enkele_kenmerken_van_de_niveaus_van_leerresultaten_op_het_gebied_van_het_weten

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

npi_-_enkele_kenmerken_van_de_niveaus_van_leerresultaten.pdf

Nederlands Pedagogisch instituut COPYRIGHT NPI 3987.8611.a HSAG ENKELE KENMERKEN VAN DE NIVEAUS VAN LEERRESULTATEN OP HET GEBIED VAN HET WETEN 7 Idee 6 Inzicht 5 Onderscheiding 4 Ervaring 3 Begrip 2 Kennis 1 Geheugen - zien van wezen, oorsprong, conceptie, doel e.d. van een levens- of weten- schapsgebied; - van daaruit een diepgaand doorzicht in de samenhangen van het geheel. - inzicht en overzicht van een geheel, structuur, systeem; - grotere horizon, interdisciplinair den- ken; - denken in modellen, wetmatigheden, theorie‘n, ÞlosoÞsche stelsels. - problemen kunnen stellen; - met veronderstellingen werken; - analyseren, exploreren, deÞni‘ren, vergelijken, toetsen, e.d.; - critisch denken. - weten en begrijpen op grond van eigen . ondervinding door meemaken, zelf han- delen en waarnemen in een (echte) situatie; - weten en werkelijkheid met elkaar ver- bonden; - met dit weten kunnen werken in wisse- lende situaties. - (mee-)denken van gedachten en samenÑ hangen; - de betekenis, het waarom van een ver- schijnsel begrijpen, de logica van iets pakken; - een gedachte aan anderen kunnen uit- leggen. - door horen en lezen (dagelijks) opgeno- men informatie; - volgen van een verhaal of tekst; - de inhoud daarvan reproducerend vertel- len. elementaire kennis van woorden, tekens, enz.; - op zich zelf staande informatie opnemen en onthouden; - exact reproduceren (weergeven, nazeg- gen). Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist Telefoon 03404-20044

enkele_kenmerken_van_de_niveaus_van_leerresultaten_op_het_gebied_van_het_weten.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)