literatuurlijst_biografie

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_literatuurlijst_biografie.pdf

B i n k e r t , D . Burkhard, G . Doorn, M. v a n Erikson, E . H . Evans, P. , e . a . Guardini, R . IK EN MIJN WERK UITGEBREIDE LITERATUURLIJST BIOGRAFIE 9472/946 KL/JB/YS Andriessen, d r . H . C . I . Volwassenheid i n p e r s p e c t i e f . I n l e i d i n g t o t de psychologie van de volwassen levensloop. Dekker & Van de Ve g t , Assen 1991. De h e f t l i g t nog v o o r me. Vrouwen rond de v e e r t i g maken de balans o p . Ambo, Baarn 1994 Een p e r s o o n l i j k v e r s l a g van gesprekken met t i e n vrouwen, w a a r b i j h e t c e n t r a l e thema i s : z e l f v e r w e r k e l i j k i n g . Je l e v e n i n de hand nemen. Werken aan j e eigen B i o g r a fi e . Vr i j Geestesleven, Z e i s t , 1993 Een v e r d i e p i n g van z e l f k e n n i s en b e g r i p voor andere mensen, v a n u i t een medische p r a k t i j k en antroposofi sche menskunde, met enkele p r a k - tische aanwijzingen om de eigen b i o g r a fi e t e onderzoeken. Karma a l s kans. Vr i j Geestesleven, Z e i s t 1990. Over i d e a l e n , karma, emoties en s e x u a l i t e i t . Herkenbare voorbeelden van mensen en gebeurtenissen i n hun l e v e n . I d e n t i t y and t h e L i f e C y c l e . W.W. Norton & Comp., New York/London 1980. Voornaamste f o c u s i s : Wat i s e i g e n l i j k i d e n t i - t e i t en hoe o n t s t a a t d i t i n de ( j o n g e ) mens - groei en c r i s e s van de gezonde p e r s o o n l i j k h e i d - veranderingen van grondhoudingen en d i l e m - ma's. H e t vaak g e c i t e e r d e b e g r i p “ g e n e r a t i v i - t e i t ” komt h i e r b i j t e r sprake. Wordt succes ( t e ) d u u r betaald? Samsom, A lphen a / d R i j n 1981. Het g a a t h i e r b i j v o o r a l om de samenhang en spanning tussen werk en p r i v é - l e v e n van managers i n d r i e v e r s c h i l l e n d e levensfasen: 27-34 j a a r , 35-42 j a a r en 43-65 j a a r . Tijdperken des l e v e n s . Lannoo, h e l / D e n Haag 1959. Het k a r a k t e r i s e e r t de v e r s c h i l l e n d e l e e f t i j d s - fasen en hun c r i s e s k e r n a c h t i g naar hun ethische betekenis en pedagogische opgaven. Johanson, I . Korteweg, H . Levinson, D . J . , e . a . Lievegoed, B . C . J . Meer, H . van d e r Christuswirken i n d e r Biographie. Urachhaus, S t u t t g a r t 1992. Hoe j e door h e t l e v e n heen i e t s ervaren kan van ' C h r i s t u s a l s overwinnaar van de dood, tussen zekerheid en o n z e k e r h e i d ' . Nog v e l e j a r e n . De symboliek van e l k l e v e n s - j a a r. Servire, Cothen, 1992. Het l e v e n van 0 t / m 8 4 , e l k e verjaardag één b l a d z i j d e , b e g e l e i d door i l l u s t r a t i e s van Erica Duvekot. Ieder j a a r b i e d t een s p e c i a l e m o g e l i j k h e i d om een ' v e r v u l d ' mens t e worden. Koster, M. W a a r o m i k ? ! Aidspatiënten o v e r z i c h z e l f en hun l e v e n . Zeven i n t e r v i e w s d o o r Margje Koster C h r i s t o f o o r, Z e i s t 1992 KUble-Ross, E l i s a b e t h L e s s e n v o o r levenden Ambo, B i l t h o v e n 1969 Stadia van rouwverwerking, een t r a n s i t i e p r o c e s . Levinson, D . J . , e . a . T i j d p e r k e n i n h e t l e v e n van de man. Ambo, Baarn 1980. ( u i t v e r k o c h t ) The Seasons o f a Man's L i f e . B a l l a n t i n e Books, New York 1978. Beschrijving van de s t a d i a i n de levenscyclus van d e volwassen man t o t en met de overgang naar de middelbare l e e f t i j d - h e t b e g r i p l e - vensstructuur - de levensloop van v i e r mannen: een b e d r i j f s l e i d e r , een a r b e i d e r, een b i o l o o g en een romanschrijver werden u i t v e e r t i g proefpersonen gekozen om de d i v e r s e s t a d i a t e veraanschouwelijken. De levensloop van de mens. Lemniscaat, Rotterdam 1976 e . v. Een b e s c h r i j v i n g van de i d e a a l t y p i s c h e fasen van d e levensloop - e n consequenties v o o r h u - w e l i j k , c a r r i è r e en personeelsbeleid. De v e r - schillende mensbeelden van w a a r u i t men naar mensen i n o n t w i k k e l i n g kan k i j k e n . Biografi sche schetsen. T i j d s c h r i f t Jonas, Amsterdam 1990. Twaal f bekende mensen. I n h e t gewone komt h e t unieke t e v o o r s c h i j n . Twaal f levensverhalen. Pedler, M . , e . a . Peeters H . , e . a . Pfl ug, C h . , e . a . Pfl ug, C h . , e . a . Prick, L.G.M. ROmke, H.C. Shelly, G . Spencer, S . A . & Adams, J . D . Selles, G . , e . a . 3 Managing y o u r s e l f . Fontana/Collins, London 1985. Met vragen en opdrachten op weg naar z e l f k e n - n i s en nieuwe a c t i e s . H e t j e z e l f k r a c h t i g e r maken. De menselijke levensloop i n h i s t o r i s c h p e r - s p e c t i e f . Van Gorkum, Assen, M a a s t r i c h t 1986. Biographiearbeit. Heft 31 - 12/90. Flensburger H e f t e Ve r l a g , Flensburg 1990. Interviews met Lievegoed en anderen d i e z i c h met b i o g r a fi ewerk bezighouden. Wat i s biografi ewerk en waarom? Bigographiearbeit I I . Grundlagen, P r a x i s , Ausbildungen Sonderheft 10 Flensburger H e f t e Ve r l a g , Flensburg 1992 Demonen van de middag. Ambo, Baarn 1984. Hoofdthema i s de k e n t e r i n g rond h e t v e e r t i g s t e levensjaar, d e levensvragen d i e dan kunnen r i j z e n , d e m i d - l e v e n c r i s i s en de mogelijke consequenties v o o r werk, h u w e l i j k , p e r s o o n l i j k leven. Levenstijdperken van de man. Synopsis, A rbeider sper s , Amsterdam 1973. De v e r s c h i l l e n d e levenscurven worden beschreven. Daarna k a r a k t e r i s e e r t h i j z e s opeenvolgende l e v e n s t i j d p e r k e n . S c h b t t e l n d r e i e r, G . J. L e v e n s l i j n e n . Levensvragen, crisismomenten, toekomstkansen. Vr i j Geestesleven, Z e i s t 1989. De Mid Career C r i s i s . Vooraf gewaarschuwd v o o r a f gewapend. SMO Boek, Den Haag 1985. Passages. A Bantam Book, New York 1977. Van 18 t o t 5 0 , mannen en vrouwen. Te v o o r - ziene c r i s e s , overgangen, doorgangen. L i f e changes. Growing through personal t r a n s i t i o n s . Impact P u b l i s h e r s , C a l i f o r n i a 1992 Een p r a k t i s c h e g i d s waarin de zeven s t a d i a worden beschreven d i e doorgemaakt worden i n het proces van p e r s o o n l i j k e verandering. Trei chler, R . Wais, M. Washbourn, P. - 4 Die Entwicklung d e r Seele i m Lebenslauf. Fischer Taschenbuch Ve r l a g , F r a n k f u r t a.M. 1984. Levensfasen, v e r s t o r i n g e n en psychische ziektebeelden. Therapie met k u n s t z i n n i g e a c t i - v i t e i t e n . Bewust gekozen i n n e r l i j k e ontwikkelingsweg. Biographiearbeit Lebensberatung. Krisen und Entwicklungschancen des Erwachsenen. Urachhaus, S t u t t g a r t 1992. Begeleiding en advies b i j levensvragen m . b . t . p a r t n e r, h u w e l i j k , k i n d e r e n , beroep, z i e k t e en dood. Werken v a n u i t een b i o g r a fi s c h g e z i c h t s - punt en h e t onderscheid h i e r v a n met psychotherapie. Fasen i n h e t l e v e n van de vrouw. Lemniscaat, Rotterdam 1985. Z i j b e s c h r i j f t hoe de ontwikkelingsfasen van de vrouw v o o r a l ook met de l i c h a m e l i j k e o n t - wikkeling samenhangen.

literatuurlijst_biografie.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)