rollenspel_wijkcentrum

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_praktijkgeval_rollenspel_wijkcentrum.pdf

NTPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling ROLLENSPEL WIJKCENTRUM Situatie In stad X staat in wijk Y een kleuterschool. Door het terug- lopend aantal leerlingen is deze school vorig jaar omgebouwd tot een wijkcentrum alias gemeenschapshuis. De verbouwing is door de gemeente geÞnancierd. Voor de exploitatie staat een beperkte subsidie ter beschikking. Deze exploitatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur. Dit bestuur is meteen actief aan het werk gegaan. Het heeft ge- tracht het gebouw tot een levend centrum te maken, waarin zich 's morgens, 's middags en 's avonds de meest verschil- lende activiteiten afspelen: voorlichting aan en gespreks- groepen van werkelozen, oefenruimte voor muziek- en toneel- groepen, ontmoetingsruimte voor jongeren, vergaderruimte voor actiegroepen, zitting van een rechtsdeskundige voor gratis rechtsbijstand e.d. Ook wordt het wijkgebouw verhuurd voor bruiloften en partijen. Voor de buurt begint de overlast (lawaai, geparkeerde auto's, rommel om het gebouw) langzamerhand een probleem te worden. Een aantal bewoners heeft elkaar daarin gevonden en besloten een gesprek met het stichtingsbestuur aan te vra- gen. Instructie COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, Fax 03404 - 12770. praktijkgeval: 6044.888.a AB/LG De partijen komen bijeen in het wijkcentrum. U stelt zelf vast hoeveel mensen van uw kant aan de bespreking deelnemen, hoe ze heten, wat ze voor beroep hebben, welke functie ze in het bestuur hebben, respectievelijk welke positie ze in de buurt innemen. Het wordt aan de spelers overgelaten, welke informatie zij daarover vooraf of tijdens het gesprek willen geven. Ontbrekende informatie wordt tijdens het spel “rea- listisch verzonnen” en geldt dan vanaf dat moment. Het is niet nodig in het kader van het cursusprogramma tot een deÞnitief onderhandelingsresultaat te komen. ..,¥¥¥¥¥¥¥¥¥,,, NV! - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling ROLLENSPEL WIJKCENTRUM praktijkgeval: 6044.888.13 AB/LG Informatie voor het stichtingsbestuur U hebt toch wel begrip voor de problemen van de buurtbewo- ners, maar u zit toch in een moeilijke positie. U vermoedt dat de eisen van de buurtbewoners aanleiding zullen geven tot een gesprek met het gemeentebestuur, meer in het bijzon- der met de wethouder van sociale zaken over de bestemming van dit gebouw en de Þnanci‘le middelen die u ter beschik- king zijn gesteld. Toen het wijkcentrum startte en u als bestuur aantrad waren de besprekingen met de wethouder en enige van zijn ambtena- ren niet gemakkelijk. Die hobbel is nu genomen. Zij hebben andere zaken aan hun hoofd en laten u de vrije hand. Mede door enkele commerci‘le activiteiten hebt u zich van een additionele geldstroom verzekerd, die uw onafhankelijk- heid ten goede komt. COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling ROLLENSPEL WIJKCENTRUM Informatie voor de buurtbewoners COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404 - 20044, fax 03404 - 12770. praktijkgeval: 6044.888.c AB/LG U bent vooraf met uw groep bijeen geweest. Uw doel is om via een open onderhandeling de overlast terug te dringen. In een later stadium zou de “harde” weg bewandeld kunnen worden, b.v. via de politie. Na rijp beraad hebt u in uw groep de volgende uitgangspunten vastgesteld: 1. Het nut van het wijkcentrum werd door ons erkend. 2. De inzet van het stichtingsbestuur (ook wijkbewoners) zou gewaardeerd worden. 3. Het maken van onderscheid tussen commerci‘le en niet-com- merci‘le activiteiten. 4. Commerci‘le activiteiten zouden onaanvaardbaar zijn (bruiloften en partijen, open avonden, e.d.). 5. Niet-commerci‘le activiteiten zouden tot op zekere hoogte aanvaardbaar kunnen zijn (disco-avonden, dansavonden, concerten, e.d.). 6. De parkeeroverlast moet worden teruggedrongen. 7. Bouwkundige voorzieningen zouden getroffen moeten worden om de geluidsoverlast terug te dringen. 8. Alle activiteiten zouden een relatie moeten hebben met de wijkbewoners. 9. Instelling van een sluitingsuur, b.v. 24.00 uur. 0. Een frequent overleg op te starten met het stichtingsbestuur.

rollenspel_wijkcentrum.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)