praktijkgeval-_het_beoordelingsgesprek

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_het_beoordelingsgesprek_-_praktijkgeval.pdf

HET BEOORDELINGSGESPREK In het beoordelingsgesprek zal de chef zijn beoordeling met Paula moe- ten bespreken. A. Algemene situatiebeschrijving Tien maanden geleden is mw. Paula Hard (26) in tijdelijke dienst aange- nomen op de Afdeling Bevolking van de Gemeente Achtbroek. Bij de selec- tie waren behalve de personeelsadviseur en de afdelingchef, de heer Baas, ook twee medewerkers van de afdeling betrokken. Paula werd, met instemming van alle betrokkenen benoemd, mede omdat zij twee jaar werkloos was geweest en men haar een kans wilde geven. Na een introductie-periode waarin zij, als bijzitster, alle uitvoeren- de functies op de afdeling enigszins had leren kennen, kreeg zij als speciale taak, de verzorging van de paspoorten. Deze functie zou ten op- zichte van voorheen aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Door het gebruik van een computer en beeldschermen kan de aanvrager nu een paspoort krij- gen terwijl hij/zij erop wacht. De chef heeft Paula persoonlijk voor dit werk opgeleid, omdat hij de enige was die voldoende know-how had. Paula toonde zich erg leergierig. Vol energie pakte zij haar taak op en kon deze reeds snel zelfstandig uitvoeren. Bovendien volgde zij in haar vrije tijd een opleiding. Toch ontstonden er ook al vrij spoedig problemen rond Paula. De andere medewerkers klaagden erover dat zij nooit wilde inspringen bij andere loketten, als het daar druk was en er geen mensen bij de paspoorten wa- ren Hierover waren echter wel afspraken gemaakt tijdens het werkoverleg. Verder heeft zich twee maanden geleden een vervelend incident voorge- daan. Paula ging zich langzamerhand veel opzichtiger en uitdagender kle- den (korte strakke rokken, doorzichtige bovenkleding, enz.) en maakte zich zwaar op. De chef kon dit niet zo waarderen en vroeg een oudere me- dewerkster, mw. Coby Schoon (46) om daar eens met Paula over te praten. Toen dit gebeurde kreeg Coby een grote mond van Paula. Er ontstond een heftige woordenwisseling, waarvan behalve de collega's van de afdeling, ook klanten getuige waren. De chef heeft over dit voorval, maar ook over de andere wrijvingspunten, enige gesprekken gevoerd met Paula, maar deze hebben niet mogen baten. De situatie op de afdeling is de laatste weken eerder verslechterd dan verbeterd. De sfeer is zeer gespannen en Paula heeft praktisch geen contact meer met de anderen. De chef heeft nu een beoordeling moeten opmaken in verband met het al dan niet in vaste dienst nemen van Paula. Deze beoordeling zal aan B&W worden voorgelegd, die op grond daarvan zullen beslissen of Paula al dan niet in vaste dienst zal komen. COPYRIGHT NPI praktijkgeval: 6601.8710.a JB/LG HET BEOORDELINGSGESPREK praktijkgeval: 6601.8710.b JB/LG B. Situatiebeschrijving voor de chef van de Afdeling Bevolking, de heer Baas Het heeft u ontzettend veel moeite gekost om een negatieve beoordeling over Paula op te maken, maar er bleef u geen andere keuze. De overige medewerkers van de afdeling verwachten niet anders dan dat zij weggaat. Enkelen hebben al laten doorschemeren dat zij zullen op- stappen als Paula blijft. Zij zijn het gesnauw van Paula en haar brute weigeringen om in te springen bij drukte beu. U hebt nog geprobeerd en- kele medewerkers te bewegen het nog eens met Paula te proberen, maar men wil er niet van weten. Veel vertrouwen in de verbetering van contacten hebt u trouwens ook niet. De gesprekken die u met haar hebt gehad over dit onderwerp waren onbevredigend. Paula wijst alle critiek van de hand, wordt snel ge‘motioneerd en legt de oorzaak van de problemen bij de anderen. Over de kwestie met de kleding en de scene die Paula toen maakte op de afdeling bent u echt boos geweest. Om tactische redenen had u Coby Schoon gevraagd de zaak met Paula te bespreken. Dat Paula daar zo over te keer ging in het bijzijn van klanten is in uw ogen onvergeeßijk. Maar u hebt anderzijds veel waardering voor Paula. Zij doet het werk bij de paspoorten uitstekend; ze werkt snel en accu- raat. De complexe apparatuur heeft geen geheimen meer voor haar. Boven- dien waardeert u het erg, dat ze in haar vrije tijd een opleiding volgt. Maar het geheel wordt erg overschaduwd door haar slechte contacten met de collega's. In uw onzekerheid hebt u de zaak ook doorgesproken met de gemeente- secretaris (uw chef) en met de personeelsadviseur. Beiden waren van me- ning, dat er een eind gemaakt moet worden aan het dienstverband. U vindt het echter buitengewoon pijnlijk voor Paula, dat ze dan opnieuw werkloos wordt. Daarom hebt u de personeelsadviseur gevraagd om te kijken of er eventueel nog een andere functie voor Paula zou zijn binnen de gemeen- te. Dit bleek op dit moment echter niet het geval. U moet de negatieve beoordeling en de daaraan verbonden consequenties nu met Paula bespreken. COPYRIGHT NPI HET BEDORDELINGSGESPREK C. Situatiebeschrijving voor mw. Paula Hard praktijkgeval: 6601.8710.c JB/LG U hebt van uw chef, de heer Baas, een uitnodiging ontvangen voor een be- oordelingsgesprek. Het is spannend voor u, want u weet, dat een vaste aanstelling daarvan afhankelijk is. Die vaste aanstelling wilt u persŽ hebben. Die twee jaar werkloosheid waren voor u een ware kwelling. U hebt in de afgelopen tien maanden dan ook alles gedaan, om u waar te maken. De instructies van uw chef en uw eigen leerervaringen betreffende de ge- compliceerde apparatuur, werkte u 's avonds thuis nog eens extra uit, in een daarvoor speciaal aangeschafte klapper. Ook de soms moeilijke vragen van burgers, onder meer veel buitenlanders, en de antwoorden daarop no- teerde u in deze klapper, zodat u in de toekomst niet telkens moet gaan vragen bij anderen. Ook volgde u in de avonduren een opleiding gemeente administratie. Al met al hebt u de indruk zich optimaal voor de nieuwe functie te hebben ingezet. Het feit, dat u het werk interessant en boeiend vindt maakte die inzet ook wel makkelijker voor u. Het enige wat u ergert is het voortdurende gezeur van uw collega's, die blijkbaar jaloers zijn dat zij het werk bij de paspoorten, met de computer, niet mogen doen. Elke keer zaniken ze, dat u moet bijspringen bij de andere loketten als het daar druk is. Alsof u niet genoeg sores hebt met die nieuwe apparatuur. Ook al zijn er geen mensen voor het loket, dan moet er nog van alles ge- daan worden, onder meer notities maken, die u 's avonds uitwerkt. Elke keer proberen ze aanmerkingen op u te maken en dat bent u goed zat. Het werd helemaal te gek toen Coby Schoon een tijdje geleden meende aan- merkingen te moeten maken op uw kleding en uiterlijk. Juist toen u weer wat geld over had en sedert jaren weer eens wat leuke, moderne kleding had kunnen kopen. U voelde zich echt beledigd en hebt dat, op dat mo- ment, ook niet onder stoelen of banken gestoken. U bent toen bij de chef op het matje geroepen. Daar bleek dat hij daar ook achter zat. In dat gesprek hebt u toen maar toegegeven dat het eigenlijk verkeerd was ge- weest om zo uit te vallen, maar in uw hart bent u van mening, dat iemand die zo lang werkloos is geweest, toch maar mooi gediscrimineerd wordt. Ook heeft de chef een paar keer met u gesproken over de verhouding met de anderen. Maar ook daar beleefde u dezelfde discriminerende houding. De oorzaken van dat gekibbel ziet hij alleen maar bij u. Anderzijds heeft hij echter ook verschillende keren zijn waardering uitgesproken over uw inzet en werkprestaties. U hebt nu besloten zich maar zo min mogelijk met de anderen bezig te houden. U doet uw werk zo goed mogelijk en u weet dat de chef daar best tevreden over is. Het beoordelingsgesprek zal dus wel meevallen. Misschien zal hij nog wel wat zeggen over de verhouding met de anderen, maar het kan haast niet anders dan dat de beoordeling positief uitvalt en dat u binnenkort uw vaste aanstelling hebt. COPYRIGHT NPI

praktijkgeval-_het_beoordelingsgesprek.txt · Last modified: 2018/10/03 06:08 (external edit)