren alleen zich zelf iets. 2. Het leren van en door elkaar bevordert het leerpro- ces. 3. Je leert niet alleen van fouten maar ook van activi- teiten die wel lukken. 4. Het gaat om wakker worden aan de zintuiglijke werke- lijkheid, aan mensen en idee‘n: de creatieve confron- tatie. 5. Alles blijft binnen de “muren” van deze cursus, ten- zij anders wordt afgesproken. 6. Er zal meer sprake zijn van een cyclisch dan van een lineair leerproces: de besproken zaken komen telkens in een andere vorm en vanuit een ander gezichtspunt terug. 7. Het streven is erop gericht aan te knopen bij de vra- gen van elke deelnemer. COPYRIGHT NPI In s ti tu ut v o o r O r g a n i s a t i e O n t w i k k e l i n g V a l c k e n b o s c h l a a n 8 , P o s t b u s 2 9 9 , 3 7 0 0 A G Z e i s t T e l e f o o n 0 3 4 0 4 - 2 0 0 4 4

doelstellingen_en_uitgangspunten_cursus_timemanagement.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)