praktijkgeval-_laagland_pompen_bv

Back to list

Copyright © Association for Social Development (ASD) 2013 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced or published without the express consent of Association for Social Development (ASD). Please also read http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Original format:

for full schema download file

Nederlands Pedagogisch instituut Sorgdrager veiligheidsfunctionaris Wi l l ink di recteur pompendivisie Duwman bedr i j f s leider produkt ie De Jong voorman d r a a i e r i j De Bruin monteur LAAGLAND POMPEN B.V. Algemene informatie Werker COPYRIGHT NPI voorzitter OR Mostert praktijkgeval: 5508.882.a JS/LG algemeen directeur Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770 Nederlands Pedagogisch instituut LAAGLAND POMPEN B.V. Persoonsbeschrijvingen praktijkgeval: 5508.882.b JS/LG Mostert, 47 j a a r, ingenieur. Was 3 j a a r i n f u n c t i e toen de vorige directeur werd gepensioneerd, h i j i s een goede organisator, bracht vele verbeteringen aan: b i j voorbeeld i . v. m . arbeidsanalyse. Ziet het a l s z i j n eerste taak orde en systeem i n het b e d r i j f t e brengen, de p r o d u k t i v i t e i t ging daardoor v o r i g j a a r omhoog. Hij was vroeger elders i n een s o o r t g e l i j k e f u n c t i e werkzaam. Sorgdrager, 38 j a a r, HTS-er. H i j doorliep verschillende afdelingen in het b e d r i j f . I s nu 3 maanden i n z i j n huidige f u n c t i e werkzaam. Brandweer en bewaking behoren t o t z i j n afdeling. W i l l i n k , 64 j a a r, ingenieur. H i j i s 15 j a a r i n dienst, werkzaam op verschillende afdelingen. Duwman, 50 j a a r, ingenieur. H i j i s 10 j a a r b e d r i j f s l e i d e r, h e e f t veel ervaring i n het vak. De Jong, 39 j a a r, h e e f t avond-HTS. I s 2 j a a r i n huidige f u n c t i e . Hij i s a l s draaier elders i n het b e d r i j f begonnen. De Bruin, 44 j a a r, H i j i s 15 j a a r werkzaam op huidige afdeling. Heeft diverse diploma's, i s goed, a c t i e f en ambitieus. H i j l i e p lange t i j d geleden e r n s t i g beenletsel op i n d i t b e d r i j f . Werker, 43 j a a r. H i j i s v o o r z i t t e r van de OR, districtsbestuurder van de Industriebond FNV. I s 10 j a a r werkzaam i n het b e d r i j f . Is van draaier door studie hoofd van het magazijn geworden. I s sedert 2 j a a r v r i j g e s t e l d . COPYRIGHT NPI Instituut voor Organisatie Ontwikkeling Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770 NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LAAGLAND POMPEN B.V. Situatie praktijkgeval: 5508.882.c JS/LG Gisteren, toen monteur De Bruin aan een turbine werkte, kreeg h i j een metaalsplinter i n een oog. De Bruin werkte met een electrische slijpmachine zonder de voorgeschreven v e i l i g h e i d s b r i l t e gebruiken. De b e d r i j f s a r t s zond hem onmiddellijk naar een oogspecialist. Gelukkig bleek het ongeval n i e t van ernstige aard, hoewel De Bruin toch 5 dagen t h u i s moet b l i j v e n . De veiligheidsfunctionars stelde de l i j n c h e f s , de heren de Jong, Duwman, W i l l i n k en Mostert, t e g e l i j k e r t i j d op de hoogte van het ongeval. Dhr. Mostert, de algemeen d i r e c t e u r, kreeg een t e l e f o o n t j e van dhr. Werker, v o o r z i t t e r van de ondernemingsraad, d i e hem vroeg om een dringend gesprek i n verband met d i t ongeval. Hoewel d h r. Mostert veel belangrijke afspraken had, stemde h i j t o e i n een gesprek onder voorwaarde, d a t het n i e t meer dan een h a l f uur zou duren. COPYRIGHT NPI Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 0340442770. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LAAGLAND POMPEN B.V. praktijkgeval: 5508.882.d JS/LG Dhr. Mostert, algemeen directeur U hebt i n het memo van d h r. Sorgdrager, de veiligheidsfunctionaris, gelezen over het ongeval, d a t gisteren gebeurde. Daarop hebt u dhr. Sorgdrager opdracht gegeven een rapport u i t t e brengen over de verschillende soorten ongevallen van het afgelopen j a a r, zodat u kunt z i e n , hoeveel materiële schade werd toegebracht en hoeveel persoonlijke ongevallen zich voordeden. Om diverse redenen g e l o o f t u , d a t het groeiende aantal ongevallen zeer ongewenst i s . Ten eerste z a l het de naam van het b e d r i j f schaden en daar e r op het ogenblik een krappe arbeidsmarkt bestaat, zou d i t een ernstig personeelstekort kunnen veroorzaken. Ten tweede l i j d t de produktie e r e r n s t i g onder. Vorig j a a r verloor het b e d r i j f ongeveer 4.200 manuren door ongevallen en t e g e l i j k e r t i j d werd daardoor de produktie i n andere afdelingen i n d i r e c t beinvloed. Ten derde z i j n e r aanzienlijke materiële schade en verliezen mee gemoeid. Deze bedroegen v o r i g j a a r ongeveer f 360.000,–. Deze verliezen kunnen door het b e d r i j f n i e t op de verzekering worden verhaald, maar de werknemers z i j n wel verzekerd tegen derving van inkomsten. Om bovenstaande redenen hebt u gisteren uw veiligheidsfunctionaris gevraagd u gedetailleerde informatie t e verschaffen over de kosten, die de ongevallen met z i c h meebrengen. Tezel fder t i jd hebt u de OR van deze zaak en het belang ervan, op de hoogte gesteld. U hebt de voorzitter v e r t e l d , d a t u i n deze s i t u a t i e medewerking van de OR verwacht. U hebt hem gevraagd om voorstellen en ideeën van z i j n kant, d i e de medewerkers d u i d e l i j k wijzen op de gevolgen en gevaren van onzorgvuldig gedrag. Tot nu toe z i j n de houding en de reacties van de v o o r z i t t e r van de OR n i e t p o s i t i e f genoeg geweest; de OR misbruikt de discussies over deze zaken om e r p o l i t i e k e munt u i t t e slaan. Er z i j n klachten over gebreken aan machines en gereedschappen, over het hoge werktempo, dat weer nodig i s , omdat de normen t e hoog z i j n . Maar e i g e n l i j k z i j n d i t allemaal zaken, d i e n i e t s t e maken hebben met h e t werkel i j k e probleem. Van een goede werknemer mag verwacht worden, d a t h i j weet, hoe h i j goed en verantwoord omgaat met machines en gereedschappen. B i j de meeste ongevallen was e r sprake van gebrek aan nauwgezetheid en een verkeerde houding aan de kant van de werknemers z e l f . U bent van mening, d a t het probleem wordt vergroot, doordat de meeste werknemers bijbaantjes hebben, om i n hun v r i j e t i j d e x t r a g e l d t e verdienen, hetgeen n a t u u r l i j k r e s u l t e e r t i n een gebrek aan energie overdag. H e t v e r k l a a r t ook, waarom z i j t e moe z i j n om de nodige aandacht aan hun werk t e schenken. Daarom denkt u n i e t , d a t een gesprek met de OR enige z i n h e e f t , e n dat i s de reden waarom u de r e g e l h e e f t i n g e s t e l d , d a t de v e i l i g - h e i d s f u n c t i o n a r i s de minder b e l a n g r i j k e ongevallen met d e OR b e - spreekt. Ten s l o t t e i s h e t e i g e n l i j k de zaak van de veiligheidsman om deze problemen op t e l o s s e n . U h e b t geruchten gehoord, d a t Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. andere bedrijven, onder druk van de bonden, zogenaamde v e i l i g h e i d s - commissies hebben opgericht, waarin tweederde van de leden vakbondsmensen z i j n . U bent echter tegen het oprichten van weer een commissie, d i e w a a r s c h i j n l i j k z i j n t i j d z a l verknoeien met praten en daardoor de produktieve uren van het b e d r i j f ten nadele z a l beïnvloeden. U zou l i e v e r z i e n , d a t e r een weldoordacht plan werd gemaakt, misschien met veiligheidsaffi ces, o f wel u denkt over een v e i l i g h e i d s - wedstrijd met een p r i j s voor de afdeling, d i e de minste ongevallen heeft. Misschien zou de opleidingsplan, met hulp van z i j n ondergeschikten, z o ' n plan kunnen uitwerken. U hebt n i e t s tegen cursussen o f vergaderingen om maatregelen t e r voorkoming van ongevallen t e bespreken, op voorwaarde dat de mensen dat i n hun v r i j e t i j d doen en zodoende geen verder produktieverlies veroorzaken. Het i s ten s l o t t e i n de meeste gevallen bewezen, d a t het ongeval t e w i j t e n was aan een verzuim van de werknemer z e l f . Daarom zou het n i e t logisch z i j n a l s het b e d r i j f werkuren zou v e r - liezen om d i t probleem op t e lossen, naast het v e r l i e s door de oorzaak ervan. Vanmorgen heeft dhr. Werker, v o o r z i t t e r van de OR, u dringend v e r - zocht om een gesprek over het ongeval van De Bruin. U z i e t geen enkele reden voor d i t gesprek. Ten eerste: waarom w i l Werker deze zaak n i e t bespreken met Sorgdrager, wiens taak d i t i s en ten tweede: waarom wordt d i t b e t r e k k e l i j k simpele ongeval ineens zo opgeblazen? U hebt wel wat anders t e doen! U hebt echter, ondanks uw tijdnood, i n het gesprek toegestemd, omdat u van deze gelegenheid gebruik w i l t maken de OR uw standpunt i n deze zaak d u i d e l i j k t e maken en u t e verzekeren van hun medewerking i n de veiligheidscampagne, d i e u over v i e r weken van s t a r t w i l t l a t e n gaan. U hebnt a f - fi ces en brochures hierover gekregen van het v e i l i g h e i d s i n s t i t u u t . U v i n d t ook, d a t het hoog t i j d wordt, d a t de bonden eens beginnen mee t e werken aan het ongevallenprobleem, i . p . v. alleen maar hun t i j d en aandacht t e besteden aan de looneisen van de werknemers. Zo kunnen de werknemers helpen b i j h e t aanpakken van de k o s t e n s t i j - ging, d i e het gevolg was van de recente loonsverhoging. Daarenboven i s het toch zeker vanzelfsprekend t e verwachten, d a t de werknemers merken, d a t z i j z e l f net zo verantwoordelijk z i j n voor de produktie als de d i r e c t i e . Voordat Werker komt voor het gesprek, neemt u het b e s l u i t , d a t u een soort van plan de campagne moet uitwerken, om uw doel t e b e r e i - ken. COPYRIGHT NPI 2. NPI - Instituut voor Organisatie Ontwikkeling LAAGLAND POMPEN B.V. p r a k t i j k g e v a l : 5508.882.e JS/LO Dhr. Werker, voorzitter van de OR U b e n t s e d e r t 2 j a a r v o o r z i t t e r van de OR en d i s t r i c t s b e s t u u r d e r van de vakbond. Toen u van De B r u i n s ongeval hoorde, b e s l o o t u d i r e c t h i e r o v e r een gesprek t e hebben met d h r. M o s t e r t . D i t i s h e t v i e r d e oogongeval deze week. Volgens uw eigen aantekeningen waren e r t o t a a l 26 oogongevallen met vakbondsleden, n i e t meegerekend dus de n i e t - l e d e n i n h e t b e d r i j f ( d e h e l f t van de werknemers z i j n vakbondsleden). E r waren i n t o t a a l 138 ongevallen met vakbondsleden i n h e t afgelopen j a a r . D i t b r e n g t h e t o n g e v a l l e n n i - veau i n d i t b e d r i j f v e r boven h e t gemiddelde v o o r deze i n d u s t r i e - t a k . H e t i s a l s i n d s geruime t i j d d u i d e l i j k , d a t h e t niveau aan h e t s t i j g e n i s en ook v a l t h e t o p , d a t de meeste ongevallen p l a a t s v i n - den i n de a f d e l i n g e n , d i e d i r e c t betrokken z i j n b i j de technieken van wetenschappelijke b e d r i j f s v o e r i n g , ingevoerd door d h r. Mostert. U b e t w i j f e l t o f de d i r e c t i e z i c h bewust i s van de gevolgen hiervan. Het f e i t d a t , onder d r u k van de ondernemingsraad, d i e deze p r o b l e - men h e r h a a l d e l i j k naar voren b r a c h t , u i t e i n d e l i j k een v e i l i g h e i d s - man werd aangewezen, i s n i e t genoeg. Ervaringen i n andere b e d r i j v e n bewijzen, d a t de a a n s t e l l i n g van een veiligheidscommissie de beste garantie l e v e r t v o o r voldoende aandacht v o o r ongevallenpreventie. Zo'n commissie moet p a r i t a i r z i j n samengesteld, ondergeschikt aan de v e i l i g h e i d s f u n c t i o n a r i s . Op deze w i j z e z a l h e t belang van de medewerkers gediend z i j n en d i e l i j d e n t e n s l o t t e h e t meest onder de ongevallen. S i n d s de a a n s t e l l i n g van d h r. Sorgdrager a l s v e i l i g - h e i d s f u n c t i o n a r i s z i j n e r e c h t e r geen concrete v o o r s t e l l e n gedaan. U hebt a l s gerucht gehoord, d a t d h r. Sorgdrager t e v e e l b e z i g i s met de r e o r g a n i s a t i e van de brandweer en h e t uitwerken van de ongevall e n s t a t i s t i e k e n , om z i j n aandacht t e kunnen geven aan a c t i e v e ongev a l l e n p r e v e n t i e . U v i n d t d a t de bedrijfsbrandweer n i e t onder de v e i l i g h e i d s f u n c t i o n a r i s zou moeten v a l l e n en d a t e r een andere r e - geling moet worden g e t r o f f e n . U g r i j p t de gelegenheid van d i t ongeval aan om de d i r e c t i e d u i d e l i j k t e maken, d a t e r de l a a t s t e twee j a a r t e w e i n i g rekening i s gehouden met de man i n de w e r k s i t u a t i e . Arbeidsanalyse h e e f t ook ontevredenheid gewekt; e r z i j n v e e l k l a c h - ten, d a t de s f e e r gedurende h e t afgelopen j a a r o n p e r s o o n l i j k i s g e - worden en d a t o v e r h e t algemeen de s i t u a t i e minder p r e t t i g werd. Het ontwikkelingsplan i s nóg een voorbeeld van de e e n z i j d i g e g e - r i c h t h e i d van h e t b e d r i j f . Door de bouw van een nieuwe h a l v o o r samenbouw op de v r i j krappe f a b r i e k s t e r r e i n e n i s e r nu beperkte parkeergelegenheid en v e e l werknemers z i j n gedwongen hun a u t o ' s t e parkeren op 10 minuten loopafstand van de f a b r i e k s p o o r t . H i e r d o o r verliezen z i j i n f e i t e een h a l f u u r van hun v r i j e t i j d , waarvoor z i j o p geen enkele manier gecompenseerd warden. De weinige parkeerplaatsen v l a k b i j d e kantoren worden gereserveerd voor de d i r e c t i e . Vaak staan deze parkeerplaatsen dagenlang ongeb r u i k t , maar h e t bord met “gereserveerd v o o r de d i r e c t i e ” moet Valckenboschlaan 8, Postbus 299, 3700 AG Zeist, Telefoon 03404-20044, Fax 03404-12770. COPYRIGHT NPI 2. gehoorzaamd worden. Ook d i t i s een d u i d e l i j k voorbeeld van hoe weinig e r wordt gedacht aan de problemen van de werknemers, a l s e r voor grotere bedrijfswinst gebouwen worden uitgebreid. Er z i j n verscheidene manieren waarop het b e d r i j f het ongevallenniveau omlaag zou kunnen brengen: 1. Nieuw aangenomen werknemers zouden gedegener moeten worden ingewerkt. Ook a l zou d i t n a t u u r l i j k p r o d u k t i e t i j d kosten, h e t zou wel d e g e l i j k resultaten afwerpen. 2. Gedurende de opleiding van de werknemers zouden de t r a i n e r s enkele dagen moeten wijden aan het voorkomen van ongevallen. De bond heeft een paar uitstekende fi lms t o t haar beschikking, d i e heel voordelig kunnen worden gekocht o f gehuurd. Bovendien heeft de bond zeer interessante brochures, d i e de r e l a t i e d u i d e l i j k maken tussen rationaliseringsprogramma's, voor zover ze verbonden z i j n aan lopende band-werk en bedrijfsongevallen. De bond i s daarom zeer gekant tegen eenzijdige en t e vastgestelde normen en werktijden. Verder heeft de bond de beschikking over enkele ongevallendeskundigen op d i t gebied, d i e voor een r e d e l i j k e v e r - goeding deze problemen kunnen presenteren en bespreken i n een goed trainingsprogramma. Zoals de zaken e r nu voorstaan, hebt u de indruk, d a t de medewerkers de dupe z i j n van een gebrek van het b e d r i j f . Volgens u hangt het ongevallenniveau van d i t b e d r i j f ook samen met het loonniveau. Het loonniveau van de medewerkers i s d u i d e l i j k onder het gemiddelde van de r e g i o . Het i s daarom zeer b e g r i j p e l i j k , d a t veel van uw c o l - lega's i n hun v r i j e t i j d extra werk elders moeten aannemen om zich een r e d e l i j k e levensstandaard t e kunnen veroorloven, d i e hun n i e t wordt geboden door het b e d r i j f . De reden waarom u De Bruins ongeval gebruikt a l s aanloop om deze zaken op t a f e l t e brengen i s , d a t zeker De Bruin n i e t kan worden beschuldigd van onverantwoordelijkheid en ook n i e t kan warden gezegd, d a t h i j n i e t over voldoende vakkundigheid beschikt. Bovendien hebt u , t i j d e n s een weekendcursus met de bond (over v e i l i g h e i d s - vraagstukken) een gesprek gehad met uw collega van het vorige bed r i j f , waar dhr. Mostert directeur was. H i j vertelde u , d a t ook i n dat b e d r i j f het ongevallenniveau aanzienlijk was gestegen, a l s gevolg van de invoering van rationalisatie-maatregelen. U w i l t aan het begin van het gesprek met dhr. Mostert d u i d e l i j k maken, hoe precies de houding van de OR i s m . b . t . d i t probleem. Vóór u hem z i e t , moet u daarom overwegen welke t a k t i e k u i n d i t gesprek kunt gebruiken om uw doel t e bereiken.

praktijkgeval-_laagland_pompen_bv.txt · Last modified: 2018/10/03 06:09 (external edit)